banner

"ብመንፈስ ምድካም"

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ብመንፈስ ምድካም

‘መንፈሳዊ ሕይወት’፡- ማለት ሕይወትካ ንእግዚአብሔር ምሃብ፡ ከም ሕጉን ሥርዓቱን’ውን ምምልላስ እዩ። እዚ ኸኣ ነቲ ጊዜያዊ ብዘለዓለማዊ፡ ሥጋዊ’ውን ብመንፈሳዊ ሓሳብን ግብርን ኣጣሚርካ፡ ንሥጋኻ ብነፍስኻ ኣግዚእካ፡ ንዅሉ ዕዮ ሥጋዊ ሕይወትካ ንነፍስኻ ብዘይጸሉ ኣገባብ ምንባር እዩ። ስለዚ ከምዚ ዝበለ ሕይወት ንነብር እንተለና፡ ደረጃና ደኣ ይፈላለ ይኸውን እምበር ጕዕዞና ወይ እንኸዶ መንገዲ ‘መንፈሳዊ ጕዕዞ’ ይበሃል።

በዚ መንፈሳዊ ጕዕዞ እዚ ገሌና ፍሑኽ እናበልና፡ ገሌና ብዘገምታዊ ጕዕዞ፡ ገሌና ብቕልጡፍ ስጉምቲ፡ ገሌና እውን ብጉያ ንኸይድ ንህሉ። ግናኸ ነዚ ዝተፈላለየ ደረጃ መንፈሳዊ ጕዕዞና ዘድክሙን ዘውድቑን ክልተ ነገራት ኣለዉ።

ንሳቶም ድማ
1. ኣብ ብዘሎ ሕይወትና ንድኅሪት ምጥማት። ዘፍ. 19፡26
2. ኣብ ብዘሎ ጕዕዞ ሕይወትና ደው ምባል። ዘፍ. 19፡17

ብሓፈሻ ኣብ ጕዕዞ መንፈሳውነት፡ ‘መንፈሳዊ ዝሕታለ ወይ መንፈሳዊ ድኻም’ ከየርኣየ ዝኃልፍ የለን። . . . 

ይትረፍ ኣባናስ ኣብ ቀዳሞት አበው’ውን ይርአ ነይሩ እዩ። ግና’ኸ ዋላ እኳ መንፈሳዊ ዝሕታለ ኣብ አበው ይርአ እንተ ነበረ ምናልባሽ እቲ ናቶም ናትና ዝበርትዐ መንፈሳዊ ሕይወትና ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ንሱ ከማን እንተ በጺሕናዮ እዩ። ስለዚ ነፍስና ክንምርምር የድልየና።


ኣብ ደረጃ ጕዕዞና ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ኽንዝክሮምን ኽንገብሮምን ዝግብኡና ነገራት ኣለዉ። ናይ ዝኃለፍናዮ ጕዕዞ ነቲ ኃጢኣትና ደኣ እምበር ነቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ክንዝክርን ክንጽብጽብን ኣይግባእን። ምኽንያቱ ኃጢኣትካ ምዝካር ንዝመጽእ ግብሪ ጽድቂ ዘዳልው እዩ። ነቲ ዝኃለፍካዮ ጽድቂ ምዝካር ግና ንናይ ጽባሕ ኃጢኣት ዘዳሉ እዩ። መጻኢ ሕይወትና ብጽድቂ ክዕንብብ እንተ ደሊና፡ ኣቐዲምና ዝኃጣእናዮ እናዘከርና ክንበኪ ደኣ እምበር ‘የቐድስ ነይረ፡ ይንሳሕ ነይረ፡ ይቈርብ ነይረ፡ ይመሃር ነይረ’ ምባል ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ። ጕዕዞ ሕይወት ‘ብነይረ’ እንተዝኸውንሲ፡ ዲያብሎስ ልዕሊ ኵሎም መላእኽቲ እዩ ዝነበረ! ሕጂ ኸ፧
ኣብ መንፈሳዊ ጕዕዞና ዝሕታለ ኮነ ድኻም ሳሕቲ ድዩ ዋላስ ኣብ ዝበዝኀ ክፋል ሕይወትና እዩ ዝርአ፧ ናይዚ ድኻም መበገሲ መን እዩ፧ ባዕለይ ብፍቓደይ ድዩ ወይስ ካብ ካልእ ዝመጽእ እዩ፧
፨ ስለዚ ነቶም ብዙኅ ጊዜ ኣብ ሕይወትና ንዘጋጥም ድኽመት ምኽንያት ክኾኑ ዝኽእሉ ነጥብታት ንጠቅስ፥

1. ካብ ንስሓ ሕይወት ምርሓቕ

ኣብ ንስሓ ሕይወት ዘሎ ሰብ ዘወትር ንእግዚአብሔር ዘኽብር ካብ ጸልማት ኃጢኣት ዝረሓቐ እዩ። ኣብ ዝበዝኀ ሰብ እዚ ዓይነት ናይ ንስሓ ሕይወት ቀጻልነት የብሉን። በዚ ኸኣ ድኅሪ ጊዜ ኃጢኣቱ ክሳዕ ምርሳዕ በጺሑ፡ ውድቀቱን ውርደቱን ክዝንግዕ ይጅምር። ነቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ጸጋኡ የጥፍእ፡ ንርእሱ ምግሣጽ ይገድፎ፡ ትሕትናኡ የጥፍእ፡ ኃጢኣቱ ኣብ ቅድሚኡ ኣይረኣዮን። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ግና “ ኃጢኣተይ ኵሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ እዩ” እናበለ ብንብዓት ኵሉ ጊዜ ዓራቱ የጠልቅዮ ስለዝነበረ መንፈሳዊ ኃይሉ ክደክም ኣይከኣለን።

ኣብዚ እንነብረሉ ዘመን መንፈሳዊ ሕይወትና ንስሓ ዘይብሉ ሕይወት እንተኾይኑ ከንቱ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ገሌና ‘የርክበሉ እየ’፣ ገሌና ‘መንእሰይ እየ ዘሎኹ’፣ ገሌና እውን ኣብ ቅዳሴ ኮነ ጉባኤ ስለእንሳተፍ በዚ ተጸናኒዕና ካብ ንስሓ ሕይወት ዝረሓቅና ውኁዳት ኣይኮንናን። እንተኾነ ግና ከነስተውዕሎ ዘለና፡ ኵሎም ኣይሁድ ንጐይታ ኣብቲ ብፍቓዱ ሥጋኡ ዝቘረሰሉን ደሙ ዘፍሰሰሉን ቀራንዮ መስቀል ኃዲጎሞ ከም ዝኸዱ ንፈልጥ ኢና፡ ሎሚ እውን ንሕና ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን (ቀራንዮ) ተዳልዩ ኸሎ ገዲፍናዮ እንኸይድ ውኁዳት ኣይኾናን ኢና፣ እሞ ደኣ ካብ ኣይሁድ ብምንታይ ኢና ንፍለ፧ እቲ ሓደ ፍልልይ ናይ ጊዜ ዘመን ጥራሕ እዩ፣ በዚ ኸኣ ‘ዘመናውያን ኣይሁድ’ ተባሂልና ንጽዋዕ።
እምበኣር ነቶም ካብዚ ናይ ንስሓ ሕይወት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተፈሊና ዘለና ናብ ንስሓ ሕይወት ክመልሰና፣ ነቶም ኣብ ንስሓ ዘለና ድማ ጀመርቲ ዘይኮነስ ፈጸምቲ ኽገብረና ብጸጋኡ ይደግፈና!

2 ካብቶም መንፈሳዊ ኃይሊ ዝህቡና ፍረታት ጽድቂ ምርሓቕ

ሓደ ካብቲ ንመንፈሳዊ ሕይወትና ዘድክም፥ ካብቶም ምስ እግዚአብሔር ዘራኽብና ጸጋታት ምፍላይ እዩ። እዚኣቶም ድማ ጾም፡ ጸሎት፡ ምጽዋት፡ ስግደት፡ መንፈሳዊ ንባብ፡ ኣብ መንፈሳዊ ጉባኤታት ምስታፍ ፡ ምዝማር፡ ዕሽር ሞባእን ምውፃእ ፡ ምቕዳስ . . . ነዚኦም ዝኣመሰሉ ካልኦት ጸጋታት እዮም። ሓደ ሰብ ካብዞም ዝተጠቕሱ ምስ ዝፍለ ብርኡይ ይደክም፣ ንመንፈሳዊ ዝሕታለ’ውን ቅሉዕ ይኸውን።

3. ካብ መንፈሳዊ ዕቤት ጠጠው ምባል

ኣብቲ በጺሕናዮ ዘለና ደረጃ መንፈሳውነት ደው ምባልን ንታሕቲ ገጽካ ምውራድን ሓደ ካብቲ ንመንፈሳዊ ዕቤት ዘዳኽም እዩ። ብመንፈስ ምዕባይ ዘወትር ንቅድሚት ኣጠሚቱ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ዘሰጋግር ዓቢይ መንፈሳዊ ኃይሊ እዩ።
እግዚአብሔር ‘ፍጹማን ኩኑ’ ዝበለና ናይ ክርስትና ፍጽምና ወሰን ዘይብሉ ዘይባተኽ ደው ዘይብል ምዃኑ ንኽነግረና እዩ። ተጋድሎ ናይ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንዘክር! ንሱ ምሥጢር ተገለጸሉ፡ ክሳዕ ሣልሳይ ሰማይ ተነጢቁ ከደ፡ ብዙኅን ድንቅን ተኣምራት ገበረ። ቅዱስ ጳውሎስ ግና “ ብድኅረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ንቅድመይ ገጸይ እመጣጠር ኣለኹ” ብምባል ንቅድሚት ምስጓም ከም ዝግባኣና መኺርና ኣሎ። ስለዚ ንቅድሚት ጠሚትካ ምጕዓዝ ንነፍስና ዘየቛርጽ ትግሃት ይህብ፡ መንፈሳዊ ኃይሊ’ውን የስንቕ ።

4. ኻብቲ ግቡእ ሥርዓተ ኣምልኾ ምእላይ

ኣብ ሕይወት ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ፡ ብስሚዒት ኮነ ብዘሸለልትነት ካብ ልቢ ዘይመንጨወ ሥርዓተ ኣምልኾ ምህላው ውፅኢቱ ንመንፈሳዊ ሕይወት ዘዳኽም እዩ ። ንምሳሌ፥ ክትጽልይ ከሎኻ ምህዋኽ. . . ካብ ምስትውዓል የውፅእ። ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ካብ እልፊ ቃላት ብልሳንሲ ኃሙሽተ ቃላት ብምስትውዓል ይበልጽ” ዝበሎ ቃል ክንደይ ዘደንቕ እዩ! (1ይ ቆሮ. 14፡19) ቅዱሳን’ውን “ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቖምኩ ክጽልይ እምበር ቃላተይ ከጠዓዕም ኣይኮንኩን” ይብሉ ነበሩ።

5. ኃላፍነት ምብዛኅ

ካልእ መበገሲ ናይ መንፈሳዊ ድኽመት ተባሂሉ ዝጥቀስ ኃላፍነት ምብዛኅ እዩ። ኃላፍነት ክበዝኅ ከሎ እቲ ፆሩ ትዕግሥትኻን ትሕትናኻን ተፈታቲኑ ንመንፈሳዊ ድኻም የቃልዓካ።

መንፈሳዊ ሕይወት ክጅመር ከሎ፡ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብዓቢይ ፍርሓትን ትሕትናን፡ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክኣቱ ብቑዕ ከምዘይኮነ ርእሱ እናገሠፀ ይኣትውን ምሕረት እግዚአብሔር ክረክብ ወትሩ ብጸሎት ይተግህን ነበረ። ድኅሪ ጊዜ ግና ፆር ኃላፍነት ምስ ተሰከመ ክሳብ ንርእሱ ምርሳዕ በጺሑ ብዛዕባ ካልኦት ሰባትን ሥራሕን ጥራሕ ይሓስብ። ኣቐዲሙ ፡ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣንቢቡ ንኽነብረሉ ዝጋደል ዝነበረ፡ ሕጂ ግን ንኻልኦት ክምህር ኢሉ ጥራሕ የንብብ። ኣብ ክንዲ እሙን ብግብሪ ዝፍጽም ዝኸውን ፈላጥ መምህር ተመራማሪ ናብ ምዃን ይሰጋገር። ኣብ ክንዲ ንቤተ ክርስቲያን ብሕይወቱ ከገልግል ዝሓስብ ብፍልጠቱ ክነብርን ክኸብርን ይጽዕር። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሕይወት ንመንፈሳዊ ድኽመት ዘቃልዕ እዩ።

6. ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ሕይወት ጣልቃ ምእታው

ገለ ሰባት ኣብ ሕይወት ካልእ መንፈሳዊ ሰብ ጣልቃ ብምእታውን ጸቕጢ ብምፍጣርን ምኽንያተ መንፈሳዊ ድኻም ዝኾኑሉ ጊዜ ኣሎ። እዚ መንፈሳዊ ሰብ ብልክዕን ዓቀንን ብዝኃለፎ ዕቤት መንፈሳውነትን ኵሉ ጊዜ ብሕይወቱ ንእግዚአብሔር ከሐጕስ ይጽዕር ነበረ። ድኅሪ ሰባት ኣብቲ ሕይወቱ ጣልቃ ኣትዮም ‘መንእሰይ እንዲኻ ንምንታይ ከም ሰብካ ዘይትዕንድር ዘይትጻወት፡ ካብ ሕጂ ከምዚ ኢልካ ኣበይ ክትበጽሕ ኢኻ፡ ትምህርትኻ ዘይትገብር ቤተ ክርስቲያን ደኣ ቀስ ኢልካ ዘይተርክበሉ’ እናበሉ ኣተሓሳስባኡ ንኽልውጥ ምኽንያት ይኾንዎ። በዚ ተጽዕኖ እዚ’ውን ንርእሱ ኣብ ክንዲ ንእግዚአብሔር ምሕጓስ ንሰባት ምሕጓስን ድላይ ሰባት ምፍጻምን ዕላማኡ ይኸውን። ካብቲ ኂዝዎ ዝነበረ ሕይወት ቀስ ብቀስ ይዳኸም። በዚ ኸኣ እቲ ምዉቅ ዝኾነ ፍቕሪ እግዚአብሔር እናዝሓለ ይኸይድ፣ እግዚአብሔር ዋልታኡን ሕይወቱን ምዃኑ ረሲዑ’ውን ንድኽመት ዝተቓልዐ ሰብ ይኸውን።

7. ዕላማ መንፈሳዊ ሕይወት ምስሓት

እዚ ኸኣ ሠናይ ምግባር ንእግዚአብሔር ዝቐርብ መሥዋዕቲ ምዃኑ ረሲዕካ ብሰባት ንክትርአ ወይ ከም ልማድ ፡ ወይ ተገዲድካ ብጸቕጢ ዝፍጸም፡ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕጓስ ገዲፍካ ንሰባት ከተሐጒስን ብሰባት ክትነኣድን ኢልካ ዝግበር እዩ። እዚ ዓይነት ሰብ’ዚ ዕላማኡ ወትሩ ንሰባት ከሐጒስ ዝተግህ እዩ። ስለዚ ውፅኢቱ፡ ንሰብ ኢልካ ትገብሮ ዓስብኻ ካብ ሰብ ስለ እትቕበሎ፡ እቲ ካብ እግዚአብሔር ክቕበሎ ዝግባእ ምሕረትን ረድኤትን ጠጠው ብምባሉ መንፈሳዊ ሕይወቱ ድኹም ይኸውን።

8. ዓለማዊ ሓሳብን ፍትወተ ሥጋን

ኣብ ዓለም ክሳዕ ዘለና ክንሠርሕን ብተግባር ኣእዳውና ክንነብርን እግዚአብሔር ኣዚዙና እዩ። እንተኾነ ግና ብሰንኪ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ብዙኅ ውረድ ደይብ፡ ሓሳብ ዓለምን ሥጋኻን ጥራሕ ምሕሳብ ሳዕቤኑ መንፈሳውነትካ ክሳብ ምርሳዕ የብጽሕ። ንእግዚአብሔርን ንመንፈሳዊ ሕይወትካን ዝኸውን ጊዜ ትስእን።
ሓደ ሰብ ብፍትወት ሥጋ ምስ ዝተኃዝ ፡ ፍቕሪ እግዚአብሔር ካብ ልቡ ይጠፍእ። መንፈሳዊ ሕይወቱ ድማ ድኹም ይኸውን። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ “ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር” ዝብል ቃል ብምዝካር መበገሲ ውድቀቱ ክዝክርን ንርእሱ ብዕምቆት ክምርምርን ይግባእ። ራእ.ዮሓ. 2፡5

9. ትዕቢት

በቲ ዝተዋህበካ ጸጋ ኣብ ክንዲ ነቲ ዝሃበካ እግዚአብሔር ምምስጋን፡ ባዕልኻ ከም ዘምጻእካዮ ወይ ጽዒርካ ከም ዝረኸብካዮ ኣምሲልካ ሓፍ ሓፍ ምባል ውፅኢቱ ክፉእ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ምኽንያቱ ጽቡቅ ውህበት (ጸጋ) ኵሉ ካብ ላዕሊ እዩ። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እንተ በርታዕካን እንተ ሠልጠንካን ብናይ መን ኃይሊ እዩ፧ ናብዛ ክብርቲ ዕለት ብሕይወት ኣጽኒሑ ብዕድመን ጥዕናን ዝዓቀበካስ መን እዩ፧ ስለዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ምሃብ ይግባእ። ኵሉ ጸጋ ናትካ ከም ዘይኮነ እኳ ደኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓቢይ ዕዳ ከም ዘለካ ፈሊጥካ ነዚ ዕዳ እዚ ናብቲ በዓል ቤት ናይዚ ሠናይ ውህበት ዝኾነ እግዚአብሔር ዕዳኻ ንምኽፋል ክትቃለስ ይግባእ። ነዚ እንተገበርካ ፈጺምካ ካብ ትዕቢት ወፂካ ኣብ ናይ ትሕትና መንበር ክትቕመጥ ኢኻ። በዚ’ውን ካብ መንፈሳዊ ድኻም ትርሕቕ።

ኣብዚ ኣብ ቅድሜና ተዘርጊሑ ዘሎ ዓመት፦ ድኽመትና ኣለሊና መፍትሒ ረኺብና ድልዱል ዝኾነ መንፈሳዊ ጕዕዞ ክንጓዓዝ እግዚአብሔር ጸጋኡ የብዝኃልና!

ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን !

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195