ቅዱሳት መጻሕፍተ ብራና (ካልኣይ ክፋል)

Aug 24, 2021

ኣብ ብራና እንጽሕፈሉ ጸሊምን ቀይሕን ሕብሪ ኣሎ። እቲ ጸሊም ቀለም ካብ ዝተፈላለዩ ኣቍጽልቲ፡ ሸኾና ፡ ተረፍ ብራና (ቊርጽራጽ)፡ ፈሓም፡ ጠቐር ላምባን ጸለሎ መቝሎን ተደቚሱ ይኃብር።

ቀጺሉ ቈጽሊ ቐረጽን ታህሰስን ቈንጠጠፈን ተዋህሊሉ፡ ተቘልዩ ዝተደቚሰ ቅራፍ ኣርቃይን ዝሓረረ ቐርኒ በጊዕን ምስዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ጸለሎ ይተሓዋወስ። ሽዑ ፍረ ንሂጒ ተቘልዩ፡ ሓሪሩ ኣብ ሓዊ ፈቝፈቚ ኢሉ ፈሊሑ፡ ላህበት ማዩ ተዋህሊሉ ምስዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ተለዊሱ ይበኵዕ። ድኅር’ዚ መወሓሓዲ ዕንዲዳ ሠራው ይሕወሶ። ንዅሎም ነዚኣቶም ኣብ ሓደ ዓቢይ መትኃዚ ተዋህሊሉ ይኽወስ። እንተደሪቑ፡ ሃሩር ወሲኽካ ይኽወስ። ሃሩር ማለት ነቲ ቐለም ከም ወዝ ቅብኢ ዝህብ ብዝበለጸ ካብ እኽሊ ዳጒሻ እዩ። ዳጒሻ እንተተሳኢኑ ካብ ስገምን ሥርናይን ክርዳድን ተቘልዩ ይዳወስ። ነዚ ዅሉ ብዝፈልሐ ማይ ኣዝዩ ከይቀጠነ፡ በብጊዜኡ እናተዘፍዘፈ ይውሰኸሉ። ጽቡቕ ኮይኑ ንኽበኵዕ ድማ ሙቘት ኣብ ዘለዎ ቦታ ይቕመጥ። ምስ ኣብኳዕካዮ ምልክት ብስለቱ ፃዕዳ ነገር ኣብ ላዕላዩ ይረአ። እንተተሃዊኽካ ግና ጊዜ ንምቚጣብ ኣብ ሓዊ ሰኽቲትካ ተፍልሖ።

እቲ ቐለም ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል እናተሓስየ ንሽዱሽተ ወርኂ ወይ ንሠለስተ ወርኂ ከም ኣታሓሳስይኡ እዩ። ቅድሚ’ዚ ዝተባህለ ኣዋርኅ፡ ኣብ ሥራሕ ዘውዕልዎውን ኣለዉ። እቲ ቐለም ከይተደምሰሰ ንመዋዕል ምእንቲ ክጸንሕ እቲ ተመራጺ ሽዱሽተ ወርኂ ክገብር ከሎ እዩ።

ብኸምዚ ኣገባብ ዝተዳለወ ቀለም፡ ክፍሕሽው እንተጀሚሩ ካብቲ ኣቐሚጥካዮ ዝነበርካ ሕራር ስገምን ዳጒሻን (ሃሩር) ትገብረሉ። ክብተነካ እንተጀሚሩ ድማ ዕንዲዳ ትገብረሉ። ዕንዲዳ ከተብዝኃሉ የብልካን። ምኽንያቱ ናይ ምንጽብራቕ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ፡ ንዓይኒ ሃሳዪ እዩ።

ብከምዚ ንዝደለኻዮ ዓይነት ቀለም ካብ ዝተፈላለዩ ኣቚጽልትን ዕምበባታትን ከምኡ ድማ ጸባ (ደም) ካልኦት ኣግራብ ዝፈስስ ቀይሕን ቀጠልያን ቀለም ይሰናዳእ። እዚኣቶም እናተሓዋወሱ ኸኣ ናብ ካልእ ቀለም ክቕየር ይከኣል እዩ።

ቀለም ክጸሓፍ ከሎ፡ ቀለሙ ተሰናዲኡ ኣብ መትኃዚ ይብጽበጽ። እዚ ድማ ተበጽቢጹ ንኽበኲዕ ክልተ ወይ ሠለስተ መዓልቲ ይወስድ። እቲ መትኃዚ ተባሂሉ ዘሎ (ጥርሙዝ)፡ ቀዳሞት ኣቦታት መብዛኅትኡ ጊዜ ካብ ጽራብ ቀርኒ ላምን ሓርሽን ወይ ካብ ካልኦት ኣቕርንቲ ዝተዳለወ ይጥቀሙ ነበሩ። ከቐምጥዎ ኸለዉ ነቲ ጸሊም ቀለም ኣብ ጸሊም ቀርኒ፡ ነቲ ቐይሕ ቀለም ከኣ ኣብ ቀይሕ ቀርኒ ኣቐሚጦም ኣብ ሑጻ ዝመልአ ሸሓኒ ይሸኽልዎ። ጽቡቕ መልክዕ ኂዙ ክዳሎ ኸሎ ንጸሓፊኡ ኣዝዩ ዝጸበቐ እዩ።

ብፍላይ ቀይሕ ቀለም ከኣ ኻብ ዝተፈላለዩ ዕጽዋት ማለት ካብ ፍረ ስትሮበሪ (ከም ፍረ ቆሎ ዳሽም ዝመስል)፡ ቀይሕ ዕምባባ፡ ሒና፡ ቀይሕ መሬት፡ ወዘተ  . . . በዂዑ ምስ ዕንዲዳ ብምሕዋስ ይወሓሓድ። ድኅሪ ሓደ ወርኂ ግቡእ ዝኾነ ቀይሕ ሕብሪ ኂዙ ይርከብ። ድኅር’ዚ ነቶም ብቐይሕ ዝጸሓፉ ብብርዒ ክትጽሕፍ ትጅምር።

መጽሓፊ ብርዒ ኣብ ቀዳሞት ጸሓፍቲ ካብ ግልግለ ኣሞራን ደርሆን ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ሎሚ ጊዜ ግና ካብ ቅጥን ዝበለ ሻምብቆ፡ ኣዝዩ ኸይረጐደን ኸይቀጠነን፡ ንኣፃብዕ ምጡን ዝኾነ፡ ከምዚ ናይ ሎሚ ፒሮ ቅጥነት ዘለዎ፡ ቊመቱ ሕፅር ዝበለ፡ ተመልሚሉ ተቘሪጹ ይዳሎ፡፡ ኣዝዩ ድማ ድልዱል ክኸውን ይግብኦ። እዚ ኸኣ በቲ ቐለም ቀልጢፉ ከይትርክስን ከይበላሾን ይሕግዞ። ኣገባብ ኣሠራርሓኡ ድማ ድልዱል ሻምብቆ፡ ትኪ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኾይኑ ኸምዝነቅጽ ምስተገብረ፡ ብመላጸ ስያፍ ይቚረጽ። ኣቀራርጻኡ ድማ ንቀጢንን ረጒድን ቅርጺ ጽሕፈት ከከም ኣድላይነቱ ንኽጥዕም ተገይሩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይቕረጽ። ኣብቲ ኣንፈታ (ጫፍ) ድማ ኣብ ክልተ ይጭደድ፡ ምኽንያቱ ኣብቲ ጨዳድ ቀለም ይዓቊር እሞ ነዊኅ የጽሕፈካ። ብድኅር’ዚ ‘በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ’ ኢልካ መሣርሒኻ ኣዋዲድካ ጽሕፈትካ ትጅምር።

ካብ ጥንቲ ኣትኂዙ መጻሕፍተ ብራና ንምጽሓፍ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ሜላ ወይ ስልቲ ኣጸሓሕፋ ናይ ቁም ጽሕፈት ይበሃል። ጽሑፍ ዝዓርፈሉ ክፍሊ ሲራክ ይበሃል። ኣብ ዝኾነ ገጽ ናይ መጽሓፍ ብዅሉ ክፋል(ላዕሊ፡ ታሕቲ፡ የማናይ፡ ጸጋማይ) ዚግደፍ ባዶ ዘይጸሓፈሉ ክፋል ንባዕሉ ነናቱ ስም ኣለዎ። ኣስማቱ ድማ ኸምዚ ዚስዕብ እዩ፦

 1. ኅላፍ፡- ነቲ መጽሓፍ ንኸተንብቦ ምስ ኃዝካዮ ኣብ ጸጋምካ ዘሎ ዘይተጻሕፈ ዓምድ እዩ።
 2. ግልየት፦ ኣብቲ ናይታ ኣንጻር ኅላፍ ብየማናይ ኢድካ እትኅዞ ዘይተጻሕፈሉ ዓምድ እዩ።
 3. ምስማክ፦ ኣብ መንጎ ክልተ ገጻት ዘሎ ሩባ ዝመስል እዩ።
 4. ሲራክ፦ ዝብሃል ኣብ መንጎ ሕንጻጽን ሕንጻጽን ዘሎ መስመር፡ ቀለም ዝዓርፎ እዩ።
 5. ኆኅት፦ ኣብ መንጎ ፊደልን ፊደልን ዘሎ ተረፍ ቦታ እዩ።
 6. ከርስ (ሕፅን)፦ ኣብ ውሽጢ እቲ ፊደል ዘሎ ከፋት ቦታ እዩ።
 7. ቅጽዕ፦ ክልተ ቈጽሊ ወረቐት ኮይኑ ዝጸሓፍ እዩ።
 8. ሐውልት፦ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ዘሎ ዘይተጻሕፈ መፈላለዪ ክልተ ኣዕማድ እዩ።
 9. ነቊጥ አው ነጥብ (ነኲጥ)፦ በብዓይነቱ ነጥቢ መፍለዪ እዩ።
 10. ኅዳግ፦ (margin) ብሸነኽ ታሕቲ ዘሎ ቀለም ዘይዓረፎ (ዘይተጻሕፎ) ቦታ፡ ንመትኃዝ ኢድ ዝተገድፈ ቦታ እዩ። እዚ ግድፈት እዚ እቲ ብራና፡ ብርስሓት ኢድ፡ ብባልዕ፡ ብሓዊ፡ . . . ቀልጢፉ ንኸይበላሾ ይሕግዝ።
 11. ኣርእስት፦ ጽሕፈት ዘይብሉ ርእሲ ጽሕፈት ዘሎ እዩ።
 12. ዓምድ፦ (column) ጽሑፍ ዝጸሓፈሉ ቦታ እዩ።

 ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

Ad Right

ዘመነ ማርቆስ 17 መስከረም 2014 ዓ.…

September
Monday
27
በዓለ መስቀል፡ ወታኦግንስጣሮማዊት።               ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት  1ይ ቆሮ. 1፡17-ፍጻሜ 1ይ ጴጥ. 2፡20-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ.  5፡26-33 ምስባክ መዝ. 131/132 ወንጌል   ዮሐ. 19፡25-37 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘዮሐንስ አፈ ወርቅ።        * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...