Print this page

ጸሎት በእንተ ጽንዓ ዛቲ መካን

Apr 12, 2020

ምእንቲ ጽንዓት እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣን ምእንቲ ኵለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰምያ ኣብያተ ክርስቲያንን፡ ምእንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነበሩ ኣረገውትን፡ ምእንቲ ሓለዋ ምሉእ ዓለምን፡ እግዚአብሔር ካብ ኵሉ እኩይ ክሕልዎምን፡ ንዓና ውን ኃጢኣትና ክሠርየልናን ጸልዩ።