እሙን ኣገልጋሊ  

Apr 13, 2016

ኣብ ዓለማዊ ሥራሕ ሠራሕተኛታት ነቲ ዘሥርሖም ኣካል ጸብጻብ ሥራሖም የቕርቡ እሞ በቲ ዘርኣይዎ ዓዉት ውፅኢት ዝሽየሙን ዝሽለሙን ወይ ድማ በቲ ዘስዓብዎ ጕድለት ይቕጽዑን ይስጐጉን። ዓለማዊ ሥራሕ ከምዚ ካብ ኮነ፡ ኣብ መንፈሳዊ ሕይወት’ውን ንጽቡቕ ይኹን ንኽፉእ ሥራሕ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ንዅሉ ከከም ግብሩ ዋጋኡ ንምርካብ ሕቶ ከም ዘሎ ጐይታናን ፈጣሪናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ኣብ ዝመሃረሉ ጊዜ ከምዚ ክብል የረድእ፦

ናብ ርሑቕ ሃገር ክገይሽ ዝደለየ ዓቢይ ሰብ ንሠለስተ ኣገልገልቱ ጸዊዑ፡ ካብ መገሻኡ ክሳዕ ዝምለስ ንሓደ ኃሙሽተ፡ ነቲ ካልኣይ ክልተ፡ ነቲ ሣልሳይ ድማ ሓደ መክሊት ክነግድሉ ሃቦም። እቲ ሰብ ካብ መገሻኡ ምስ ተመልሰ ገንዘቡ ንኽቈጻጸር ጸውዖም። ኣብዚ ጊዜ እዚ እቲ ኃሙሽተ ዝወሰደ ካልእ ኃሙሽተ ወሲኹ፡ እቲ በዓል ክልተ ድማ ካልእ ክልተ መክሊት ኣርቢሑ መለሰሉ። ጐይታኦም ድማ፡ “ኣታ እሙን ኣገልጋሊ፡ ብኂደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙኅ ክሸመካ እየ ኪድ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” በሎም። እቲ በዓል ሓደ መክሊት ሣልሳይ ድማ ቀሪቡ “ሓንቲ መክሊት ሂብካኒ ነበርካ። ዘይዘራእካዮ እትዓጽድ፡ ዘይበተንካዮ ድማ እትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠ ፈሪሀ ከድኩ፣ ነቲ መክሊትካ ድማ ኣብ ምድሪ ኃባእክዎ፡ እንሆ ገንዘብካ” በሎ። እቲ ጐይታኡ ግና መሊሱ በሎ “ኣታ ክፉእ ሃካይ ባርያ እዚ ከምዝገብር ካብ ፈለጥካስ ስለምንታይ ገንዘበይ ተቐበልካ፧ ገንዘበይ ኣብ ባንክዶ ከተእትዎ ምተገብኣካ ነይሩ። ኣነ ኸኣ መጺአ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ። እምበኣርከስ ነቲ መክሊት ካብኡ ኣግዲፍኩም ነቲ ዓሠርተ መክሊት ዘለዎ ሃብዎ። ምኽንያቱ ነቲ ዘለዎ ዘበለ ዅሉ ይህብዎ፡ ይውስኽዎ’ውን፣ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ።” ብምባል ናብቲ ናይ ዘለዓለም ጸልማት ክድርበ ኣዘዘ። ማቴ. 25፡14-30 

ነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊ ከከም ክእለቱ እናነገደ ከርብሕ ኢሉ ገንዘቡ ዝሃበ ሰብ፡ ምሳሌ ናይ ጐይታናን ፈጣሪናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። መክሊት ዝተዋህቡ ድማ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም። ንዅሎም ብምዕሩይነት ዘይምሃቡ ሰብ ብተፈጥሮ ማዕረ እኳ እንተኾነ ህያብ እግዚኣብሔር ግና ዝተፈላለየ ምዃኑ የረድእ። ንሓደ ብዙኅ፡ ንሓደ ኂደት ምሃቡ ድማ ሰብ ብዝተዋህቦ ናፃ ኣእምሮ ሓሲቡ፡ ብዘለዎ ፍልጠትን ጕልበትን ተጊሁ እንተኣገልገለ ዓስቡ ከምዝረክብ ንኸረድእ እዩ እምበር እግዚኣብሔር ገጽ ሰባት ርእዩ ኣየዳሉን እዩ። 

ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዚፍጸም ኣገልግሎት መንፈሳውን ካብ ኵሉ ዚዓበየን ከም ምዃኑ መጠን እሙናት ኣገልገልቲ የድልዩ። ንዘይተማህሩ ዚምህሩ፡ ንዘይኣመኑ ዘእምኑ፡ ንዝኣመኑ ድማ ዘጽንዑ፡ ንዝኃዘኑ ዘረጋግኡን ምእመናን ዘብዝኁን ኣገልገልቲ ናይ ገብርኄር (እሙን ኣገልጋሊ) ማለት ምሳሌ ናይ በዓል ኃሙሽተን ክልተን መክሊት ምሳሌ እዮም። እዚእቶም ብዝተዋህቦም ሥልጣን፡ ብዝተማህርዎ ትምህርቲ ወሪዶም ደይቦም ምሂሮምን ኣእሚኖምን መጓሰ ሕዝበ ክርስቲያን ኣስፊሖምን ኣጽኒዖምን እዮም። “ንስኻትኩም ብውኁድ ዝተኣመንኩም ኣብ ብዙኅ ክሸመኩም እየ” ብዝበሎ መሠረት ሹመትን ሽልማትን ኪረኽቡ እዮም። ተድላን ሓጐስን ኣብ ዚመልአ ናይ ዘለዓለም መንግሥቲ’ውን ወረስቲ ኪኾኑ እዮም። ብኣንጻሩ ድማ ልክዕ ከምቲ ወርቁ ቐቢሩ ብዘይ መኽሰብ ኣምኪኑ ዘትረፈ ብበዓል ሓደ መክሊት ዝምሰሉ ገብር ሓካይ (ሃካይ ኣገልጋሊ)ዝበሉ ኣገልገልቲ፡ ንፍልጠቶም ኣብ ውሽጢ ገንኢ ከምዘሎ መብራህቲ ኃቢኦም ዘይምህሩ፡ ዝተቐበልዎ መንፈሳዊ ሥልጣንን መዓርግን ኣብ ከንቱ ዕላማ ዘውዕሉ ውኁዳት ኣይኮኑን። ናይ ረብሓ ርእሶም ክሕለወሎም እምበር ነቲ መጓሰ ክርስትና ኣራዊት ሰይጣንን መናፍቕን እንተመንጠሎ’ኳ ግዲ ዘይብሎም ፈተውቲ ርእሶም ኣለዉ። ነዚኣቶም ጊዜኡ ምስ በጽሐ እግዚአብሔር ብዕቱብ ክጸባጸባም እዩ። “ስለዚ ብዛዕባ እቶም ንሕዝበይ ዚጓስዩ ጓሶትሲ እግዚአብሔር ኣምላከ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ነባጊዐይ ዝዘረኹመንን ዘባረርኩምዎንን ግደን ዘይገበርኩምንን ንስኻትኩም ኢኹም። እንሆ ብሰሪ እከይ ተግባርኩም ከኣ ክቐጽዓኩም እየ ይብል እግዚአብሔር።” ሕዝ. 34፡1-31

ሰብ ነቲ ዝተዋህቦ ፍልጠትን ጕልበትን እንተዘይሠሪሕሉ፡ ካልእ ክረክብስ ይትረፍ እታ ዘላቶ ሃብቲ እኳ ከምዘይትባረኸሉ ከረድእ ከሎ፡ “ዘለዎ ዅሉ ኪውሰኾ እዩ፡ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ’ውን ክትውሰዶ እያ” ይብለና። (ማቴ. 25፡29)

ዝኾነ ሰብ ብሕይወተ ሥጋ ኸሎ ሠሪሑ ብዝረኸቦ ሃብቲ ተሓጕሱ ፈጣሪኡ እናኣመስገነ ኪነብር ሃብቲ ሥጋ ከሲቡ፡ ሃብቲ ነፍስ’ውን ብምርካቡ ዘለዓለማዊ ናይ ሕይወት ናብራ ኪነብር እዩ። ኵሉ ሰብ ኣብ ዝተመደቦን ከከም ትምህርቱን ኃላፍነቱን በርቲዑ እንተ ኣገልገለ ነጋዳይ ወሪዱ ደይቡ ብሓቂ ነጊዱ መኽሰብ እንተረኺቡ፡ ሓረስታይ’ውን ብጊዜኡ ዘሪኡ እንተኣኪቡ ዕድሜኡ ምሉእ ተሓጕሱ ይነብር። ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ጽሕፈት ፋብሪካታትን ከከም ክእለቶም ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ብትግሃትን ብእምነትን እንተሠሪሖም ንርእሶም ከቢሮም ንሃገሮም ዕቤት፡ ንሕዝቦም ድማ ኩርዓት እዮም። ንኻልኦት’ውን ጽቡቕ ኣርኣያ ይኾኑ፡ ይሽየሙ፡ ይሽለሙ፡ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ይግበረሎም። ብሓቂ! ካብዚ ዝበልጽ ሓጐስ የልቦን።

ብኣንጻሩ እቶም ጕልበቶምን ፍልጠቶምን ዝቐበሩ ንሃገር ፆር ንሕዝቦም ኅፍረት እዮም። እዞም ከምዚ ዝበሉ ካብ ልምዓቶም ጥፍኣቶም ስለዝዓዝዝ ኣብ ምሽላምን ምሻምን ከይበጽሑ ይቕጽዑ፡ ካብ ሥራሕ’ውን ይስጐጉ ፡ ኣብ መወዳእታ ኣወዳድቓኦም ዝኸፍአ ይኸውን ። 

ስለዚ በዚ ትምህርትን ምሳሌን ‘ኣነኸ ካብዞም ሠለስተ ንነየናዮም እመስል፧ ንበዓል ሓደ ወይስ ንበዓል ክልተን ኃሙሽተን መኽሊት’ ኢልና ርእስና ምምርማር ይግብኣና። ሥራሕና ናይ በዓል ሓደ መኽሊት መሲሉ ካብ እተራእየሉ መዓልቲ ንርእስና መርሚርና ንጽቡቕ ሥራሕ ተዓጢቕና ክንትንሥእ፡ ንዝኾነ ሥራሕ ተባዕን እሙንን ምዃን ከምዘድሊ ፈሊጥና ኣብ ተግባር ከነውዕል ይግባእ። ፍርሃት፡ ጥርጣረን፡ ምውልዋልን ኣብ ልቡናና እንተ ኣትዩ ግና ዅሉ ሥራሕና ፍረ ኣልቦ ኾይኑ ከምዚተርፍ ካብዚ ትምህርቲ እዚ ምርዳእ ኣድላዪ እዩ።

ጐይታናን ፈጣሪናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሠርሓሎም ጥዑያት ኣካላት ምስ ፍልጠት ኣሰንዩ ሂቡ ኣብዛ ዓለም እዚአ ኣብ ናይ ሥራሕ ቦታ መዲቡና እዩ። እሞኸ ደኣ ኪቈጻጸረና ኣብ ዝመጽኣሉ ጊዜ በቲ ዝሃብኩኻ ሃብቲ እንታይ ሠሪሕካ፧ እንታይ ከሲብካ፧ ብምባል እንተሓተተና መልስና ናይ በዓል ሓደ ዘይኮነ ናይ በዓል ክልተን ናይ በዓል ኃሙሽተን መክሊት ኪኸውን ይግባእ። ምኽንያቱ “ኣብ ብዙኅ ክሸመካ እየ” ዝብል ቃል ብሓቂ ንኣና ስለዝኾነ። 

መክሊትና (ጸጋና) ፈሊጥና ከይኃባእና ከነርብሕን ገብርኄር ክንበሃልን ኣብ ብዙኅ ኪሸመናን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና። ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ኵሎም ቅዱሳንን ረድኤትን ጸሎትን ምስ ኵልና ይኹን። 

                                                                                                                      ወስብሓት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

No events found.

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

በዓለ እረፍት አቡነ ቦክረ ድንግል ኣብ ገዳም ኣቡነ ብፁዓ አምላክ…

ሓዋርያዊትን ኣጽናፋዊትን ዝኾነት ቅድሥቲ ቤተ ክስቲያን ሓደ ካብቲ መለለይአ ዝኾነ፡ንቅዱሳን ዘለዋ ክብርን ዝኽርን እዩ።ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ  “ተዘከሩ መኳኒንክሙ ዘነገርኩሙ ቃለ...

መመረቕታ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ትጉሃን መላእክት ኣርባዕቱ እንስሳ ብድሙቕ መንፈሳዊ…

ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ትጉሃን መላእክት ኣርባዕቱ እንስሳ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን...

ሓጺር መግለጺ ታሪኽ ሕይወትን ኣገልግሎትን ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ 5ይ…

`` ዝንቱሰ ብእሲ ዘእምንእሱ ሕይወቱ ውስተ ቤተ እግዚኣብሔር / እዚ ሰብ እዚ ካብ ንእስነቱ ኣትኂዙ ኣተዓባብያኡ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር እዩ...

ጸሎተ ፍትሓትን ሰማዕታተ ኤርትራ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰብ ንሕይወቱ ኣብ ክንዲ ብጻዩ በጃ ዘሕልፍ፡ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የልቦን፤ ዮሓ 15፥13 ኣብ ውሽጢ...

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ ድኅሪ ሢመተ 5ይ ፓትርያርክ!

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ ድኅሪ ሢመተ 5ይ ፓትርያርክ!

ሥርዓተ ሢመት ወጸሎተ ተቀብዖ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ፭ይ ፓትርያርክ…

ሎሚ ዕለት ፮ ሰነ 2013 ዓ.ም (13/06/2021) ሥርዓተ ሢመት ወጸሎተ ተቀብዖ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ፭ይ ፓትርያርክ ኣብ ርእሰ ኣድባራት...

ጸሎተ ሠርክ ሥርዓተ ተቀብዓ 5ይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን…

5 ሰነ 2013 ዓ.ም. (12 ሰነ 2021 ዓ.ም.) ጸሎተ ሠርክ ኣብ ዋዜማ ሥርዓተ ተቐብዖ 5ይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን...

ምድላው ክዳውንቲ 5ይ ፓትርያርክን ተፈጺሙ!

ብደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ድምያና በራሪ ሃገረ ግብጽ ኣልባሳት 5ይ ፓትርያርክ ብልዑል ጻዕሪ ኣብ ሓጺር እዋን ተዳልዩ፡ ብዕለት 4 ሰነ...

እንቋዕ ናብ በዓለ ዕርገት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! በዓለ ዕርገት፥ ሓደ ካብ ትሽዓተ ዓበይቲ በዓላት ኮይኑ፡ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን...

ኣብ ምቛም ቤተ መዘክርን ቤት ንባብን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን…

ብዋና ኣመኃዳሪ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ዝተመርሐ ልዑኽ ኃለፍቲ ቤት ጽሕፈት መንበር...

ክብረ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም በለዛ ብድምቀት ተኸቢሩ!

ዓመታዊ 21 ግንቦት ኣስተርእዮ (ምግላጽ) ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቅ ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ኩለን...

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...