banner

ነቲ ካልእ ገጽ ሕይወት ዘፍለጠኒ በዓል ውዕለት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ነቲ ካልእ ገጽ ሕይወት ዘፍለጠኒ በዓል ውዕለት

ካብታ ሃገር ዝመለሰኒ ዘመን ኵነንየይ ወዲኡ ናብቲ ሠናይ ምጽንንዑ ዝመለሰኒ እቲ ብተግባር ኣእዳዉ ዝፈጠረኒ ርኅሩኅ ኣምላኸይ ወትሩ ይኽበር ይመስገን ሎምን ኵሉ ሳዕን።

ኣነ ብተግባር ኣእዳው እግዚአብሔር ዝተፈጠርኩ ጐይታይን ንጉሠይን ንሱ ዝኾነ ብድኅሪ ምፍጣሩ ውን ከንቲባ ናይታ ልምዕቲ ኸተማ ጌሩ ዝሸመኒ ሰብእየ፡ ከተማይ ኣዝያ ባህ እተብል ንምጥማታ እተብህግ ንምንባራ ኣዝያ ምሽእቲ እያ። መልክዕ ናይ ከተማይ ምድራ ልሙዕ ሰቲ፣ ኣግራባ ምቁር ፍረ ዚህቡ፣ ኣየራ ካብ ድኻም ሕይወት ዘበራብር፡ ኣዝዩ ምዑዝ፣ ንፋሳ ህዱእን ልኡምን ተናፋቕን ወኃይዛ ነታ ከተማ ግርማ ዚህቡ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ካብ ምብራቕ ንምዕራብ ኪውኅዙ ኸለዉ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሰትን ንብዘሎ ኣግራብን የስትዩ ካብ ምዕራብ ንምብራቕ ዚውኅዙ እወ ነቲ ኣብኡ ዘሎ የስትዩ። ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን ካብ ሰሜን፡ ናብ ደቡብ እና ወኃዙ ንብዘሎ ናይታ ኸተማ ኣትክልትን ሳዕርን ሕይወት ይህቡ። ንኣይ ውን ካብ ጽምኢ የርውዩንን ብመልክዕ ሥራሖም እሕጐስን፡ ካብ ብዘሎ ርስሓት ብእኦም እነጽሕን።

ኮታ ዘርዚረ ዘይውድኦ መቐረት ዘለዎ ክሕልዋን ክዓያን ዝተዋሃበትኒ ኸተማ ነበረትኒ። ይዝከረኒ ኣብ ከተማይ ሓጐስን ባህታን ንሓደ ኻልኢት ውን ትኹን ገጸይ ብኃዘን ከይጽምሉ ምቁር ሕይወት እነብር ኣሎኹ። እቲ ዝነበረ ሕይወት ክገልጽ እንተ ዘይፍትን ነይረ ዝዛረቦ ቓል ስኢነ ብኣርምሞ ትም ምበልኩ።

ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ከተማይ እናተዘዋወርኩ ሽታኣ እናእስተማቐርኩ፡ ሓደ ጋሻ መጺኡ ዝወደሳ ስመይ እና ኣልዓለ ምዉቕን ፍሕሽውን ሰላምታ ኣቕረበለይ። ኣነ ግና ብዙኅ ምግናን ዘለዎ ካብ ሓቂ ዝረኃቐ ዘየሕጉስን እቲ ኪኸውን ዘለዎ ክሰምዕንን ክሠርሕ ዝብህግ ስለዝነበርኩ ንሰላምታኡ ኣየቕረብኹሉን። እቲ ዝግብኣኒ በለኒ እቲ ዘይግብኣኒ ድማ ንዝግኦ ምለሰሉ ኢለ መለስኩሉ። ጋሻይ በዚ ከየኽተመ ኣብ ምዕራፈይ ምስታ በዓልቲ ቤተይን መናብርተይን ኣካለይን ዝኾነት ንልባ ብዘሕጕስ ዕላል እናመለሰ ዝምኽነ ንኣይ ውን ከተዓራርከኒ ጀመረ። ካብዚ ጊዜ እዚ ጀሚሩ ኣባይ ዝነበሮ ተልእኮ ንኺፍጽም ናይ ቀረባ ዓርኩ ገበረኒ። ንኸተማይ ነቲ ኸቢቡኒ ዝነበረ ግርማን ኣረሲዑ ሓዲሽ ሕይወት ኣብ ለለይ ከምዝብህግ ገበረኒ። እዚ ኸኣ ዋላ እዃ ኸተማይ ብኣይ ክተማኃደር እንተ ተፈቅደለይ ናይ ምምኅዳራ ሕግን ሥርዓትን ግና ተዋሂቡኒ ነይሩ እዩ። ካብቲ ዚሸመንን ዘኽበረንን ጐይታ ሕይወተይ ንዝተውሃበኒ ሕጊ እንተጥሒሰ ዝያዳ ጥበብኛ ከምዚከውን ዘረድኣንን ዝመዓደንን በዓል ውዕለተይ፡ ነዚ ክገብር ድማ ንልበይ ነዋኒዉ ከይሓስብ ንምስተዓለይ ደፊኑ ነቲ ዝተውህበኒ ሕጊ ጐይታይ ንምጥሓስ ክፈርዳ ገበረኒ። ነቲ ጥዑም ዝመስል መታለሊ ቃላቱ ሰሚዓ ንነፍሰይ ናብ ባርነት ኣስተኹዋ። ግርማይ ክቕንጠጥ ተፈሊጡኒ፡ ነፍሰይ ብብርቱዕ ጭንቀት ተወቒዐ ናብ ዝኸዶ ጠፍኣኒ፡ ዕንይንይ ክብል ጀመርኩ፡ ካብቲ ንዅሉ ዝገበረ ጐይታ ክሃድም ናበይ እሞ። ኵሉ ብእኡ ዝተፈጥረ እዩ ግና ኸኣ ፈተንኩ። እቲ ርኅሩኅ ብፍቕሪ ዝጥምተንን ንዅሉ ሽሻያተይ ዝባረኸለይን ንዅሉ መዋዕል ሕይወተይ ዝቕድስን ጐይታይ ድምፁ ዓው ኣቢሉ “ኣበይ ኣሎኻ” ኢሉ ሓተተኒ። ልበይ ካብኡ ከምዝዓለወት ፈሊጡ ዝምልሶ ጠፊኡኒ ምኽንያት ኣቕረብኩ። ንሱ ግና ሓቅን ቅንዕናን ዚፈቱ ንጹሕ ብምዃኑ ንምኽንያተይ ኣይተቐበሎን። እኳ ደኣ ብዘይ ምጥዓሰይን ሓቂ ብዘይምዝራበይን ቍጥዓዑ ኣብ ልዕለይ ኣውረደ። ካብ ቅድሚ ገጹ ፍጹም ደርበየኒ፡ ካብ ከተማይ ብቕዱስ መልኣኹ ገይሩ ኣውፂኡ ኣባረረኒ። ናብታ ኣነ ዘይፈለጥክዋ ምሥጢር ብጥበብ ቃላት ክፍኣት ደርዲሩ ካብ ከተማይን ገጽ ጐይታይን ዓልዩ ምስኡ ምረት ክጸግብ ዝደለየኒ በዓል ውዕለተይ ናብታ ዝገዝኣ ሃገር ተባረርኩ። ንዝነበረኒ ኽብረት ቀንጢጡ ባርያኡ ገበረኒ፡ እንሆ እዛ ሃገር ኣእሞሮ እያ እተሰልቹ፡ ምድራ እሾኽ ተኾርባ፡ ንፋሳ ንገጽካ ዘመጽሉ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብቐዝሒ ዓጽምኻ ዚጐድእ፡ ኃይልኻ ዘድክምን እዩ። ኣዝየ ጸላእክዋ ዕዮን ጻዕርን ዝበዝኃ፡ ዕረፍቲ ዘይህብ ምስታያ ንጐሮሮይ ዘንድድ፡ ብልዓ ድማ መቐረት ዘይብሉ ኾነኒ። ኣዝየ ድማ ተጣዓስኩ፡ ንበዓል ውዕለተይ ብልቢ ረገምክዎ ልበይ ኣብ ውሽጠይ ነደደት፡ ኣምዑተይ ብጓሂ ወትሩ ይነድድ ኣዕይንተይ ልክዕ ከምቲ ኣብታ ቕድስቲ ኸተማይ ዚውኅዝ ወኃይዝ ብዘይ ዕረፍቲ ጀለም ይብል። ንጐረረይ ከጥልል ካብታ ናይታ ኸተማይ ዚውኅዝ ማይ ፈንጢሱ ክመጽኣኒ ሃረር በልኩ። እዚ ዅሉ ስቓይሲ ናብቲ ብባሮቱ ዘይቀስን ርኅሩኅ ጐይታ መን ከብጽሓለይ ይኽእል፡ ኢለ ሃረር እብል። ንኣዕይንተይ ድማ ከም ብርቱዕ ውኂዝ እፍንዎ በዓል ውዕለተይ ልበይ ምሕረት ብዘይምግባር ኣርዑት የኽብደለይ፡ ዕረፍቲ ይከልኣኒ፡ ተስፋ ክቘርጽ ብላግጺ ልበይ ኣጥፍኣለይ፡ ብምቝሕ ኣሲሩኒ እዩ’ሞ ዝብሎ የብለይን።

እታ ሓንቲ ዝዝክራ ጐይታይ ርኅሩኅን ተጠዓሲ ልቢ ዚፈቱን ፈጺሙ ዘይድርብን ምዃኑ ጥራይ እያ። ወትሩ ልበይ ሰንፈል ይብል፡ ጉልበተይ ግና ብኣርዑት በዓል ውዕለተይ ደኺሙ፡ ሕይወተይ ብጓህን ጣዕሳን ማሲኑ፡ ኣዕይንተይ ብዛራ ውኂዝ ፈዚዘን እየን። መን ይፈልጥ እዚ ዛራ ንብዓት እዚ ንእህህታይን ኣውያተይን ሕሰመይን ፆይሩ ናብ ዝፋን ኣቦ ምሕረተይ ይበጽሕ ይኸውን ኢለ ተስፋ እገብር። እቲ ዝገበርክዎ በደል ግና እናርኣኽዎ ተስፋይ ካብ ቅድመይ ይሃስስ። ሕሊናይ ወትሩ ንላዕሊ ምስተሰቕለ ብናብራ እታ ሃገር’ውን ልበይ ኣይከበደን፡ በዓል ውዕለተይ ግና ነዚ ክፉእ ሕይወት እዚ እዩ ዘፍለጠኒ እምበር እቲ ብሓቂ ኣምሲሉ ብምቍራት ቃላት ደርዲሩን ዘስምዓኒ ጥበብ እትብል ካብቲ ዝተዋህበኒ ጸጋ ንላዕሊ ሃብታም ዝመሰለትኒ ቃል ኣይረኸብክዋን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ካብ ሕይወተይ ንቛሕ ሰም ውን ይኹን ዘይፍለ ጸሊም ካባ ኃዘን እያ ዘልበሰትኒ። ካብ መዓልትታት ሓንቲ መዓልቲ ግና ሕይወተይ ብድኻምን ኣርዑት መግዛእቲ መሪርዋ እናተሳሕገት ብመነባብሮ ናይታ ሕስምቲ ሃገር እናተበሳጨወትን ብሕሱም ጣዕሳይን እህህታይን ዛራ ንብዓተይን ከምዝበዝኅን፡ ከምዘደንገፅክዎን ምጽንናዕ ናይታ ሕያወይቲ ኢዱ ተስፋ ኂዛ መጽአትኒ። እታ ዝተዋህበትኒ ተስፋ ድማ ዘመኒ ብምጥቃስ ብብዝኂ ብበደለይ እናለመንኩን ደጊመ ከይብድል ንነፍሰይ እናሓሎኹ ነቲ ሕሱም በዓል ውዕለት ሽሕ’ኳ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ እንተኾንኩ ብፍጹም ጽንዓት ንእኡ እናተቓወምኩ ክጽበ፡ ንዝገበርክዎ በደል ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉ ምድኃን ሓርነት ኪወሃበኒ ምዃኑ፡ ርስቲ ቐደመይ ድማ በቲ መዳርግቲ ኣልቦ ዋጋ ሕይወተይ ኪምለስ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ነገረኒ። ነታ ተስፋ እናማዕደኹ ንሕይወተይ ኣጆኺ ኢለ እናኣጸናናእኩን በቲ ጐይታ ዝፈትዎ መንገዲ ቅንዕና እናገበርኩ መዓልቲ ምድኃነይ ብሃረርታ ተጸበኹ። እቲ እሙንን ቅኑዕን ሓቀኛን ፈጣርየይ ዝቘጸረለይ ዘመን ከየጕደለን ከይወሰኸን፡ ነታ ሓቀኛ ቓሉ ፈጸመለይ፡ እቲ ቐደም ዝተዋህበኒ ቓል ብግብሪ ብኣካል ናብታ ዝነበርክዋ ሃገር ብምምጻእ ንዅሉ ሕማመይ ፆይሩ ብበደለይ ተኸትኪቱን ተሸንኪሩን፡ ብዙኅ ጸዋትወ መከራ ተቐቢሉ፡ ዋጋ በደለይ በጃ ብምኅላፍ በታ ዓባይ ፍቕሩ መቝሕ ፍርደይ ሰይሩ ሓርነት ኣልበሰኒ። ርስቲ ቐደመይ ድማ ኣብ ኢደይ ሃበኒ ሕጂ ግና ኣብታ ሃገር እቲኣ ብኣይ ወለዶ ዝቝጸረሎም ውሉድ ኣለዉኒ ንሳቶም ንሓዋሩ ደቂ ኺኾኑንን መዋርስቲ ናይቲ ፈጣሪና ዝዓደለና ብርሃን ሕይወት ኪኾኑን እምዕዶም ኣሎኹ። ደቀየ ብናብራ ናይታ ሕስምቲ ሃገር ልብኹም ኣይተኽብዱ ንሳ ሕስምትን መራርን እቲ ሓጐሳ ዝበሃል እንተኾነ’ውን ንሕይወት ላዛ ዘይህባ ብምዃኑ ነቲ ዝተዋህበ ሓርነት ኣጽኒዕኩም ብምሓዝ ባንዴራ ናይታ ሰማያዊት ርስትኹም እናኣንበልበልኹም ንሳ ከይትኅደገኩም ተባዓት ተዋጋእቲ ሠራዊት ናይቲ ሓቀኛ ሕይወት ብምዃን ካብ ፍርዲ ናይቲ ሕሱም ገዛኢ እታ ሃገር እቲኣ ተሓለዉ። ነዚ ብዓወት ክትስዕሩ ብተስፋ ተጋደሉ እናበልኩ ነታ ዝተዋህበትና ርስቲ ብኃባር ክንነብር ሃረር እናበልኩ እጽበየኩም ኣሎኹ። ደጊም ደቂ ተስፋ ኢኹም እሞ ነቲ ቕኑዕ ዝኾነ ፍቓድ ኣምላኽ እናፈጸምኩም ምርጫኹም ነዚ ዝነግረኩም ዘሎኹ ሓቅኛ መንገዲ ናይቲ ቐደም ዝፈጠረኒ ጐይታን ደኃር ዘድኃነኒ ፈቃርን ርኅሩኅን ኣቦ ምሕረትና ይኹን።

ስብሐት ለእግዚአብሔርልዑል፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር!

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195