ጾምሰ ጸባሕተ ሥጋ ይእቲ!

Dec 11, 2020

ጾም ማለት ሥጋ ንነፍሲ እትኸፍሎ ግብሪ እዩ። እዚ ዘሎናዮ ዓለም ጊዜያዊ እኳ እንተኾነ ዓለመ ሥጋ እዩ እምበር ዓለመ ነፍሲ ኣይኮነን።

ስለዚ ድማ ነፍሲ ብዘይ ሥጋ ኣብዚ ዓለም‘ዚ ክትጸንሕ ስለዘይትኽእል ንሥጋ ካብ ዓሠርተ ትሽዓተ ኣፍ ክትፈቕደላ ከላ፣ ሥጋ ድማ ንነፍሲ ሓንቲ ጾም እንተ ገበረትላ እንታይ ምበላ፧ እንተ ኾነ ከምቲ ባዕሉ ሠራዔ ሕግ ጾም ዝበሎ “ነፍሲ እትደልዮ ሥጋ ኣይትደልዮን ሥጋ እንደልዮ ድማ ነፍሲ ኣይትደልዮን እሞ ንሓድሕደን ክሰሓሓባ ይነብራ፡ ‘‘መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም’’ ይብል።(ማቴ 26፡41)

ከምኡ’ውን ጾም ካብ ሥጋ ካብ ጸባ ካብ ቅብኣት ዘለዎ መብልዕ ምኽልካል ወይ ምዕጋሥ ጥራይ ኣይኮነን ንደረቕ እንጀራን ንጽሩይ ማይን እንተኾነውን ዝኽልክል ጊዜ ተወሲኑሉ ኣሎ ወይ ድማ ዝኣክል እዋን ክንፈልየሉ ተዋሂቡና ኣሎ፣ እዚ ድማ ሥጋ እትደልዮ መብልዕ እናደለየቶ ወይ እናሃረፈቶ ከላ ምዕጋሥ ናይ ሥጋ ተግሣፅ ስለዝኾነ ዋጋ ዘለዎ እዩ።

ብመሠረቱ ጾም ማለት ክጠምየካን ክጸምኣካን ከሎ ተጸሚምካን ተዓጊሥካን፣ ንጊዜ ጊዜ ምሃብ ንእግዚአብሔር ከም ምእዛዝ ስለዝኾነ ዋጋ ዘለዎ ትዕግሥቲ እዩ።

እግዚአብሔር፣ ምእንቲ ክሕጐስ ኢሎም ጽሩይ ማይን ደረቕ እንጀራን ብዘይ እዋን ካብ ምብላዕን ምስታይን ዝተዓገሡ ሰባት ጽድቂ ኮይኑ ዝተቈጸረሎም ብዙኃት እዮም። ካልእስ ይትረፍ ሓደ ሰብ ብጻይ ወይ ጋሻ ጠምዩን ጸሚኡን ክመጾ ከሎ ኣፉ ገዲፉ ብሥጋይ ሥጋኻ ንርእሱ ተዓጊሡ ምስ ዝህቦ ከመይ ዝበለ ብርቱዕ ፍቕሪ የኅድረሉ፣ እዚውን ካብ ጾም ወገን እዩ። ንሰብ ከማኻ እኳ ክሳብ ክንድዚ ዘሐጕስ ርኅራኄ ክፍጸም ምርኣይ ምእንቲ ዝፈጠረካ እግዚአብሔር ኢልካ ጠምዩካን ጸሚኡካን እንከሎ ንርእስኻ ካብ ዝቐርበልካን ካብ ዝሃረፍካዮን መብልዕ ኮነ መስተ ንብጻይካ ኣኅሊፍካ ምሃብ ክንደይ ዋጋ ኾነ ይህልዎ ይኸውን። . . .

ንመብዝኅትና ጥቕሚ ጾም ንነፍሲ ጥራይ ደኣ እምበር ንሥጋውን ዘይኸውን ይመስለና። እንተመርመርናዮ ግና ብነፍሲ ካብ ዝጠቕመና ብሥጋና ዝጠቕመና ይበዝኅ እንተበልና ዘይተሰሐሐትና ይመስለና። ብመሠረቱ እግዚአብሔር ጾም ዝሠርዓልና ጊዜ ከይወሰንካ ወይ ዝረኽብካ ምብላዕ ንሥጋውን ጐዳኢኡ ስለዝኾነ እዩ። እዚ ድማ ኣብዚኅና ወይ ጊዜ ከይወሰንና ምስ እንበልዕ ወይ ምስ እንሰቲ ዝገጥመናን ዘስዕበልን ሥቓይን ዓቕሊ ጽበትን ክብደትን እዩ። ጥዕና ስኢንና ናብ ሓኪም ምስ እንኸይድ እሞ ምስ ዝምርምረና ዝበዝኀ ጊዜ ሕማምናን ሥቓይናን ናይ ኣብዚኅካ ምብላዕን ምስታይን ምዃኑ ይገልጸልና። ኣብዚኅና ወይ ጊዜ ከይወሰንና ብኅልፊ’ኳ ሥጋን ቅብዓትን ዝበዝኆ ብልዒ ከይንበልዕ የጠንቕቐና። . . .

እቲ ብሥጋዊ ሕማም ዝተሳቐየ ሰብ ቃል ሓኪም ሰሚዑ ኣብዚኁ ወይ ጊዜ ከይወሰነ ካብ ምብላዕ እንተ ተዓጊሡ ኅይሽ ይብሎም እሞ እቲ ዝኸደ ሕማሙ ከይምለሶ ኢሉ እዩ እምበር ሓኪም ብነፍሱ ኮነ ብሥጋኡ ከይጐድኦ ፈሪሁ ኣይኮነን። ከምኡውን ብትእዛዝ ሓኪም እንተ ጾሙ ምእንቲ ሕማሞም ደኣ እምበር ምእንቲ ጽድቅስ ኣይኮነን።

እግዚአብሔር ንሰብ ብኣርኣያኡን ብኣምሳሉን ምስ ፈጠሮ ዝረኸቦ ኽበልዕ ኣይተፈቐደሉ። እዚ ብላዕ እዚ ኣይትብላዕ ኢሉ ዝብላዕን ዘይብላዕ ፈልዩ እዩ ዝኣዘዞ። ከምዚ ማለቱ ድማ ጹሙ ማለቱ ወይ ክጸውም ከም ዘድልዮ ደኣ የረድኣና እምበር እግዚአብሔር ነፊግዎ ከምዘይኮነ ይገልጸልና። ከመይሲ መንግሥቲ እግዚአብሔር ብብልዒ ዝሠዓር ወይ ዝጐድል ስለዘይኮነ! ብዝተረፈ እታ ኣይትብልዓያ ዝበሎ ቈጽሊ ትኹን ፍረ ኦም እንተተበልዔት መንግሥቲ ኣምላኽ ዝጐድል ኣይኮነን፣ እቲ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ዝጠሐሰ ኣዳም ደኣ ተጐድአ እምበር መንግሥቲ እግዚአብሔር’ሲ ኵሉ ጊዜ ባሕርያዊ መንግሥቲ እዩ። . . .

ከምኡውን እዚ ብላዕ እዚ ኣይትብላዕ ማለቱ እግዚአብሔር ኣዛዚ ሰብ ተኣዛዚ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። እንሆ ድማ ኣዳም ነታ ኣይትብላዕ ትብል ትእዛዝ ምስ ጠሐሰ ክንድዚ ዘይበሃል ከቢድ ፍርዲ ተፈርዶ። እዚ ንሕና ንጾሞ ዘሎና ድማ ነቲ ኣብ ላዕሊ ኣዳም ኮነ ኣብ ልዕሌና ዝተፈርደ ፍርዲ ንምምላስ ስለዝኾነ ክርስቶስ ባዕሉ ጀሚሩ ገዲፉልና ኣሎ። ክርስቶስ ንርእሱ ክጥቀመሉ ኢሉ ኣይጾመን።

ኣሽንኳይ’ዶ ጾሙ፣ ስቕለቱን ሞቱን እውን ንዓና ንደቂ ኣዳም ደኣ እምበር ንጥቕሚ ርእሱ እንተዝኸውን መድኃኔዓለም ማሕየዊ ቤዛ ተባሂሉ ኣይምተጸውዔን። ኣቦና ኣዳም ስሒቱ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ ነበረ። ሕጂ እውን እቲ ፍርዲ ኣብ ልዕሌና ኣብ ልዕሊ ደቁን ደቂ ደቁን በጺሑ ንርእዮ ኣሎና። ሎሚ እንተኾነውን እቲ ኣዳም ዝፈጸሞ ድፍረት ወይ ስሕተት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ ምፍጻም ኣይተረፈናን። ድሮ ውን ኃጢኣት ዝመጸና ወይ ዝኣተወና ብብልዒ ስለዝኾነ ብጾም ከነውጽኦ ኢሉ እዩ ሠራዒ ሕግ ክርስቶስ ፵ መዓልቲ ብምፍጻም ኣርኣያኡ ዝሃበና።(ማቴ 4፡4) ንሕና ድማ ዝሃበና ኣርኣያ ተኸቲልናኣ እዚ ኣብ ልዕሌና ዘሎ ፍርዲ ምእንቲ ክውገደልና ንጹም ! ንጹም !   

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

ምንጪ፦ መልአከ ገነት ሞገስ ዕቁበ ጊዮርጊስ       
    

ዘመነ ማቴዎስ 2 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም.…

April
Saturday
10
ዝክር፦ አባ ስምዖን፡ ወፈጠረ ብርሃናተ፡ ወማቱሳላ፡ ወክርስቶፎሮስ ገጸ ከልብ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ሮሜ 5፡15-ፍጻሜ ያዕ. 3፡1-10 ግብ. ሐዋ. 14፡11-18 ምስባክ መዝ. 135/136 ወንጌል ማቴ. 15፡21-28 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘዲዮስቆሮስ።         *   *   *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

6ይ ሰንበት፡ ‘ገብርኄር’

 ሻዱሻይ ሰንበት ዓቢይ ጾም “ገብርኄር” ትበሃል። እዛ ሰንበት እዚኣ ‘ገብርኄር’ ዝተሰምየት፡ ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ፡ ብዛዕባ ቅኑዓት...

አሥርቆት ዘወርኀ ሚያዝያ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! አሥርቆት ዘወርኀ ሚያዝያ ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ሚያዝያ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ግንቦት በሰላመ እግዚአብሔር...

ኣብ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሓዲሽ እብረ ትምህርቲ…

ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ፡ ነቲ ኣብ መሥርሕ ዝጸንሐ ትምህርቲ መዕጸዊ ብምግባርን  ሓደስቲ ተማሃሮ ብምቕባልን ሓድሽ እብረ ትምህርት ጀሚሩ።

ኣብ ገዳም አቡነ ብፁዐ አምላክ ልምዓታዊ ዕዮታት ብጽቡቕ ይሳለጥ ኣሎ!

ኣብ ገዳም አቡነ ብፁዐ አምላክ፡ ልምዓታዊ ዕዮታት ብፍላይ ከኣ ኣብ ሕንፃዊ ሥራሓት ብጽቡቕ ይሳለጥ ኣሎ! እዚ ገዳም እዚ እቲ ተደኲንሉ...

ንኣይ’ሲ ሰብ የብለይን! (ዮሐ. 5፥7)

 ኣብዛ ኖትጊ መከራ እትተፍእ፤ ቂምን በቀልን እሾኽን ተኾርባን እተብቍል፤ መጺጽን ዕረን፡ ከርተትን ስደትን ኃዘንን ጭንቀትን እተመልአት፤ መድረክ ፈተና ዝኾነት ዓለም፡...

“ይጹም ልሳን” - ቅዱስ ያሬድ

ሰብ፡ ዝፍጽሞም ረቂቃንን ግዙፋንን፣ ናኣሽቱን ዓበይትን ብዓይነቶም ዝተፈላለዩ ኃጣውእ ኣለዉ። ግናኸ ኵሉ ዓይነት ኃጢኣት ይዕበ ይንኣስ ካብ እግዚአብሔር ዝፈሊ እዩ።...

ገዳም ደብረ ጽጌ ወደብረ ድኁኃን ኣቡነ ዮናስ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ሀሎ አሐዱ ብእሲ በአሐቲ ሀገር እንተ ስማ ቡር ሀገረ መስቀል ዘስሙ ንዋየ እግዚእ ወስመ...

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ

ኣብ እምባደርሆ ዝእለዩ ዘኽታማት ተናበይቲ ብተማሃሮ ትምህርቲ ሰንበት ተበጺሖም!

ብዕለት 27/06/2013 ዓ.ም.ግ ኣብ ሃገረ ስብከት ማእከል ንኡስ ሃገረ ስብከት ሰረጃቓ እምባደርሆ ብሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድኅነትን ዝእለዩ ዘኽታማት ተናበይቲ፡ ብመንእሰያት...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ላዕለዎት ኣመኃደርቲ ናይ ወፃኢ ኣህጉረ ስብከታት ብመንገዲ…

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ላዕለዎት ኃለፍቲ ኣህጉረ ስብከታት፡ ንኡሳን ኣህጉረ ስብከታትን ኣመኃደርቲ ሰበካ ጉባኤን ኣብ እዋናዊ ጉዳይ...

ኣብ ሃገረ እስራኤል ብቑዕ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ይወሃብ ኣሎ!

ኣብ ማእከላይ ምሥራቅ ካብ ዝርከባ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብቀደምነት እትጥቀስ መድኃኔ ዓለምን ቅድስት ድንግል ማርያምን ቤተ ክርስቲያን...

ወገብረ ሰላመ በደመ መስቀሉ/ ብደም መስቀሉ ሰላም ገብረ። ቈላ. 1፡19-20

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!    * ኣመጻጽኣ መስቀል፣ መስቀል ማለት ‘ሰቀለ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሲ ዝተረኽበ ኾይኑ ትርጕሙ ድማ ዝተመሳቐለ...

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...