Print this page

ኣህጉረ ስብከታት ንዝሓዞኦ ውጥናት ምስ ባጀቶም ዘቕርባሉ ጉባኤ ተኻይዱ

Jul 05, 2021

30 ሰነ 2021 ዓ.ም.ፈ ብክፍሊ ፋይናንስ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ዝተማእከለ፡ ኣህጉረ ስብከታት ንዝሓዞኦ ውጥናት ምስ ባጀቶም ዘቕርባሉ ጉባኤ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ተኻይዱ ።

ኣብቲ ኣህጉረ ስብከታት ብንጥፈት ዝተዋስኣሉ ጉባኤ፡ ኵለን ኣህጉረ ስብከታት ካብ ወርኂ ሓምለ-ታሕሳስ 2021 ዓ.ም.ፈ ዝወጠናኦ ኣብ መንፈሳዊ ትምህርቲ፡ ምሕደራውን ፋይናንሳውን ስልጠናታት፡ ልምዓታዊ መደባት ዘተኮሩ ውጥናት ምስ ባጀቶም ብዝርዝር ኣብ ኮሚቴ ባጀት ኣቕሪበን ።

ካብዚ ቀጺሉ ብኮሚቴ ባጀት ነቲ ዝቐረበ ውጥናት ምስ ባጀቱ ብምግምጋም፡ናይ ቀዳምነት ቀዳምነታት ኮይኖም ክስርዑ ዝግቦኦም ውጥናት፡ ኣህጉረ ስብከታት ከማዕብላኦን ከኃይላኦን ዝግባእ መደባት መብርህን መረዳእታን ምስ ተዋህበ፡ ነቲ ዝተዋህበ መረዳእታ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ኣቐዲሙ ዝቐረበ ውጥናት ተጻፊፉ ናብ ኮሚቴ ባጀት ክቐርብ ኣብ ምርድዳእ ተበጺሑ ።

ቅዱስ ሲኖዶስ ነቲ ዝቐረብ ጠለብ ባጀት መርሚሩ ምስ ኣጽደቖ ኣብ ተግባር ከምዝውዕል፡ ዝተለምደ ኣሰራርሓ ባጀት ኣህጉረ ስብከታት የነጽር ።