ጾምሰ ጸባሕተ ሥጋ ይእቲ!

Dec 11, 2020

ጾም ማለት ሥጋ ንነፍሲ እትኸፍሎ ግብሪ እዩ። እዚ ዘሎናዮ ዓለም ጊዜያዊ እኳ እንተኾነ ዓለመ ሥጋ እዩ እምበር ዓለመ ነፍሲ ኣይኮነን።

ስለዚ ድማ ነፍሲ ብዘይ ሥጋ ኣብዚ ዓለም‘ዚ ክትጸንሕ ስለዘይትኽእል ንሥጋ ካብ ዓሠርተ ትሽዓተ ኣፍ ክትፈቕደላ ከላ፣ ሥጋ ድማ ንነፍሲ ሓንቲ ጾም እንተ ገበረትላ እንታይ ምበላ፧ እንተ ኾነ ከምቲ ባዕሉ ሠራዔ ሕግ ጾም ዝበሎ “ነፍሲ እትደልዮ ሥጋ ኣይትደልዮን ሥጋ እንደልዮ ድማ ነፍሲ ኣይትደልዮን እሞ ንሓድሕደን ክሰሓሓባ ይነብራ፡ ‘‘መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም’’ ይብል።(ማቴ 26፡41)

ከምኡ’ውን ጾም ካብ ሥጋ ካብ ጸባ ካብ ቅብኣት ዘለዎ መብልዕ ምኽልካል ወይ ምዕጋሥ ጥራይ ኣይኮነን ንደረቕ እንጀራን ንጽሩይ ማይን እንተኾነውን ዝኽልክል ጊዜ ተወሲኑሉ ኣሎ ወይ ድማ ዝኣክል እዋን ክንፈልየሉ ተዋሂቡና ኣሎ፣ እዚ ድማ ሥጋ እትደልዮ መብልዕ እናደለየቶ ወይ እናሃረፈቶ ከላ ምዕጋሥ ናይ ሥጋ ተግሣፅ ስለዝኾነ ዋጋ ዘለዎ እዩ።

ብመሠረቱ ጾም ማለት ክጠምየካን ክጸምኣካን ከሎ ተጸሚምካን ተዓጊሥካን፣ ንጊዜ ጊዜ ምሃብ ንእግዚአብሔር ከም ምእዛዝ ስለዝኾነ ዋጋ ዘለዎ ትዕግሥቲ እዩ።

እግዚአብሔር፣ ምእንቲ ክሕጐስ ኢሎም ጽሩይ ማይን ደረቕ እንጀራን ብዘይ እዋን ካብ ምብላዕን ምስታይን ዝተዓገሡ ሰባት ጽድቂ ኮይኑ ዝተቈጸረሎም ብዙኃት እዮም። ካልእስ ይትረፍ ሓደ ሰብ ብጻይ ወይ ጋሻ ጠምዩን ጸሚኡን ክመጾ ከሎ ኣፉ ገዲፉ ብሥጋይ ሥጋኻ ንርእሱ ተዓጊሡ ምስ ዝህቦ ከመይ ዝበለ ብርቱዕ ፍቕሪ የኅድረሉ፣ እዚውን ካብ ጾም ወገን እዩ። ንሰብ ከማኻ እኳ ክሳብ ክንድዚ ዘሐጕስ ርኅራኄ ክፍጸም ምርኣይ ምእንቲ ዝፈጠረካ እግዚአብሔር ኢልካ ጠምዩካን ጸሚኡካን እንከሎ ንርእስኻ ካብ ዝቐርበልካን ካብ ዝሃረፍካዮን መብልዕ ኮነ መስተ ንብጻይካ ኣኅሊፍካ ምሃብ ክንደይ ዋጋ ኾነ ይህልዎ ይኸውን። . . .

ንመብዝኅትና ጥቕሚ ጾም ንነፍሲ ጥራይ ደኣ እምበር ንሥጋውን ዘይኸውን ይመስለና። እንተመርመርናዮ ግና ብነፍሲ ካብ ዝጠቕመና ብሥጋና ዝጠቕመና ይበዝኅ እንተበልና ዘይተሰሐሐትና ይመስለና። ብመሠረቱ እግዚአብሔር ጾም ዝሠርዓልና ጊዜ ከይወሰንካ ወይ ዝረኽብካ ምብላዕ ንሥጋውን ጐዳኢኡ ስለዝኾነ እዩ። እዚ ድማ ኣብዚኅና ወይ ጊዜ ከይወሰንና ምስ እንበልዕ ወይ ምስ እንሰቲ ዝገጥመናን ዘስዕበልን ሥቓይን ዓቕሊ ጽበትን ክብደትን እዩ። ጥዕና ስኢንና ናብ ሓኪም ምስ እንኸይድ እሞ ምስ ዝምርምረና ዝበዝኀ ጊዜ ሕማምናን ሥቓይናን ናይ ኣብዚኅካ ምብላዕን ምስታይን ምዃኑ ይገልጸልና። ኣብዚኅና ወይ ጊዜ ከይወሰንና ብኅልፊ’ኳ ሥጋን ቅብዓትን ዝበዝኆ ብልዒ ከይንበልዕ የጠንቕቐና። . . .

እቲ ብሥጋዊ ሕማም ዝተሳቐየ ሰብ ቃል ሓኪም ሰሚዑ ኣብዚኁ ወይ ጊዜ ከይወሰነ ካብ ምብላዕ እንተ ተዓጊሡ ኅይሽ ይብሎም እሞ እቲ ዝኸደ ሕማሙ ከይምለሶ ኢሉ እዩ እምበር ሓኪም ብነፍሱ ኮነ ብሥጋኡ ከይጐድኦ ፈሪሁ ኣይኮነን። ከምኡውን ብትእዛዝ ሓኪም እንተ ጾሙ ምእንቲ ሕማሞም ደኣ እምበር ምእንቲ ጽድቅስ ኣይኮነን።

እግዚአብሔር ንሰብ ብኣርኣያኡን ብኣምሳሉን ምስ ፈጠሮ ዝረኸቦ ኽበልዕ ኣይተፈቐደሉ። እዚ ብላዕ እዚ ኣይትብላዕ ኢሉ ዝብላዕን ዘይብላዕ ፈልዩ እዩ ዝኣዘዞ። ከምዚ ማለቱ ድማ ጹሙ ማለቱ ወይ ክጸውም ከም ዘድልዮ ደኣ የረድኣና እምበር እግዚአብሔር ነፊግዎ ከምዘይኮነ ይገልጸልና። ከመይሲ መንግሥቲ እግዚአብሔር ብብልዒ ዝሠዓር ወይ ዝጐድል ስለዘይኮነ! ብዝተረፈ እታ ኣይትብልዓያ ዝበሎ ቈጽሊ ትኹን ፍረ ኦም እንተተበልዔት መንግሥቲ ኣምላኽ ዝጐድል ኣይኮነን፣ እቲ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ዝጠሐሰ ኣዳም ደኣ ተጐድአ እምበር መንግሥቲ እግዚአብሔር’ሲ ኵሉ ጊዜ ባሕርያዊ መንግሥቲ እዩ። . . .

ከምኡውን እዚ ብላዕ እዚ ኣይትብላዕ ማለቱ እግዚአብሔር ኣዛዚ ሰብ ተኣዛዚ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። እንሆ ድማ ኣዳም ነታ ኣይትብላዕ ትብል ትእዛዝ ምስ ጠሐሰ ክንድዚ ዘይበሃል ከቢድ ፍርዲ ተፈርዶ። እዚ ንሕና ንጾሞ ዘሎና ድማ ነቲ ኣብ ላዕሊ ኣዳም ኮነ ኣብ ልዕሌና ዝተፈርደ ፍርዲ ንምምላስ ስለዝኾነ ክርስቶስ ባዕሉ ጀሚሩ ገዲፉልና ኣሎ። ክርስቶስ ንርእሱ ክጥቀመሉ ኢሉ ኣይጾመን።

ኣሽንኳይ’ዶ ጾሙ፣ ስቕለቱን ሞቱን እውን ንዓና ንደቂ ኣዳም ደኣ እምበር ንጥቕሚ ርእሱ እንተዝኸውን መድኃኔዓለም ማሕየዊ ቤዛ ተባሂሉ ኣይምተጸውዔን። ኣቦና ኣዳም ስሒቱ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ ነበረ። ሕጂ እውን እቲ ፍርዲ ኣብ ልዕሌና ኣብ ልዕሊ ደቁን ደቂ ደቁን በጺሑ ንርእዮ ኣሎና። ሎሚ እንተኾነውን እቲ ኣዳም ዝፈጸሞ ድፍረት ወይ ስሕተት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ ምፍጻም ኣይተረፈናን። ድሮ ውን ኃጢኣት ዝመጸና ወይ ዝኣተወና ብብልዒ ስለዝኾነ ብጾም ከነውጽኦ ኢሉ እዩ ሠራዒ ሕግ ክርስቶስ ፵ መዓልቲ ብምፍጻም ኣርኣያኡ ዝሃበና።(ማቴ 4፡4) ንሕና ድማ ዝሃበና ኣርኣያ ተኸቲልናኣ እዚ ኣብ ልዕሌና ዘሎ ፍርዲ ምእንቲ ክውገደልና ንጹም ! ንጹም !   

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

ምንጪ፦ መልአከ ገነት ሞገስ ዕቁበ ጊዮርጊስ       
    

No events found.

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

በዓለ እረፍት አቡነ ቦክረ ድንግል ኣብ ገዳም ኣቡነ ብፁዓ አምላክ…

ሓዋርያዊትን ኣጽናፋዊትን ዝኾነት ቅድሥቲ ቤተ ክስቲያን ሓደ ካብቲ መለለይአ ዝኾነ፡ንቅዱሳን ዘለዋ ክብርን ዝኽርን እዩ።ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ  “ተዘከሩ መኳኒንክሙ ዘነገርኩሙ ቃለ...

መመረቕታ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ትጉሃን መላእክት ኣርባዕቱ እንስሳ ብድሙቕ መንፈሳዊ…

ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ትጉሃን መላእክት ኣርባዕቱ እንስሳ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን...

ሓጺር መግለጺ ታሪኽ ሕይወትን ኣገልግሎትን ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ 5ይ…

`` ዝንቱሰ ብእሲ ዘእምንእሱ ሕይወቱ ውስተ ቤተ እግዚኣብሔር / እዚ ሰብ እዚ ካብ ንእስነቱ ኣትኂዙ ኣተዓባብያኡ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር እዩ...

ጸሎተ ፍትሓትን ሰማዕታተ ኤርትራ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰብ ንሕይወቱ ኣብ ክንዲ ብጻዩ በጃ ዘሕልፍ፡ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የልቦን፤ ዮሓ 15፥13 ኣብ ውሽጢ...

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ ድኅሪ ሢመተ 5ይ ፓትርያርክ!

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ ድኅሪ ሢመተ 5ይ ፓትርያርክ!

ሥርዓተ ሢመት ወጸሎተ ተቀብዖ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ፭ይ ፓትርያርክ…

ሎሚ ዕለት ፮ ሰነ 2013 ዓ.ም (13/06/2021) ሥርዓተ ሢመት ወጸሎተ ተቀብዖ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ፭ይ ፓትርያርክ ኣብ ርእሰ ኣድባራት...

ጸሎተ ሠርክ ሥርዓተ ተቀብዓ 5ይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን…

5 ሰነ 2013 ዓ.ም. (12 ሰነ 2021 ዓ.ም.) ጸሎተ ሠርክ ኣብ ዋዜማ ሥርዓተ ተቐብዖ 5ይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን...

ምድላው ክዳውንቲ 5ይ ፓትርያርክን ተፈጺሙ!

ብደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ድምያና በራሪ ሃገረ ግብጽ ኣልባሳት 5ይ ፓትርያርክ ብልዑል ጻዕሪ ኣብ ሓጺር እዋን ተዳልዩ፡ ብዕለት 4 ሰነ...

እንቋዕ ናብ በዓለ ዕርገት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! በዓለ ዕርገት፥ ሓደ ካብ ትሽዓተ ዓበይቲ በዓላት ኮይኑ፡ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን...

ኣብ ምቛም ቤተ መዘክርን ቤት ንባብን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን…

ብዋና ኣመኃዳሪ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ዝተመርሐ ልዑኽ ኃለፍቲ ቤት ጽሕፈት መንበር...

ክብረ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም በለዛ ብድምቀት ተኸቢሩ!

ዓመታዊ 21 ግንቦት ኣስተርእዮ (ምግላጽ) ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቅ ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ኩለን...

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...