ጾምሰ ጸባሕተ ሥጋ ይእቲ!

Dec 11, 2020

ጾም ማለት ሥጋ ንነፍሲ እትኸፍሎ ግብሪ እዩ። እዚ ዘሎናዮ ዓለም ጊዜያዊ እኳ እንተኾነ ዓለመ ሥጋ እዩ እምበር ዓለመ ነፍሲ ኣይኮነን።

ስለዚ ድማ ነፍሲ ብዘይ ሥጋ ኣብዚ ዓለም‘ዚ ክትጸንሕ ስለዘይትኽእል ንሥጋ ካብ ዓሠርተ ትሽዓተ ኣፍ ክትፈቕደላ ከላ፣ ሥጋ ድማ ንነፍሲ ሓንቲ ጾም እንተ ገበረትላ እንታይ ምበላ፧ እንተ ኾነ ከምቲ ባዕሉ ሠራዔ ሕግ ጾም ዝበሎ “ነፍሲ እትደልዮ ሥጋ ኣይትደልዮን ሥጋ እንደልዮ ድማ ነፍሲ ኣይትደልዮን እሞ ንሓድሕደን ክሰሓሓባ ይነብራ፡ ‘‘መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም’’ ይብል።(ማቴ 26፡41)

ከምኡ’ውን ጾም ካብ ሥጋ ካብ ጸባ ካብ ቅብኣት ዘለዎ መብልዕ ምኽልካል ወይ ምዕጋሥ ጥራይ ኣይኮነን ንደረቕ እንጀራን ንጽሩይ ማይን እንተኾነውን ዝኽልክል ጊዜ ተወሲኑሉ ኣሎ ወይ ድማ ዝኣክል እዋን ክንፈልየሉ ተዋሂቡና ኣሎ፣ እዚ ድማ ሥጋ እትደልዮ መብልዕ እናደለየቶ ወይ እናሃረፈቶ ከላ ምዕጋሥ ናይ ሥጋ ተግሣፅ ስለዝኾነ ዋጋ ዘለዎ እዩ።

ብመሠረቱ ጾም ማለት ክጠምየካን ክጸምኣካን ከሎ ተጸሚምካን ተዓጊሥካን፣ ንጊዜ ጊዜ ምሃብ ንእግዚአብሔር ከም ምእዛዝ ስለዝኾነ ዋጋ ዘለዎ ትዕግሥቲ እዩ።

እግዚአብሔር፣ ምእንቲ ክሕጐስ ኢሎም ጽሩይ ማይን ደረቕ እንጀራን ብዘይ እዋን ካብ ምብላዕን ምስታይን ዝተዓገሡ ሰባት ጽድቂ ኮይኑ ዝተቈጸረሎም ብዙኃት እዮም። ካልእስ ይትረፍ ሓደ ሰብ ብጻይ ወይ ጋሻ ጠምዩን ጸሚኡን ክመጾ ከሎ ኣፉ ገዲፉ ብሥጋይ ሥጋኻ ንርእሱ ተዓጊሡ ምስ ዝህቦ ከመይ ዝበለ ብርቱዕ ፍቕሪ የኅድረሉ፣ እዚውን ካብ ጾም ወገን እዩ። ንሰብ ከማኻ እኳ ክሳብ ክንድዚ ዘሐጕስ ርኅራኄ ክፍጸም ምርኣይ ምእንቲ ዝፈጠረካ እግዚአብሔር ኢልካ ጠምዩካን ጸሚኡካን እንከሎ ንርእስኻ ካብ ዝቐርበልካን ካብ ዝሃረፍካዮን መብልዕ ኮነ መስተ ንብጻይካ ኣኅሊፍካ ምሃብ ክንደይ ዋጋ ኾነ ይህልዎ ይኸውን። . . .

ንመብዝኅትና ጥቕሚ ጾም ንነፍሲ ጥራይ ደኣ እምበር ንሥጋውን ዘይኸውን ይመስለና። እንተመርመርናዮ ግና ብነፍሲ ካብ ዝጠቕመና ብሥጋና ዝጠቕመና ይበዝኅ እንተበልና ዘይተሰሐሐትና ይመስለና። ብመሠረቱ እግዚአብሔር ጾም ዝሠርዓልና ጊዜ ከይወሰንካ ወይ ዝረኽብካ ምብላዕ ንሥጋውን ጐዳኢኡ ስለዝኾነ እዩ። እዚ ድማ ኣብዚኅና ወይ ጊዜ ከይወሰንና ምስ እንበልዕ ወይ ምስ እንሰቲ ዝገጥመናን ዘስዕበልን ሥቓይን ዓቕሊ ጽበትን ክብደትን እዩ። ጥዕና ስኢንና ናብ ሓኪም ምስ እንኸይድ እሞ ምስ ዝምርምረና ዝበዝኀ ጊዜ ሕማምናን ሥቓይናን ናይ ኣብዚኅካ ምብላዕን ምስታይን ምዃኑ ይገልጸልና። ኣብዚኅና ወይ ጊዜ ከይወሰንና ብኅልፊ’ኳ ሥጋን ቅብዓትን ዝበዝኆ ብልዒ ከይንበልዕ የጠንቕቐና። . . .

እቲ ብሥጋዊ ሕማም ዝተሳቐየ ሰብ ቃል ሓኪም ሰሚዑ ኣብዚኁ ወይ ጊዜ ከይወሰነ ካብ ምብላዕ እንተ ተዓጊሡ ኅይሽ ይብሎም እሞ እቲ ዝኸደ ሕማሙ ከይምለሶ ኢሉ እዩ እምበር ሓኪም ብነፍሱ ኮነ ብሥጋኡ ከይጐድኦ ፈሪሁ ኣይኮነን። ከምኡውን ብትእዛዝ ሓኪም እንተ ጾሙ ምእንቲ ሕማሞም ደኣ እምበር ምእንቲ ጽድቅስ ኣይኮነን።

እግዚአብሔር ንሰብ ብኣርኣያኡን ብኣምሳሉን ምስ ፈጠሮ ዝረኸቦ ኽበልዕ ኣይተፈቐደሉ። እዚ ብላዕ እዚ ኣይትብላዕ ኢሉ ዝብላዕን ዘይብላዕ ፈልዩ እዩ ዝኣዘዞ። ከምዚ ማለቱ ድማ ጹሙ ማለቱ ወይ ክጸውም ከም ዘድልዮ ደኣ የረድኣና እምበር እግዚአብሔር ነፊግዎ ከምዘይኮነ ይገልጸልና። ከመይሲ መንግሥቲ እግዚአብሔር ብብልዒ ዝሠዓር ወይ ዝጐድል ስለዘይኮነ! ብዝተረፈ እታ ኣይትብልዓያ ዝበሎ ቈጽሊ ትኹን ፍረ ኦም እንተተበልዔት መንግሥቲ ኣምላኽ ዝጐድል ኣይኮነን፣ እቲ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ዝጠሐሰ ኣዳም ደኣ ተጐድአ እምበር መንግሥቲ እግዚአብሔር’ሲ ኵሉ ጊዜ ባሕርያዊ መንግሥቲ እዩ። . . .

ከምኡውን እዚ ብላዕ እዚ ኣይትብላዕ ማለቱ እግዚአብሔር ኣዛዚ ሰብ ተኣዛዚ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። እንሆ ድማ ኣዳም ነታ ኣይትብላዕ ትብል ትእዛዝ ምስ ጠሐሰ ክንድዚ ዘይበሃል ከቢድ ፍርዲ ተፈርዶ። እዚ ንሕና ንጾሞ ዘሎና ድማ ነቲ ኣብ ላዕሊ ኣዳም ኮነ ኣብ ልዕሌና ዝተፈርደ ፍርዲ ንምምላስ ስለዝኾነ ክርስቶስ ባዕሉ ጀሚሩ ገዲፉልና ኣሎ። ክርስቶስ ንርእሱ ክጥቀመሉ ኢሉ ኣይጾመን።

ኣሽንኳይ’ዶ ጾሙ፣ ስቕለቱን ሞቱን እውን ንዓና ንደቂ ኣዳም ደኣ እምበር ንጥቕሚ ርእሱ እንተዝኸውን መድኃኔዓለም ማሕየዊ ቤዛ ተባሂሉ ኣይምተጸውዔን። ኣቦና ኣዳም ስሒቱ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ ነበረ። ሕጂ እውን እቲ ፍርዲ ኣብ ልዕሌና ኣብ ልዕሊ ደቁን ደቂ ደቁን በጺሑ ንርእዮ ኣሎና። ሎሚ እንተኾነውን እቲ ኣዳም ዝፈጸሞ ድፍረት ወይ ስሕተት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ ምፍጻም ኣይተረፈናን። ድሮ ውን ኃጢኣት ዝመጸና ወይ ዝኣተወና ብብልዒ ስለዝኾነ ብጾም ከነውጽኦ ኢሉ እዩ ሠራዒ ሕግ ክርስቶስ ፵ መዓልቲ ብምፍጻም ኣርኣያኡ ዝሃበና።(ማቴ 4፡4) ንሕና ድማ ዝሃበና ኣርኣያ ተኸቲልናኣ እዚ ኣብ ልዕሌና ዘሎ ፍርዲ ምእንቲ ክውገደልና ንጹም ! ንጹም !   

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

ምንጪ፦ መልአከ ገነት ሞገስ ዕቁበ ጊዮርጊስ       
    

Ad Right

ዘመነ ማርቆስ 15 መስከረም 2014 ዓ.…

September
Saturday
25
ፍልሰተ ሥጋሁ ለእስጢፋኖስ፡ ወአባጴጥሮስ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ቈላ.1፡1-10 ያዕ. 5፡13-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 6፡7-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 127/128 ወንጌል ዮሐ. 15፡12-19 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

ቃለ ቡራኬ ርእሰ ዓውደ ዓመት 2014 ዓ.ም.

አቀድም አእኵቶቶ ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ኵልክሙ እስመ ተሰምዓት ሃይማኖትክሙ ውስተ ኵሉ ዓለም። (ሮሜ ፲፩፡፰)/ ኣቐዲመ ንዂልኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትኩም...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...