banner

እንተዘይወለድና’ኸ . . .፧ (ካልኣይ ክፋል)

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

እንተዘይወለድና’ኸ . . .፧ ካልኣይ ክፋል

ብመኪናኡ ንገዛ እናተመለሱ ከለው ብዛዕባ እቲ ብየማነ ጸጋም ዝነበረ ልሙዕ ከባቢታት እንተ ሓተታ’ኳ፡ ኤልሳ ግና ነቲ ኣብ ጥቓ ቬትሮ ዝነበረ ባኮ ሽጋራ ርእያ ብሓሳብ ነዊኅ ተጓዕዘት። ነታ ቅድሚ ዓመት ንሓደ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመጸ ናይ ሓሽሽ ግዙእ ምስ ተመርዓወት ኣብ ሕይወታ ብዙኅ ፈተናታት ዘጋጠማ መሓዛኣ ዘኪራ፡ ኣብ ሕይወታ ዘጋጠማ ኮይኑ ስለ ዝተራእያ ገጻ ኣማዕተበት እሞ “ኣነ እንተኽኢለ ከም ኃብቱ ኮይነ ካብዚ ዘለዎ ወልፍታት ናፃ ንኽገብሮ ኪጽዕር እየ። እንተ ዘይኮይኑ ግና ምስ ከምዚ ዝበለ ኃዳር ምግባር’ሲ ከቢድ ፈተና እዩ” ኢላ ሓሰበት።

“ስምዒን’ዶ ኤልሲ መርዓና ከመይ እንተ ኾነ’ዩ ደስ ዝብለኪ፧” ብምባል ካብ ሓሳባ ምስ ኣበራበራ “ኣነ ፍቓድ እግዚአብሔር ክሳብ ዝኾነ ኃብትኻ እየ፡ ኣብ ጐንኻ ከኣ ኣሎኹ። ፍቓድካ እንተኾይኑ ግና ምስ ኣኅዋት ከላልየካ” ኢላ ብስክፍታ ጠመተቶ። ዝያዳ ምስኣ ዝዋሓደሉ ሜላ ዝረኸበ ኮይኑ እናተሰምዖ “እንተጌርኪዮ’ዶ” በላ ።


ተፋናንዮም፡ ምናሴ መኪናኡ ኣተንሢኡ ናብ ገዛኡ እናተመልሰ፦ “ፍቓድ ሥላሴ ኮይኑ እንተ ዘይወለድናኸ፧” ዝበለቶ ቃል ኣብ ዕዝኑ ክድውል ጀመረ። ትዕግሥትን ምስትውዓልን ዝመልኦ ጠባያታ ዘኪሩ ከይከስራ ፈርሐ። ስለዚ ድማ “ኤልሲ ኣምላኽ ውላድ እንተሃበና ጽቡቕ፡ እንተ ዘይሃበና ኸኣ ንኣይ ክንዲ ውላድን ኃብትን ትኾንኒ” ክብላ እየ ኢሉ ሓሰበ። እዚ ሓሳብ እዚ ካብ ልቡ ይኹን ኣይኹን ግና ርግጸኛ ኣይነበረን። እቲ ዘለዎ ዓቢይ ባህጊ ውላድን፡ ልዕሊ ዅሉ ድማ ድልየት ወለዱ፡ ኪወልድ ኪዘምድ ዚደልይዎ ሥድራኡ ብኸመይ እዮም ኪቕበልዎ፧ ኵሉ ሕውስውስ በሎ። ሽጋራ እናትከኸ መኪንኡ ናህሪ ወሲኹ ተሓምበበ።

ኤልሳ እቶም ልዕሊ ዅሉ ተፍቅሮም ወለዳ ካብ ፍቕሪ ኣምላኽን ፍኖተ ቤተ ክርስቲያንን ክፈልይዋ ዝተላእኹ ልኡኻት ሳጥናኤል ኮይኖም ተሰምዕዋ። ንምናሴ ነታ ኣብ መኪንኡ ዝረኣየታ ሽጋራ ኣብ ኢዱ ኂዙ፡ ብትኪ ተዓብሊኹ ከሎ ኣብ ሕልንኣ ሰኣለቶ። ብሓደ ወገን ኣዝያ ጸልኣቶ፡ ብኻልእ ወገን ድማ ደንገፀትሉ። ብሓሳብ ተዋጢራ ድማ ነዚ ዅሉ ነገር መልሲ ክትረክብ ዚሕግዛ ሰብ ደለየት። ንኵሎም ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ድኅሪ ምሕሳብ ምስቲ ንመንፈሳውያን ኣኅዋት ኣብ ጸገሞም ምሕጋዝ ድሌትን ጥበብን ዘለዎ ዲያቆን ኣሮን ከተላልዮ ወሰነት። ረኺባ ኵሉ ዘጋጠማ ምስ ኣዕለለቶ፡ ብረድኤት እግዚአብሔር ዓቕሙ ኪሕግዛ ቃል ኣተወላ። “ግብሪ ጽድቂ ብሰይፊ ሰማዕት ምዃን ጥራሕ ኣይኮነን፣ ንዝኾነ ሰብ ካብ ገቢረ ኃጢኣት ናብ ቅድስና ምምጻእ ሠናይ እዩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምናልባት ነዚ ሰብ እዚ ብኣኺ ኣቢሉ ናብኡ ከቅርቦ ሓሲቡ እንተ ኾነ መን ይፈልጥ፧ ብዝኾነ ሜላ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዚመጽእ ክትገብሪ ኣሎኺ” በላ። በዚ ከኣ ኤልሳቤጥ ሞራል ረኺባ ነታ ምስ ምናሴ እትራኸበላ መዓልቲ ተጸብያ ምስኡ ምስ ኣሮን ምልላይ ዝኃሸ ኣማራጺ ኮይኑ ተሰምዓ።
ኤልሳቤጥ ንምናሴ ተሌፎን ደዊላ ንሰንበት ዕድመ ኣቕረበትሉ።

ከም መዓልቲ ሕርሳ እትጽብጽብ ነፍሰፆር፡ ምናሴ ንዕለተ ቈጸራ ክህንጠ ጸኒሑ ሰዓቱ ኣኺሉ መእተዊ ገዛ ዝኾኖ ኣብ ኢዱ ፍሩታን ፓስተን ኂዙ ኣብ ቤት እንዳ ባሻይ ተኽለማርያም ደበኽ በለ። ኤልሳቤጥ ከኣ ብፍሕሽው ገጽ ተቐቢላ ናብቲ ኣዝዩ ወቂቡን ጸርዩን ዝነበረ መቐበሊ ኣጋይሽ ክፍሊ ኣእትያ፡ ቪ ሲዲ መዝሙር ወልዓትሉ። ምናሴ መንእሰያት ብኅብረት ንፈጠሪ ብመዝሙር ከመስግኑ ምስ ረኣየ ነታ ቅድሚ ሕጂ ዘንበባ ጥቕሲ ዘኪሩ ናብቲ ኣብ ፊቱ ዝነበረ መንደቕ ቁሊሕ ኢሉ ምስ ኣንበበ እቲ ኣብ ዝኃለፈ ክርድኦ ዘይከኣለ ርዝነት ናይታ ጥቕሲ ተረድኦ።

ዲያቆን ኣሮን “ሰላም ነዛ ቤት ይኹን” እናበለ ቅልቅል በለ። ኤልሳ ከኣ “ሰላም ይሃብካ” ኢላ ካብቲ ኮፍ ዝበለቶ ብምትንሣእ ንኣሮን ተቐቢላ ምስ ምናሴ ኣላለየቶም። ዲያቆን ኣሮን ሕዉስን ቀልጡፉ ዚላለን ስለዝነበረ ቀልጢፎም እዮም ናብ ዕላል ኣትዮም። ድኅሪ ብዙኅ ዕላል ዝብላዕ ተበሊዕ ዝስተ ተሰትዩ ምናሴን ኣሮንን ተፋንዮማ ተታኃኂዞም ብሓባር ከዱ።

ነቲ ትኽ ዝበለ ጐደና ኂዞም ብዘገምታ እናሰጐሙ፡ ኣብ መንጎ ዕላሎም ምናሴ “ስማዕስ’ከ ኣሮን ብኸመይ ኢኻ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክትመሃርን ከተገልግልንን ጀሚርካ፧ ማለተይሲ ካብ ንእስነትካ ድዩ፧” ክብል ሓተቶ። ኣሮን ዝቐደመ ሕይወቱ ብኣስተንትኖ እናዘከረ “ምናሴ ኃወይ ኅሉፍ ሕይወተይ ብጣዕሚ እዩ ዘጽልእ። ሕማቕ ሕይወት እየ ዝነብር ነይረ። እግዚአብሔር ግና ብሓቂ ዝወደቐ ዘተንሥእ ኣምላኽ እንታይ ይሰኣኖ፧ ሓደ ኣብ ኮሌጅ ምሳይ ዝመሃር ዝነበረ ኃውና ኵሉ ሕይወቱ ብጣዕሚ ስለ ዝሰሓበኒ ቀሪበዮ። ንሱ ኸኣ ካባይ ንላዕሊ ተገዲሱ ጽዒሩለይ። ኣብ እንዳ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ከኣ ክመሃር ጀሚረ። እግዚአብሔር ይመስገን ከም በዓል ኤልሳቤጥ ዝኣመሰሉ ኣኅዋት እናተደጋገፉኒ ኣብ ቤቱ ሰለይ እብል ኣለኹ” ብምባል ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰ። ምናሴ ብውሽጡ ሕይወቱ ፈተሸ፡ ካብ ኣሮን እንተ ዘይገዲዱ ዝኃይሽ ሕይወት ከምዘይብሉ ኣስተውዓለ። ካብዚ ሕይወት’ዚ ክናገፍ ከም ዝኽእል ግና ተስፋ ሰኒቑ ናብ ቤቱ ተመልሰ።

ብድኅሪኡ ምናሴን ኣሮንን ቀረባ ኣዕሩክ ኮኑ። ኵል ምንቅስቓሶም ብሓደ፡ ከም ኣዕሩክ የዕልሉ፡ ከም ምዕባይን ምንኣስን ከኣ ይመዓዓዱ።
ምናሴ እቲ ኣብ ኤርትራ ጻንሖቱ ከይተፈለጦ ስለ ዝተወድአ፡ እቲ መሳጢ ዕላል ኣሮንን ኤልሳቤጥን እናመቀሮ ክገድፎም ተገደደ። ናይ ኣሮን ቍጽሪ ቴሌፎን ወሲዱ ኪድውለሎም ምዃኑ ሓበሮም። ኤልሳቤጥን ኣሮንን ድማ ንምናሴ ሓደ ገጸ በረከት ሂቦም ኣፋነውዎ።

ምናሴ ናብ ቦታኡ ምስ ተመልሰ ንኤልሳቤጥ ብናፍቖት ይዝክራ’ኳ እንተ ነበረ፡ እታ ዝሓተተቶ ሕቶ ክዝክር ከሎ ግና ሕማቕ ፋል ኮይኑ ይስምዖ ነበረ። ነዚ ነገር’ዚ ንኣዕሩኽቱ ምስ ኣካፈሎም ከኣ ዅሎም ተገልቢጦም ካብተን ኣብኡ ዘለዋ ኣዋልድ ብዘይምምራጹ ከባጭውሉ ጀመሩ። ብዘረባኦም ተሓባቢሉ ከኣ ኣብ ኣእምሮኡ ጥርጥር ከኅድር ጀመረ።

ሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ ሓደ ዓርኩ ናይ መመረቕታ ጽንብል ክሳተፍ ኢሉ ምስ ከደ ንሓንቲ ብቐረባ ዝፈልጣ ዝነበረ ጽጌረዳ ዝስማ ተላለየ። ቅርርቦም ከኣ እናደልደለ መጽአ። ነቲ ምስ ኤልሳቤጥ ዝነበሮ መደብ ክፈታትኖ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንኤልሳቤጥ ኪገድፋ ወሰነ። እንተኾነ ተቐርቂሩ ከቢድ ጭንቀት ገበረሉ። ኣብ መደቀሲኡ ግና ሓደ ሓሳብ ቅጅል በሎ። ናብዚ ዘለዎ ዓዲ ብሕክምና ዝመጹ ካህን በቲ ኣሮን ዝሃቦ ኣድራሻ ክኸይድ እሞ ምስኦም ክመክር ሓሰበ። ሓሲቡ ኣይተረፈን ነቶም ካህን ረኸቦም። ብዛዕባ ክርስትናን ማኅበራዊ ሕይወትን ፈተናታቱን ነዊኅ ትምህርቲ ሃብዎ። ምናሴ ካብቲ ዝነበሮ ጭንቀት ቀስ ብቐስ ክገላገል ጀመረ። ኵሉ ወልፍታቱን ክፉእ ልምድታቱን ከቋርጾ ወሰነ። መንፈሳዊ፡ ሰማያዊን ነፍሳውን መንገዲ ክሓስብ ጀመረ።

ድኅሪ ዓመትን መንፈቕን ናብ ኤርትራ ተመልሰ። ንእሽቶ ኃብቱ ንምናሴ ሕይወቱ ባህ ኣይበላን። እቲ ፈቐዶ ለይታዊ ትልሂት ኂዝዋ ዚኮልል ዝነበረ ኃዋ፡ ብጊዜኡ ናብ ገዛ ኣትዩ ምስ ሥድራኡ ናፍቖቱን ፍቕሩን ከውፅእ ከሎ፣ መዝሙር ክሰምዕን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከንብብን ከሎ ክትርእዮ ከላ ጋን ይኾና ነበረ።

ኣዲኡ ኣደይ ትዕበ ነቲ ዘርእየን መንፈሳዊ ፊልምታት እናተዓዘባ ሓቕኻ ምናሴ ወደይ ኣብ ኣምላኽ ምቕራብ ዝመስሎ የብሉን። ኣብ ኣምላክ ዝውከል ድማ ኵሉ እዩ ዝሰልጦ።” በልኦ። ብፍላይ ንኤልሳ ክዝክርኣ ከለዋ ኣቦኻ “ነታ ጥቅውቲ፡ ኣበር ዘይብላ ጓል ኣምላኽ እዮም መሪጾምልካ” ይብላ። ብምባል ይውድስኣ።

ኣቦኡ ኣቦይ ክፍለኢየሱስ ግና ዋላ’ኳ ነቲ ናይ ወዶም መንፈሳውነት እንተፈተውዎ እኳ ቅዱስ ቍርባን ትብል ሓሳብ ግና ከም ሓሞት ሓርማዝ እያ ኮይናቶም። ኵሉ ሳዕ “እንታይ እዩ ከይወለድካ ከይዘመድካ ቅዱስ ቍርባን ዚብል ዘረባ” ኢሎም ይዛረቡ። ይኹን’በር ንምናሴ ኪመልክዎ ስለዘይክእሉ ዝገብርዎ ኣይነበሮምን።

ሓደ መዓልቲ ግና “ስማዕስከ እዚ ወደይ እዚ ናይ ቍርባን ነገር ምስ ወለድኩም ዘይኮነልኩም” ኢሎም ኣትሪሮም ተዛረብዎ። ምናሴ ግና ከይተፈለጦ ነቲ ኤልሳ ዝሓተተቶ ሕቶ ነቦኡ ሓተቶም። “እንተዘይወለድናኸ ኣቦይ . . . ” ምስ በሎም ስምብድ ኢሎም “እንተ ዘይወሊድኩም ደኣ . . .” ኢሎም ትጥንጥና ዘስምዕ ኣጠማምታ ጠመትዎ። ምናሴ ቅጭ እናመጾ “ኣቦ ካብኣ ዘይወለድኩ ካብ ካልእ ዝወልድ ዶ ይመስለካ፧” ኢሉ ደጊሙ ሓተቶም። ኣቦይ ክፍለኢየሱስ ከኣ ድምብርጽ ከይበሎም “ትፍትን” በልዎ። “ኣቦ ሓሳባትካ ኵሉ ይርድኣኒ እዩ። ካብ ልቢ ዝነቐለ ሓልዮትን ፍቕርን ይኹን’ምበር ኵሉ ከም ፍቓዱ እዩ። ምስ ኤልሳ እንተወለድና ሠናይ እንተዘይኮነ ኸኣ ክንዲ ውላድን ሰበይትን ትኾነኒ። ንስኻ ግና ደጊምካ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከይትዛረበኒ።” ኢሉ ኣምሪሩ ተዛረቦም። ኣቦይ ክፍለኢየሱስ ብልቢ ከም ዝወሰነ ምስ ፈለጡ “በል ሥላሴ ይደግፉኻ” ኢሎም ስቕ በሉ።

ሰንበት ሰዓት 5፡30 ድ.ቀ. ኣቦይ ቀሺ ንምናሴን ኤልሳን ብዛዕባ ምሥጢረ ተክሊልን ቅዱስ ቍርባንን ዓሚቝ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ምስ መሃርዎም ነታ መጽሓፈ ተክሊል እትብል መጽሓፍ ንኸንብባ ሃብዎ። ምናሴ ንምሸታ እዩ ከንብባ ጀሚሩ። እታ መጽሓፍ ኤልሳ ንዝሃበቶ ዕዮ ገዛ ቃል ብቓል እያ መሊሳትሉ። “እዋን ቃል ኪዳን መርዓውን መርዓትን ዚምሕልዎ ማሕላ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሓሚማ፡ ጸሚማ፡ ደኺማ፡ መኺና፡ ኢለ ከይጠልማ፡ ፆራ ክፆረላ ከም ነፍሰይ ገይረ ከፍቅራ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያንን መስቀልን ቃል ወንጌልን ጠቒዐ እምሕል ኣሎኹ።” ዚብል ቃል ኣምላኽ ኣንበበ። ኵሉ ከም ፍቓዱ ምዃኑ፡ ንዅሉ ፈሊጥካ ንናይ ውሽጥን ደገን ፈተና፡ ንዘሎን ዝመጽእን ሕልናኻ ምድላው ከም ዝግባእ ተረድአ። 

ንዝተዋህቦ ዕዮ ገዛ ድኅሪ ዓመትን መንፈቕን ባዕሉ ተሃዊኹ ንኤልሳ ክምልሰላ ኣይደለየን። ብምንታይ ከም ዝጅምረላ ሓርቢትዎ ነታ ሕቶ ክሳብ ተልዕለሉ ጊዜ ይጽበ ነበረ።

ንመርዓ ዚኸውን ክዳውንቲ ክመርጹ ኣብ ሹቕ ከለዉ “ፍቓድ ሥላሴ ኮይኑ እንተ ዘይወለድና እንታይ ምበልካ፧” ብምባል ሓተተቶ። ፍሽኽ እናበለ ገጹ ኣብሪሁ ኢዳ ኂዙ “ደኃን ነዛ ሕቶ እዚኣ ኣብ መዓልቲ መርዓና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር፡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን፡ ካባ ለቢሰ መስቀል ጠቒዔ እየ ክምልሰልኪ” በላ ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር!!!

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195