banner

መሠረተ ጽድቅ ፍቕሪ

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ኣብ ክርስቲያናዊ ሕይወት ካብ ኵለን ናይ መንፈስ ፍረታት እታ ዝቐደመትን ዝዓበየትን ፍቕሪ እያ። ነቶም ዓሠርተ ትእዛዛት ውን ኣሣሪቶም ፍቕሪ እያ። ንጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ “እታ ዝዓበየት ትእዛዝ ኣየነይቲ እያ፧” ኢሎም ምስ ሓተትዎ፦ “ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ኃይልኻ ብምሉእ ነፍስኻ ኣፍቅር፡ እታ ኻልአይትን ንእኣ እትመስላን ከኣ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር” ኢሉ መለሰሎም። (ማቴ. 22፡36-38) ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከኣ ‘ፍቕሪ ማእሠር ኵሉ ፍጻሜ እያ እሞ ልበስዋ’ ብምባል ዕቤት ፍቕሪ ገሊጹልና ኣሎ።
ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙኅ እኳ እንተተባህለ ኣብ ዘመንና ግና መጽለሊ ስኢና ተባሪራ፡ ዘኅድራ ስኢና ዘኽቲማ ካብ ደቂ ሰብ ተፈልያ ትነብር ኣላ። ግና ስለምንታይ ኢና ነፍቅር፧ ከመይ ኣቢልና ኢናኸ ነፍቅር፧

ስለምንታይ ኢና ነፍቅር፧
ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዘይፈለጠ ሰብ ንኻልኦት ከፍቅር፡ ምሕረት ኣምላኽ ዘይፈልጥ ከኣ ንኻልኦት ኪምሕር ኣይክእልን’ዩ። እግዚኣብሔር ንኣና ገና ኃጥኣን ከሎና ኣፍቒሩና፡ ጸላእቱ ኸሎና ኸኣ ምእንታና ተሰቂሉ ሞይቱ ኣድኂኑና እዩ። እዚ ዘፍቀረና ፍቕሪ ገለ እዃ ዘይከፈልናሉ ብጸጋ ማለት ብናጻ እዩ ተዋሂብና። “ብናጻ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ ብናጻ ሃቡ” (ማቴ. 10፡8)

ከም ዝብል እምበኣር ከምቲ ጐይታ ከይተጸባጸበ ኵሉ ሳዕ ዘፍቅረና በዚ ምኽንያት’ዚ ንሕና ኸኣ ገለ እኳ ከይተጸበና ከነፍቅ ይግብኣና።

ከመይ ኣቢልና ኢናኸ ነፍቅር፧
ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኢልና ክንፋቐር ከም ዘሎና ከምዚ እናበለ ይምህረና። “ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ፡ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም፡ ከምኡ ጌርኩም ከኣ ንሓድሕድኩም ኽትፋቐሩ፡ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣሎኹ።” (ዮሓ. 13:34) ስለዚ እምበኣር ከምቲ ጐይታ ዘፍቀረና ጌርና ኽንፋቐር ይግብኣና ካብ ኮነ ጐይታ ንኣና ብኸመይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዘፍቀረና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
ሀ. ጐይታ ዅሉ ሳዕ የፍቅረና፡ እግዚኣብሔር ፍቕሪ’ዩ። እግዚኣብሔር ዝደለዮ ኪገብር ዚኽእል፡ ንመደቡ ዚኽልክሎ ዘየልቦ፡ ከምኡ ውን ንኃጥኣን ኪቐጽዕ፡ ንጸላእቱ ኸኣ ፈጺሞም ከም ዚጠፍኡ ኪገብር ዚኽእል ኃያል ኣምላኽ እኳ እንተኾነ፡ ፍቕሪ ትኅይሎ እሞ ባዕሉ ይብጀዎም፡ ምሕረቱ ኸኣ ትኽልክሎ እሞ ንበደሎም ይቕረ ኢሉ መሊሱ የፍቅሮም። ብነቢይ ሚልክያስ ኣቢሉ ከምዚ ይብለና፡ “ኣነ ኵሉ ሳዕ አፍቅረኩም እየ” (ሚል. 1:2) ኣብ ኣፍ ነቢይ ኤርምያስ ኃዲሩ ኸኣ መሊሱ “ኵሉ ጊዜ ምስ ኣፍቀርኩኹም እየ ስለዚ ቀጺለ ናይ ዘለዓለም ምሕረተይ እገልጸልኩም ኣሎኹ” ኤር. 31:3 ይብለና።
ኵሉ ሳዕ ዝብል ቃል ኵነታት፡ ቦታ፡ ጊዜ ዘይልውጦ ፍቕሪ ምዃኑ’ዩ ዘረድኣና። ንሕና ኸኣ ከምኡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽናን ንኣኅዋትናን ኵሉሳዕ ከነፍቅር ይግብኣና። ምኽንያቱ “ትንቢት እንተሎ ንሱ ኪሰዓር እዩ፡ ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ኪውዳእ እዩ፡ ፍልጠት እንተሎውን ንሱ ኪሰዓር እዩ፡ ፍቕሪ ግና ከቶ ኣይተቛርጽን እያ።” (1ይ ቆሮ. 13:8)

ለ. እግዚኣብሔር ጸላእቱ ኸሎና እዩ ኣፍቂሩና፡ እግዚኣብሔር ጸላእቱ ኸሎና ኣፍቂሩና፡ ጸላእትና ከነፍቅር ከኣ ምሂሩናን ኣዚዙናን። እግዚኣብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ወሪዱ ምእንቲ ምድኃንና መከራ መስቀል ዝተቐበለ ዓለም ወይ ሰብ ነቲ ምድኃን ዚበቅዕ ግብሪ ጽድቂ ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ መጽሓፍ ቅዱስ “ኵሎም ኃጢኦም ክብሪ ኣምላኽውን ስኢኖም።” (ሮሜ. 3:23) ከም ዝብለና ዓለም ብኃጢኣት ተባላሽያ ወዲ ሰብ ኣብ ዓመጽ ኣብ ዝነብረሉ ዘመን እዩ። ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ድንቂ ዝኾነ ናይ ፍቕሪ ምድኃን ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ፡ “ገና ድኹማን ከሎና፡ ክርስቶስ ብጊዜኡ ምእንቲ ዓመጽቲ ሞተ። ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዚመውት እኳ ዚርከብ ኣይመስልን፡ እንድዒ ኣብ ክንዲ እቲ ጽቡቕ ዝገበረሉ ኺመውት ዚደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሳእነን ይኸውን፡ ግናኸ ንሕና ገና ኃጥኣን ከሎና፡ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ፡ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ።” (ሮሜ. 5:6)
ንሕና ጽቡቕ ንዝገብሩልና ብምፍቃር ንዚጸልኡና ኸኣ ብምጽላእ እንድኅር ንነብር ኣሎና ገና ኣብ ባህሊ ኣሕዛብ ኢና ዘሎና። እቲ ብጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበና ሓድሽ ትእዛዝ ግና “ኣነ ግና እብለኩም ኣሎኹ፡ ጸላእትኹም ፍተዉ፡ ንዚረግምኹም መርቑ። ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኽትኮኑ፡ ንሱ ንኽፉኣትን ንሕያዎትን ፀሓይ የብርቕ፡ ንጻድቃንን ንኃጥኣንን ድማ ዝናም የዝንም እዩ እሞ፡ንዚጸልኡኹም ጽቡቕ ግበሩ፡ ስለቶም ዚጸርፉኹምን ዚሰጉኹምን ጸልዩ። ነቶም ዚፈትውኹምን እንተ ፈቶኹም፡ እንታይ ዓስቢ ኣሎኩም፧ ተገውትስ ከምኡዶ ይገብሩ ኣይኮኑን፧ ንኣኅዋትኩም ጥራይ ብጽቡቕ እንተ ተቐበልኩምከ፡ እንታይ ኃለፋ ገበርኩም፧ ኣሕዛብሲ ኸምኡዶ ይገብሩ ኣየለዉን፧ እምበኣርከ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ፡ ንስኻትኩምውን ፍጹማን ኩኑ።” (ማቴ. 5:44-48) ዝብል’ዩ።
ኣብዚ መፈጸምታ ናይዚ ቓል እዚ ተነጺሩ ከም ዘሎ እዚ ትእዛዝ እዚ ናይ ፍጽምና ትእዛዝ እዩ። ኵሎም ትእዛዛት ኣብ ፍቕሪ ዝተኻተቱ ስለ ዝኾኑ ንሕና ብፍቕሪ ፍጽምና ለቢስና ውሉድ እቲ ሰማያዊ ኣቦ ክንበሃል ብዘይካ እቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ዲያብሎስ፡ ማንም ሰብ ጸላኢ ክህልወና ኣይግባእን እዩ። ከመይ ብዛዕባ ሰባት ‘ናብቲ ዓስቢ ዓወት መዋርስትኹም’ ዝብል እዩ፡ ብዛዕባ ዲያብሎስ ግና ‘ናይ ጥንቲ ጸላኢ’ ዝብል ቃል እዩ ተጻሒፉልና።
ሐ. እግዚኣብሔር ንፍቕሩ ብሞት ገሊጹልና፡ እግዚኣብሔር ነታ ኣቐዲሙ ብሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣቢሉ ዚኣዘዛ ብነቢያት ኣቢሉ ውን ዚሰበኸላ ፍቕሪ፡ ብግብሪ ምእንቲ ከርእየና ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ መስቀል ተሰቕለ። ሓዋርያ ቅዱስ ዮሓንስ “ክርስቶስ ንሕይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዘኅለፈ ንፍቕሪ በዚ ኢና እንፈልጣ፡ ንሕና ውን ኣብ ክንዲ ኣኅዋትና ሕይወትና ከነኅልፍ እዩ ዝግብኣና።” (1ይ ዮሓ. 3:16) ብምባል እታ ብግብሪ እትግለጽ ፍቕሪ እምበር እታ ቓላዊት ፍቕሪ ከም ዘይተመሃርና እዩ ዚገልጸልና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ‘እተፍቅሩኒ እንተ ኾይንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልዉ። እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዚሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ። ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ፡ ኣነ’ውን አፍቅሮ ርእሰይ ከኣ እገልጸሉ’ ይብል። ዮሓ. 14፡15-21 ስለዚ ንእግዚአብሔር ነፍቅሮ ኢና እንተበልና እዚ ፍቕሪ እዚ ትእዛዛቱ ብምሕላውን ብምፍጻምን ዝግለጽ ፍቕሪ ክኸውን ኣለዎ። ብኸናፍርና ጥራሕ ‘አፍቅሮ እየ’ እንተበልና ትእዛዛቱ ግና ዘይንፍጽም እንተዄንና ንእግዚአብሔር ዝበቅዕ ፍቕሪ የብልናን። ትእዛዛቱ ንምምርማርን ንምትግባርን ድልየትን ትግሃትን እንተሎና ግና ንእግዚአብሔር ከም እነፍቅሮ እዚ ምስክርና እዩ።
ሰባት ንፍቕሪ ብዕምባባ ጽጌ ረዳ፡ ብፍቕራዊ ደብዳቤታት፡ ፍሉይ ህያባት ይፈልጥዎ ይኾኑ ንሕና ግና ንፍቕሪ ብምንታይ ከም እንፈልጦ ሓዋርያ ዮሓንስ ገሊጹልና ኣሎ። እታ ንሕና እንፈልጣ ፍቕሪ ብግብሪ እምበር ብቓላት ዘይተገልጸት፡ ብደም እምበር ብቐለም ዘይተጻሕፈት፡ ክቕበል ከይበለት እትህብ እምበር ዘይትስስዕ፡ ንጸላኢ ምሕረት ትልምን እምበር ብውድቀቱ ዘይትሕጐስ፡ እትዕገሥ እምበር ዘይትፈዲ፡ ንብጻየይ እምበር ንኣይ ይጥዓመኒ ዘይትብልን እያ።

ኣብ መንጎ ሰባት ፍቕሪ ከይትነግሥ እንታይ ይኽልክል፧
ደቂ ሰብ ንፍቕሪ ይደልይዋ እዮም ነንሓድሕዶም ብፍቕሪ ኪነብሩ ውን ድላይ ኣለዎም። እዚ ድሌቶም እዚ ድሌት ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ዘሎ ግና በዞም ዚስዕቡ ምኽንያታት እዩ።

1. ቅልስካ ምስ መን ምዃኑ ዘይምፍላጥ
ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ኣብ ዚጸሓፎ መልእኽቲ “ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ሥልጣናትን ምስቶም ንዘመን ጸልማት ዜመኃድሩ ገዛእቲ ዓለምን ምስቶም ክፉኣት መናፍስትን ኣብ ሰማይ ዘለዉ እዩ እምበር ምስ ሰብ ኣይኮነን።” ኤፌ 6:12 ይብለና። እቲ ሓቂ እዚ ከሎ ግና ሰባት ኣብ ዘይምስምማዕ፡ ህልኽ ይኣትዉ እሞ ነቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢኦም ብፍጹም ረሲዖም ምስቲ፡ ሰማያዊ ርስቲ ኸኣ መዋርስቶም ኪኸውን ዝተጸውዐ ብጻዮም ኣብ መድረኽ ጽልኢ ይረባረቡ። ካብዚ ቅልስ እዚ ግና እቲ ዝረብሕ ጸላኢ ጥራሕ’ዩ። ነዚ እዩ ኸኣ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ“ንሓድሕድኩም እንተ ተናኸስኩምን ተባላዕኩምን ግና፡ ንሓድሕድኩም ከይትጣፍኡ ተጠንቀቑ።” (ገላ. 5:15) ዝብለና። እምበኣር ከም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን መቓልስትና ኣጸቢቕና ክንፈልጥ ይግብኣና።
“አልቦ ሰብእ ዘኢይኤብስ ወአልቦ ዕፅ ዘኢይጠይስ” ከም ዝብሉ ኣቦታትና ከም ሰባት ኣብ ዕለታዊ ናብራና በደል ዘሎ እዩ። ግና ከምቲ ቃሉ ዝብለና “ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም፡ ንሓድሕድኩም ተላዋህትን ተዳናገጽትን ኴንኩም፡ ይቕረ ተባሃሃሉ።” ኤፌ. 4:32 ዝብለና ይቕረ ናይ ምባል ጠባይ ኪህልወና ኣለዎ።

2. ፍቕሪ ኪኽፈል ዘለዎ ዋጋ ከም ዘለዋ ዘይ ምርዳእ
ኵሉ ሳዕ ዋጋ ዘይብሉ ሠናይ ነገር የልቦን፡ ፍቕሪ ኸኣ ዋጋኣ ኣዝዩ ክቡር እዩ፡ ነዚ ዋጋ እዚ ኪኸፍል ዚኽእል እዩ ድማ ኣብ ፍቕሪ ኪነብር ዚኽእል። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና የፍቅረና እዩ ክንብል ከሎና ብዘይ ዋጋ ኣይኮነን “ብጠፋኢ ዝኾነ ወርቅን ብሩርን ዘይኮነ ብኽቡር ደም ኢየሱስ ኢኹም ዝተዓደግኩም” ከምዝብል፡ ክቡር ዋጋ ዚሓተት ፍቕሪ እዩ። ፍቕሩ ኪገልጸልና፡ ባህሪኡ ትሕት ኣቢሉ ካብ ሰማይ ወረደ፡ ሥጋ ሰብ ብምልባስ ፍጹም ሰብ ኮነ፡ ካብቶም ኃጥኣን ብዙኅ ውርደት ተዓገሠ፡ መከራ መስቀል ተቐበለ፡ ሞይቱ ተንሥአ፡ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ እዚ ኢልካ ብልሳን ሰብ ኪጽብጸብ ኣይከኣልን እዩ።
ንሕና ኸኣ ውሉድ እቲ ሰማያዊ ኣቦና ክንበሃል እንተዄንና ንፍቕሪ ዋጋ ኪንከፍለላ ኵሉ ሳዕ ድልዋት ክንከውን ይግብኣና።
ነዚ ንምግባር ዝሕግዙና፡
• ኣቐዲምካ ሰባት በደልትን ተጋግገይትን ምዃኖም ምፍላጥን ምርዳእን፣
• ንዝበደሉኻ ከም ሰብ ዝገብርዎ ጌጋ ኪኸውን ስለ ዝኽእል ምዕጋስ
• ንዝበደሉኻ ብፍቕራዊ መንገዲ በደሎም ከም ዝርድኦም ምግባር
• ፈዳይ ሕነ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኣሚንካ ንምፍዳይ ሕነ ዘይምልዓል። “ነቲ መዓትሲ ስፍራ ኅደጉሉ እምበር፡ ባዕላትኩም ሕነ ኣይትፍደዩ።” ሮሜ. 12:19
• በደሎም ኣሚኖም ንዝመጽኡ ኸኣ ብትሕትና ብልቢ ይቕረ ምባል።

እምበኣር ከምቲ “እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዚነብር ኣብ እግዚአብሔር ይነብር እግዚአብሔር ውን ኣብኡ ይነብር” (1ይ ዮሓ. 4፡16) ከም ዝብል ኣብ ፍቕሪ ኽንነብር እግዚአብሔር ከኣ ኣባና ምእንቲ ኪነብር እግዚኣብሔር ጸጋኡ የብዝኃልና!

ንሓድሕድኩም
1ይ ዮሓ. 4፡7 ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር።
ገላ. 5:13 ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ተገዛዝኡ
1ይ ጴጥ. 1:22-23 ብንጹሕ ልቢ ንሓድሕድኩም ብሓቂ ተፋቐሩ፡
1ይ ጴጥ. 4:8 ቅድሚ ዅሉ ኣብ ንሓድሕድኩም ሃልሃል እትብል ፍቕሪ ተሃልኹም።
ማር. 9:50 ንሓድሕድኩም’ውን ብሰላም ንበሩ።
1ይ ተሰ. 5:13 ንሓድሕድኩምውን ብሰላም ንበሩ።
1ይ ተሰ. 4:18 ንሓድሕድኩም ተጸናንዑ።
1ይ ተሰ. 5:15 ኵሉ ሳዕ ንሓድሕድኩም ኮነ ንዅሉ ሰብ ሠናይ ንምግባር ተጋደሉ።
ያዕ. 5:9 ኣኅዋተየ፡ ከይትፍረዱ፡ ኣብ ንሓድሕድኩም ኤህ ኣይትበሉ።
ያዕ. 4:11 ንሓድሕድኩም ኣይትተሓማመዩ።
ቈሎ. 3:13 ንሓድሕድኩም እናተጻወርኩም፡ እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ኽሲ እንተለዎ ይቕረ ተባሃሃሉ፡
ቈሎ. 3:9-10 ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰዉ።

                                                                                                                                                     ወስብሐት ለእግዚአብሔር

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195