banner

እታ ከነናዊት ሰበይቲ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ

ቀንዲ ቐንዲ ጐደናታት ምድሪ ጢሮስን ሲዶናን ተረአን በጺሑ፡ ንሓደ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ብዝስዕብ ዋሕዚ ሕዝቢ ካብ ጻዕቂ ብዝተላዕለ ድፍእፍእን ጽቕጥቅጥን ተናዊጸን ይርከባ። እወ! ዜና ግብረ ምድኃን ዝሰምዑ ሕሙማን ፡ ቃለ እግዚኣብሔር ዝጸምኡ ናይ መንፈስ ድኻታት፡ ተኣምራት ንምርኣይ ብዝመጽኡን፡ ንኽስን ንወቐሳን ዚህወኹ ፈሪሳውያንን ደድኅሪ’ቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንዓለም ዝተገልጸ ብርሃን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይስዕቡ ነበሩ።

ሓንቲ ካብ’ቲ ዝዳፋእ ዝነበረ ሕዝቢ ኣብ ሲሮፊንቂያ ዝተወልደት፡ ካብ ወገን ኣሕዛብ ዝኾነት ጽርኣዊት ሰበይቲ እያ ነይራ። ዜና ናይ’ዚ ገባሬ መንክራት ጐይታ ሰሚዓ ድማ፡ ሽግራ ንኸወግደላ ምስ’ቲ ብዙኅ ሕዝቢ እናተዳፍአት፡ ኣብ ልባ ክልተ ሓሳባት ተበራሪ ነበረት።

እቲ ሓደ ሓሳባ “ ንሱ ንደቂ እስራኤል እምበር ንኣሕዛብ ስለዘይመጽአ ኣይሰምዓክን እዩ” ይብላ። እቲ ኻልኣይ ሓሳብ ድማ “ንስኺ ድኻ ኢኻ፡ ንሱ ድማ ኣነ ንድኻታት እየ መጺአ ስለዝብል ክሰምዓኪ እዩ። ኬድኪ ጸገምኪ ንገርዮ” ይብላ።

እዛ ሰበይቲ’ዚኣ ብውሽጣ ናይ ሓሳብ ድፍኢት፡ ብግዳም ድማ ናይ’ቲ ሕዝቢ ድፍኢት እናኣናወጻ ዝገበረት ገይራ ናብ’ቲ ኣብ ቅድሚ መድኃኒ ጐይታ በጽሐት። እቲ ቅኑዕ ሓሳባ ረቲዑ፡ “ሰብ እንታይ ክብለኒ እዩ፡ ንሱኸ እንታይ ክብለኒ’ዩ” ዝብል ስክፍታ ካብ ልባ ኣውፂኣ ደርበየቶ። ከመይ! ምድራውያን ፈወስቲ ንጸገማ ክፈትሑላ ኣይከኣሉን። ኣብ ቅድሚኡ ብግንባራ ተደፊኣ፡ “ጐይታይ ወዲ ዳዊት! ንጓለይ ጋኔን ብኽፉእ ኂዝዋ ኣሎ እሞ ምሓረኒ” እናበለት ልማኖኣ ከተቕርብ ጀመረት። ንርኹስ መንፈስ ከም ዘውፅእ ስለዝኣመነት፡ ጓላ ንኽትድኅነላ መሓረኒ እናበለት ልማኖኣ ኣብዝኀት። ጐይታ ግና ሓንቲ ቓል እኳ ኣይመለሰላን። ኣብ ርእሲ መልሲ ምስኣና ድማ ናይ ጓላ ሕማም ይረኣያ ነበረ። ኣብ ሕሊናኣ ዝመጽእ ዝነበረ ሓሳብ ከተእንግድ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ሕጂ’ውን ምስ ሕሊናኣን ምስ’ቲ ሕዝብን እናተዳፍአት፡ ካብ’ቲ ናይ ቅድም ኣዕዚዛ፡ “መሓረኒ . . . ወዲ ዳዊት መሓረኒ . . . መሓረኒ” እናበለት ትጠርዕን ተእውን ነበረት። ጐይታ ግና ሕጂ’ውን እንተኾነ ሓንቲ ቓል እኳ ኣይመለሰላን። ሓዋርያት ናይ’ዛ ሰበይቲ ጥርዓን ከም ዝበዝኀ ምስ ኣስተውዓሉ፡ “ደድኅሬና ትጠርዕ ኣላ’ሞ ኣፋንዋ” እናበሉ ንሳቶም’ውን ከማልዱላ ጀመሩ። መልሲ ከይሃባ ኃሊፍዋ ኸይዱ ዝነበረ ጐይታ፡ ንሓዋርያት ግና ብኡ ንብኡ፡ “ብዘይ ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤተ እስራኤል ኣይተለኣኽኩን” በሎም። ንሳ ግና ሕጂ’ውን ተስፋ ኣይቈረጸትን። ብልማኖ ሓዋርያት ፍቓዱ ኾይኑ ኪዛረብ ምስ ጀመረ፡ ብዝያዳ ልማኖኣ ቀጸለት። “ጐይታይ በጃኻ ርድኣኒ፡ ኅዘነለይ፡ ጓለይ’ኮ ብኽፋእ እያ ትሣቐ ዘላ” በለቶ። ጐይታ ድማ ናብኣ ገጹ ግልጽ ኢሉ “እንጌራ ውሉድ ኣልዒልካ ንኣኽላባት ምሃብ ኣይግባእን እዩ” ብምባል መልሲ ሃባ። “እወ! ጐይታይ ፡ ኣኽላባት ድማ ካብ መኣዲ ጐይተቶም ዝወደቐ ርፍራፍ ይበልዑ እዮም” በለት። ዘገርም! ትዕግሥት፡ ጽንዓትን ጥበብን! ብኸልቢ እናተመሰለት፡ እወ ኢላ ምቕባላ! ጐይታ ካብ ሰብ ንታሕቲ ኢኺ እንተበላስ፡ ንሳ ድማ ብዝያዳ ካብ’ቲ ዝበላ ንታሕቲ ምዃና ኣመነት። እቲ ንፍጡሩ ሰብ ዘይንዕቕ ጐይታ፡ ብናይ እታ ሰበይቲ ጥበብ ዘለዎ መልሲ ተደነቐ። ከም’ቲ ኣቦና ያዕቆብ ብፍቕሪ ተቓሊሱ ዝተዓወተ፡ እዛ ሰበይቲ እዚኣ’ውን ብጽንዓትን ትሕትናን ተዓወተት። እዚ ኸኣ ጥበበኛ ብምዃና፡ እምነታ ድማ ካብ ጽንዓት ልቢ ዘመንጨወ ስለዝነበረ እዩ። “ኣቲ ሰበይቲ እምነትኪ ዓባይ እያ ከም ዝደለኽዮ ይኹነልኪ” ብምባል ብምስላን ብስቕታን ዝጀመረ ጐይታ ብናእዳ ፈጸመላ።

እወ! ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ብሠለስተ ነገራት ኣድኒቕዋ እዩ።
1. መድኃኒ እዩ ኢላ ንዝለመነቶ ኣምላኽ፡ ስቕ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ኣብዚኃ ብምልማን ትዕግሥታ፡ ጽንዓት ልባን እምነታን ገሊጻ እያ።
2. ንሱ ካብቶም ብኸልቢ ዚምስሎም ኣሕዛብ “ከልቢ ኢኺ” ኪብላ ከሎ ንሳ ድማ “ከልቢ” ምዃና ኣሚና ርእሳ ብምትሓታን፡ ንሱ ‘ውሉዳት’ ንዝብሎም ናይ መጀመርታ ተስፋ ምድኃን ዝተዋህቦም ቤተ እስራኤል ንሶም ንኣና ንኣሕዛብ ጐይቶትና እዮም፡ ስለዚ ንስኻ ንእኦም ካብ ዝሃብካዮም በረኸት ተረፍ ንኣና ሃበና ኢላ፡ ነቲ ብባህርይኡ ጥበበኛ ኣምላኽ ብጥበብ መለሰትሉ።
3. ነቲ ዝማጐታ ዝነበረ ተስፋ ዘቝርጽ ሓሳባት ፈጺማ ኣይተንበረከኸትሉን። ናብ ምድራውያን ፈወስቲ ንምኻድ ኣይሓስበትን፡ ንሳ ዝመረጸቶ እምነታ ኣመስኪራ ካብ እግዚኣብሔር ዘለዓለማዊ መድኃኒት ምርካብ እዩ። ካብ ዓሌት ኣሕዛብ እየ ኢላ’ውን ናብ ጣዖታቶም ኣይከደትን፡ ኣብቲ ንሕዝብን ኣሕዛብን ሓደ ኪገብር ዝመጽአ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን መረጸት! ይትረፍ ዶ ንደቂ ሰባት ነቲ ዝደቐቐ እንስሳ ውን ዘይርስዕ ኣምላኽ ኣብዚኃ ለመነቶ። እወ! ንሱ’ውን ‘ካብ ኣሕዛብ ኢኺ’ ኢሉ ኣይነዓቓን፣ እኳ ደኣ እቶም ናይ መጀመርታ ተስፋ ምድኃን ዝመጸሎም ሕዝቢ ዘየርኣይዎ እምነት ርእዩ፡ ኣኽቢሩ ንእምነታ ነኣደ።

ጓል እዛ ሰበይቲ’ዚኣ ብጽንዓት እምነት ኣደኣን ብኣማላድነት ሓዋርያትን ካብ’ቲ ዘሣቕያ ዝነበረ ክፉእ ጓኔን ፈጺማ ተፈወሰት። እወ! ንተስፋ ምቝራጽ ኣልዩ ብእምነት ንዚልምን፡ ኣማላድነት ቅዱሳን ኣይፍለዮን’ዩ፡ ዝደለዮ ባህጊ ልቡ’ውን ይሠምረሉ’ዩ። ነዚ ሕይወት’ዚ ዝተዓደለ ካባና መን’ዩ፧ ነዛ ከነኣናዊት ሰበይቲ ብትሕትናኣ፡ ብጽንዓታን ብጥበባን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንኢድዋ እዩ፣ ንሕና’ኸ ብምንታይ ኮን ንነኣድ ንኸውን፧ (ማቴ. ፲፭፥፳፩-፳፱/15፥21-29፣ ማር. ፯፥፳፬/7፡24)                                        

                                                                  ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195