መሠረተ ጽድቅ ፍቕሪ

Dec 30, 2015

ኣብ ክርስቲያናዊ ሕይወት ካብ ኵለን ናይ መንፈስ ፍረታት እታ ዝቐደመትን ዝዓበየትን ፍቕሪ እያ። ነቶም ዓሠርተ ትእዛዛት ውን ኣሣሪቶም ፍቕሪ እያ። ንጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ “እታ ዝዓበየት ትእዛዝ ኣየነይቲ እያ፧” ኢሎም ምስ ሓተትዎ፦ “ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ኃይልኻ ብምሉእ ነፍስኻ ኣፍቅር፡ እታ ኻልአይትን ንእኣ እትመስላን ከኣ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር” ኢሉ መለሰሎም። (ማቴ. 22፡36-38) ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከኣ ‘ፍቕሪ ማእሠር ኵሉ ፍጻሜ እያ እሞ ልበስዋ’ ብምባል ዕቤት ፍቕሪ ገሊጹልና ኣሎ።
ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙኅ እኳ እንተተባህለ ኣብ ዘመንና ግና መጽለሊ ስኢና ተባሪራ፡ ዘኅድራ ስኢና ዘኽቲማ ካብ ደቂ ሰብ ተፈልያ ትነብር ኣላ። ግና ስለምንታይ ኢና ነፍቅር፧ ከመይ ኣቢልና ኢናኸ ነፍቅር፧

ስለምንታይ ኢና ነፍቅር፧

ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዘይፈለጠ ሰብ ንኻልኦት ከፍቅር፡ ምሕረት ኣምላኽ ዘይፈልጥ ከኣ ንኻልኦት ኪምሕር ኣይክእልን’ዩ። እግዚኣብሔር ንኣና ገና ኃጥኣን ከሎና ኣፍቒሩና፡ ጸላእቱ ኸሎና ኸኣ ምእንታና ተሰቂሉ ሞይቱ ኣድኂኑና እዩ። እዚ ዘፍቀረና ፍቕሪ ገለ እዃ ዘይከፈልናሉ ብጸጋ ማለት ብናጻ እዩ ተዋሂብና። “ብናጻ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ ብናጻ ሃቡ” (ማቴ. 10፡8)

ከም ዝብል እምበኣር ከምቲ ጐይታ ከይተጸባጸበ ኵሉ ሳዕ ዘፍቅረና በዚ ምኽንያት’ዚ ንሕና ኸኣ ገለ እኳ ከይተጸበና ከነፍቅ ይግብኣና።

ከመይ ኣቢልና ኢናኸ ነፍቅር፧

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኢልና ክንፋቐር ከም ዘሎና ከምዚ እናበለ ይምህረና። “ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ፡ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም፡ ከምኡ ጌርኩም ከኣ ንሓድሕድኩም ኽትፋቐሩ፡ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣሎኹ።” (ዮሓ. 13:34) ስለዚ እምበኣር ከምቲ ጐይታ ዘፍቀረና ጌርና ኽንፋቐር ይግብኣና ካብ ኮነ ጐይታ ንኣና ብኸመይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዘፍቀረና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ሀ. ጐይታ ዅሉ ሳዕ የፍቅረና፡ እግዚኣብሔር ፍቕሪ’ዩ። እግዚኣብሔር ዝደለዮ ኪገብር ዚኽእል፡ ንመደቡ ዚኽልክሎ ዘየልቦ፡ ከምኡ ውን ንኃጥኣን ኪቐጽዕ፡ ንጸላእቱ ኸኣ ፈጺሞም ከም ዚጠፍኡ ኪገብር ዚኽእል ኃያል ኣምላኽ እኳ እንተኾነ፡ ፍቕሪ ትኅይሎ እሞ ባዕሉ ይብጀዎም፡ ምሕረቱ ኸኣ ትኽልክሎ እሞ ንበደሎም ይቕረ ኢሉ መሊሱ የፍቅሮም። ብነቢይ ሚልክያስ ኣቢሉ ከምዚ ይብለና፡ “ኣነ ኵሉ ሳዕ አፍቅረኩም እየ” (ሚል. 1:2) ኣብ ኣፍ ነቢይ ኤርምያስ ኃዲሩ ኸኣ መሊሱ “ኵሉ ጊዜ ምስ ኣፍቀርኩኹም እየ ስለዚ ቀጺለ ናይ ዘለዓለም ምሕረተይ እገልጸልኩም ኣሎኹ” ኤር. 31:3 ይብለና።

ኵሉ ሳዕ ዝብል ቃል ኵነታት፡ ቦታ፡ ጊዜ ዘይልውጦ ፍቕሪ ምዃኑ’ዩ ዘረድኣና። ንሕና ኸኣ ከምኡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽናን ንኣኅዋትናን ኵሉሳዕ ከነፍቅር ይግብኣና። ምኽንያቱ “ትንቢት እንተሎ ንሱ ኪሰዓር እዩ፡ ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ኪውዳእ እዩ፡ ፍልጠት እንተሎውን ንሱ ኪሰዓር እዩ፡ ፍቕሪ ግና ከቶ ኣይተቛርጽን እያ።” (1ይ ቆሮ. 13:8)

ለ. እግዚኣብሔር ጸላእቱ ኸሎና እዩ ኣፍቂሩና፡ እግዚኣብሔር ጸላእቱ ኸሎና ኣፍቂሩና፡ ጸላእትና ከነፍቅር ከኣ ምሂሩናን ኣዚዙናን። እግዚኣብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ወሪዱ ምእንቲ ምድኃንና መከራ መስቀል ዝተቐበለ ዓለም ወይ ሰብ ነቲ ምድኃን ዚበቅዕ ግብሪ ጽድቂ ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ መጽሓፍ ቅዱስ “ኵሎም ኃጢኦም ክብሪ ኣምላኽውን ስኢኖም።” (ሮሜ. 3:23) ከም ዝብለና ዓለም ብኃጢኣት ተባላሽያ ወዲ ሰብ ኣብ ዓመጽ ኣብ ዝነብረሉ ዘመን እዩ። ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ድንቂ ዝኾነ ናይ ፍቕሪ ምድኃን ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ፡ “ገና ድኹማን ከሎና፡ ክርስቶስ ብጊዜኡ ምእንቲ ዓመጽቲ ሞተ። ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዚመውት እኳ ዚርከብ ኣይመስልን፡ እንድዒ ኣብ ክንዲ እቲ ጽቡቕ ዝገበረሉ ኺመውት ዚደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሳእነን ይኸውን፡ ግናኸ ንሕና ገና ኃጥኣን ከሎና፡ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ፡ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ።” (ሮሜ. 5:6)

ንሕና ጽቡቕ ንዝገብሩልና ብምፍቃር ንዚጸልኡና ኸኣ ብምጽላእ እንድኅር ንነብር ኣሎና ገና ኣብ ባህሊ ኣሕዛብ ኢና ዘሎና። እቲ ብጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበና ሓድሽ ትእዛዝ ግና “ኣነ ግና እብለኩም ኣሎኹ፡ ጸላእትኹም ፍተዉ፡ ንዚረግምኹም መርቑ። ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኽትኮኑ፡ ንሱ ንኽፉኣትን ንሕያዎትን ፀሓይ የብርቕ፡ ንጻድቃንን ንኃጥኣንን ድማ ዝናም የዝንም እዩ እሞ፡ንዚጸልኡኹም ጽቡቕ ግበሩ፡ ስለቶም ዚጸርፉኹምን ዚሰጉኹምን ጸልዩ። ነቶም ዚፈትውኹምን እንተ ፈቶኹም፡ እንታይ ዓስቢ ኣሎኩም፧ ተገውትስ ከምኡዶ ይገብሩ ኣይኮኑን፧ ንኣኅዋትኩም ጥራይ ብጽቡቕ እንተ ተቐበልኩምከ፡ እንታይ ኃለፋ ገበርኩም፧ ኣሕዛብሲ ኸምኡዶ ይገብሩ ኣየለዉን፧ እምበኣርከ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ፡ ንስኻትኩምውን ፍጹማን ኩኑ።” (ማቴ. 5:44-48) ዝብል’ዩ።

ኣብዚ መፈጸምታ ናይዚ ቓል እዚ ተነጺሩ ከም ዘሎ እዚ ትእዛዝ እዚ ናይ ፍጽምና ትእዛዝ እዩ። ኵሎም ትእዛዛት ኣብ ፍቕሪ ዝተኻተቱ ስለ ዝኾኑ ንሕና ብፍቕሪ ፍጽምና ለቢስና ውሉድ እቲ ሰማያዊ ኣቦ ክንበሃል ብዘይካ እቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ዲያብሎስ፡ ማንም ሰብ ጸላኢ ክህልወና ኣይግባእን እዩ። ከመይ ብዛዕባ ሰባት ‘ናብቲ ዓስቢ ዓወት መዋርስትኹም’ ዝብል እዩ፡ ብዛዕባ ዲያብሎስ ግና ‘ናይ ጥንቲ ጸላኢ’ ዝብል ቃል እዩ ተጻሒፉልና።

ሐ. እግዚኣብሔር ንፍቕሩ ብሞት ገሊጹልና፡ እግዚኣብሔር ነታ ኣቐዲሙ ብሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣቢሉ ዚኣዘዛ ብነቢያት ኣቢሉ ውን ዚሰበኸላ ፍቕሪ፡ ብግብሪ ምእንቲ ከርእየና ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ መስቀል ተሰቕለ። ሓዋርያ ቅዱስ ዮሓንስ “ክርስቶስ ንሕይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዘኅለፈ ንፍቕሪ በዚ ኢና እንፈልጣ፡ ንሕና ውን ኣብ ክንዲ ኣኅዋትና ሕይወትና ከነኅልፍ እዩ ዝግብኣና።” (1ይ ዮሓ. 3:16) ብምባል እታ ብግብሪ እትግለጽ ፍቕሪ እምበር እታ ቓላዊት ፍቕሪ ከም ዘይተመሃርና እዩ ዚገልጸልና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ‘እተፍቅሩኒ እንተ ኾይንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልዉ። እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዚሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ። ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ፡ ኣነ’ውን አፍቅሮ ርእሰይ ከኣ እገልጸሉ’ ይብል። ዮሓ. 14፡15-21 ስለዚ ንእግዚአብሔር ነፍቅሮ ኢና እንተበልና እዚ ፍቕሪ እዚ ትእዛዛቱ ብምሕላውን ብምፍጻምን ዝግለጽ ፍቕሪ ክኸውን ኣለዎ። ብኸናፍርና ጥራሕ ‘አፍቅሮ እየ’ እንተበልና ትእዛዛቱ ግና ዘይንፍጽም እንተዄንና ንእግዚአብሔር ዝበቅዕ ፍቕሪ የብልናን። ትእዛዛቱ ንምምርማርን ንምትግባርን ድልየትን ትግሃትን እንተሎና ግና ንእግዚአብሔር ከም እነፍቅሮ እዚ ምስክርና እዩ።

ሰባት ንፍቕሪ ብዕምባባ ጽጌ ረዳ፡ ብፍቕራዊ ደብዳቤታት፡ ፍሉይ ህያባት ይፈልጥዎ ይኾኑ ንሕና ግና ንፍቕሪ ብምንታይ ከም እንፈልጦ ሓዋርያ ዮሓንስ ገሊጹልና ኣሎ። እታ ንሕና እንፈልጣ ፍቕሪ ብግብሪ እምበር ብቓላት ዘይተገልጸት፡ ብደም እምበር ብቐለም ዘይተጻሕፈት፡ ክቕበል ከይበለት እትህብ እምበር ዘይትስስዕ፡ ንጸላኢ ምሕረት ትልምን እምበር ብውድቀቱ ዘይትሕጐስ፡ እትዕገሥ እምበር ዘይትፈዲ፡ ንብጻየይ እምበር ንኣይ ይጥዓመኒ ዘይትብልን እያ።

ኣብ መንጎ ሰባት ፍቕሪ ከይትነግሥ እንታይ ይኽልክል፧

ደቂ ሰብ ንፍቕሪ ይደልይዋ እዮም ነንሓድሕዶም ብፍቕሪ ኪነብሩ ውን ድላይ ኣለዎም። እዚ ድሌቶም እዚ ድሌት ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ዘሎ ግና በዞም ዚስዕቡ ምኽንያታት እዩ።

1. ቅልስካ ምስ መን ምዃኑ ዘይምፍላጥ

ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ኣብ ዚጸሓፎ መልእኽቲ “ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ሥልጣናትን ምስቶም ንዘመን ጸልማት ዜመኃድሩ ገዛእቲ ዓለምን ምስቶም ክፉኣት መናፍስትን ኣብ ሰማይ ዘለዉ እዩ እምበር ምስ ሰብ ኣይኮነን።” ኤፌ 6:12 ይብለና። እቲ ሓቂ እዚ ከሎ ግና ሰባት ኣብ ዘይምስምማዕ፡ ህልኽ ይኣትዉ እሞ ነቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢኦም ብፍጹም ረሲዖም ምስቲ፡ ሰማያዊ ርስቲ ኸኣ መዋርስቶም ኪኸውን ዝተጸውዐ ብጻዮም ኣብ መድረኽ ጽልኢ ይረባረቡ። ካብዚ ቅልስ እዚ ግና እቲ ዝረብሕ ጸላኢ ጥራሕ’ዩ። ነዚ እዩ ኸኣ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ“ንሓድሕድኩም እንተ ተናኸስኩምን ተባላዕኩምን ግና፡ ንሓድሕድኩም ከይትጣፍኡ ተጠንቀቑ።” (ገላ. 5:15) ዝብለና። እምበኣር ከም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን መቓልስትና ኣጸቢቕና ክንፈልጥ ይግብኣና።
“አልቦ ሰብእ ዘኢይኤብስ ወአልቦ ዕፅ ዘኢይጠይስ” ከም ዝብሉ ኣቦታትና ከም ሰባት ኣብ ዕለታዊ ናብራና በደል ዘሎ እዩ። ግና ከምቲ ቃሉ ዝብለና “ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም፡ ንሓድሕድኩም ተላዋህትን ተዳናገጽትን ኴንኩም፡ ይቕረ ተባሃሃሉ።” ኤፌ. 4:32 ዝብለና ይቕረ ናይ ምባል ጠባይ ኪህልወና ኣለዎ።

2. ፍቕሪ ኪኽፈል ዘለዎ ዋጋ ከም ዘለዋ ዘይ ምርዳእ

ኵሉ ሳዕ ዋጋ ዘይብሉ ሠናይ ነገር የልቦን፡ ፍቕሪ ኸኣ ዋጋኣ ኣዝዩ ክቡር እዩ፡ ነዚ ዋጋ እዚ ኪኸፍል ዚኽእል እዩ ድማ ኣብ ፍቕሪ ኪነብር ዚኽእል። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና የፍቅረና እዩ ክንብል ከሎና ብዘይ ዋጋ ኣይኮነን “ብጠፋኢ ዝኾነ ወርቅን ብሩርን ዘይኮነ ብኽቡር ደም ኢየሱስ ኢኹም ዝተዓደግኩም” ከምዝብል፡ ክቡር ዋጋ ዚሓተት ፍቕሪ እዩ። ፍቕሩ ኪገልጸልና፡ ባህሪኡ ትሕት ኣቢሉ ካብ ሰማይ ወረደ፡ ሥጋ ሰብ ብምልባስ ፍጹም ሰብ ኮነ፡ ካብቶም ኃጥኣን ብዙኅ ውርደት ተዓገሠ፡ መከራ መስቀል ተቐበለ፡ ሞይቱ ተንሥአ፡ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ እዚ ኢልካ ብልሳን ሰብ ኪጽብጸብ ኣይከኣልን እዩ።

ንሕና ኸኣ ውሉድ እቲ ሰማያዊ ኣቦና ክንበሃል እንተዄንና ንፍቕሪ ዋጋ ኪንከፍለላ ኵሉ ሳዕ ድልዋት ክንከውን ይግብኣና።

ነዚ ንምግባር ዝሕግዙና፡

• ኣቐዲምካ ሰባት በደልትን ተጋግገይትን ምዃኖም ምፍላጥን ምርዳእን፣
• ንዝበደሉኻ ከም ሰብ ዝገብርዎ ጌጋ ኪኸውን ስለ ዝኽእል ምዕጋስ
• ንዝበደሉኻ ብፍቕራዊ መንገዲ በደሎም ከም ዝርድኦም ምግባር
• ፈዳይ ሕነ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኣሚንካ ንምፍዳይ ሕነ ዘይምልዓል። “ነቲ መዓትሲ ስፍራ ኅደጉሉ እምበር፡ ባዕላትኩም ሕነ ኣይትፍደዩ።” ሮሜ. 12:19
• በደሎም ኣሚኖም ንዝመጽኡ ኸኣ ብትሕትና ብልቢ ይቕረ ምባል።

እምበኣር ከምቲ “እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዚነብር ኣብ እግዚአብሔር ይነብር እግዚአብሔር ውን ኣብኡ ይነብር” (1ይ ዮሓ. 4፡16) ከም ዝብል ኣብ ፍቕሪ ኽንነብር እግዚአብሔር ከኣ ኣባና ምእንቲ ኪነብር እግዚኣብሔር ጸጋኡ የብዝኃልና!

ንሓድሕድኩም
1ይ ዮሓ. 4፡7 ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር።
ገላ. 5:13 ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ተገዛዝኡ
1ይ ጴጥ. 1:22-23 ብንጹሕ ልቢ ንሓድሕድኩም ብሓቂ ተፋቐሩ፡
1ይ ጴጥ. 4:8 ቅድሚ ዅሉ ኣብ ንሓድሕድኩም ሃልሃል እትብል ፍቕሪ ተሃልኹም።
ማር. 9:50 ንሓድሕድኩም’ውን ብሰላም ንበሩ።
1ይ ተሰ. 5:13 ንሓድሕድኩምውን ብሰላም ንበሩ።
1ይ ተሰ. 4:18 ንሓድሕድኩም ተጸናንዑ።
1ይ ተሰ. 5:15 ኵሉ ሳዕ ንሓድሕድኩም ኮነ ንዅሉ ሰብ ሠናይ ንምግባር ተጋደሉ።
ያዕ. 5:9 ኣኅዋተየ፡ ከይትፍረዱ፡ ኣብ ንሓድሕድኩም ኤህ ኣይትበሉ።
ያዕ. 4:11 ንሓድሕድኩም ኣይትተሓማመዩ።
ቈሎ. 3:13 ንሓድሕድኩም እናተጻወርኩም፡ እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ኽሲ እንተለዎ ይቕረ ተባሃሃሉ፡
ቈሎ. 3:9-10 ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰዉ።

                                                                                                                                                     ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

Ad Right
No events found.

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

ቃለ ቡራኬ ርእሰ ዓውደ ዓመት 2014 ዓ.ም.

አቀድም አእኵቶቶ ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ኵልክሙ እስመ ተሰምዓት ሃይማኖትክሙ ውስተ ኵሉ ዓለም። (ሮሜ ፲፩፡፰)/ ኣቐዲመ ንዂልኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትኩም...

ዜና ዕረፍት ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል

 “ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ . . . ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” (ማቴ. 25፡21) ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል ኣብ መበል 90 ዕድሚኦም...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...