መንፈሳዊ ድኻም

Dec 21, 2019

ብሓፂሩ ‘መንፈሳዊ ሕይወት’፥ ማለት ሕይወትካ ንእግዚአብሔር ምሃብ፡ ብሃይማኖቱ ጸኒዕካ ከም ሕጉን ሥርዓቱን ውን ምምልላስ እዩ። እዚ ኸኣ ነቲ ጊዜያዊ ብዘለዓለማዊ ፡ ሥጋዊ ውን ብመንፈሳዊ ሓሳብን ግብርን ኣጣሚርካ፣ ንሥጋኻ ብነፍስኻ ኣግዚእካ፡ ንዅሉ ዕዮ ሥጋዊ ሕይወትካ ንነፍስኻ ብዘይጸሉ ኣገባብ ምንባር እዩ። ስለዚ ከምዚ ዝበለ ሕይወት ንነብር እንተለና፡ ደረጃና ደኣ ይፈላለ ይኸውን እምበር ጕዕዞና ወይ እንኸዶ መንገዲ ‘መንፈሳዊ ጕዕዞ’ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

በዚ መንፈሳዊ ጕዕዞ እዚ ገሌና ፍሑኽ እናበልና፡ ገሌና ብዘገምታዊ ጕዕዞ፡ ገሌና ብቕልጡፍ ስጉምቲ፡ ገሌና እውን ብጉያ ንኸይድ ንህሉ። ግናኸ ነዚ ዝተፈላለየ ደረጃ መንፈሳዊ ጕዕዞና ዘድክሙን ዘውድቑን ክልተ ነገራት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ፦

1. ኣብ ብዘሎ ሕይወትና ንድኅሪት ምጥማት። ዘፍ.19:26
2. ኣብ ብዘሎ ጕዕዞ ሕይወትና ደው ምባል። ዘፍ. 19፡17

ብሓፈሻ ኣብ ጕዕዞ መንፈሳውነት፥ ‘መንፈሳዊ ዝሕታለ ወይ መንፈሳዊ ድኻም’ ከየርኣየ ዝኃልፍ የለን። ይትረፍ ኣባናስ ኣብ ቀዳሞት አበው ውን ይርአ ነይሩ እዩ። ግና’ኸ ዋላ እኳ መንፈሳዊ ዝሕታለ ኣብ አበው ይርአ እንተ ነበረ ምናልባሽ እቲ ናቶም ናትና ዝበርትዐ መንፈሳዊ ሕይወትና ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ንሱ ከማን እንተ በጺሕናዮ እዩ። ስለዚ ነፍስና ክንምርምር የድልየና። ቀዳሞት ከማን ብመንፈስ ዝደኽሙ ካብ ነበሩ ደኣ ኣነ እንተ ደኸምኩ ጸገም የብሉን ኢልና ንነፍስና ከይነጸናንዕ ንጠንቀቕ!

ኣብ ደረጃ ጕዕዞና ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ክንዝክሮምን ክንገብሮምን ዝግብኡና ነገራት ኣለዉ። ናይ ዝኃለፍናዮ ጕዕዞ ነቲ ኃጢኣትና ደኣ እምበር ነቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ክንዝክርን ክንጽብጽብን ኣይግባእን ። ምኽንያቱ
ኃጢኣትካ ምዝካር ንዝመጽእ ግብሪ ጽድቂ ዘዳልው እዩ። ነቲ ዝኃለፍካዮ ጽድቂ ምዝካር ግና ንናይ ጽባሕ ኃጢኣት ዘዳሉ እዩ። ንመጻኢ ሕይወትና ብጽድቂ ክትዕንብብ እንተ ደሊና፥ ኣቐዲምና ዝኃጣእናዮ እናዘከርና ክንበኪ ደኣ እምበር ‘የቐድስ ነይረ ፡ ይንሳሕ ነይረ ፡ ይቈርብ ነይረ፡ ይመሃር ነይረ’ ምባል ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ። ጕዕዞ ሕይወት ‘ብነይረ’ እንተዝኸውንሲ፡ ዲያብሎስ ልዕሊ ኵሎም መላእኽቲ እዩ ዝነበረ! ሕጂ ኸ፧

ኣብ መንፈሳዊ ጕዕዞና ዝሕታለ ኮነ ድኻም ሳሕቲ ድዩ ዋላስ ኣብ ዝበዝኀ ክፋል ሕይወትና እዩ ዝርአ፧ ናይዚ ድኻም መበገሲ መን እዩ፧ ባዕለይ ብፍቓደይ ድየ ወይስ ካብ ካልእ ዝመጽእ እዩ፧

፨ ስለዚ ነቶም ብዙኅ ጊዜ ኣብ ሕይወትና ንዘጋጥም ድኽመት ምኽንያት ክኾኑ ዝኽእሉ ነጥብታት ንጠቅስ፥

* ካብ ንስሓ ሕይወት ምርሓቕ

ኣብ ንስሓ ሕይወት ዘሎ ሰብ ዘወትር ንእግዚአብሔር ዘኽብር ካብ ጸልማት ኃጢኣት ዝወፅአ እዩ። ግንኸ ኣብ ዝበዝኀ ሰብ እዚ ዓይነት ናይ ንስሓ ሕይወት ቀጻልነት የብሉን። በዚ ኸኣ ድኅሪ ጊዜ ኃጢኣቱ ክሳዕ ምርሳዕ በጺሑ፡ ውድቀቱን ውርደቱን ክዝንግዕ ይጅምር። ነቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ጸጋኡ የጥፍእ፡ ንርእሱ ምግሣጽ ይገድፎ፡ ትሕትናኡ የጥፍእ ፡ ኃጢኣቱ ኣብ ቅድሚኡ ኣይረኣዮን። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ግና “ ኃጢኣተይ ኵሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ እዩ” እናበለ ብንብዓት ኵሉ ጊዜ ዓራቱ የጠልቅዮ ስለዝነበረ መንፈሳዊ ኃይሉ ክደክም ኣይከኣለን።

ኣብዚ እንነብረሉ ዘመን መንፈሳዊ ሕይወትና ንስሓ ዘይብሉ ሕይወት እንተኾይኑ ከንቱ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ገሌና ‘የርክበሉ እየ’፣ ገሌና ‘መንእሰይ እየ ዘሎኹ’፣ ገሌና እውን ኣብ ቅዳሴ ኮነ ጉባኤ ስለእንሳተፍ በዚ ተጸናኒዕና ካብ ንስሓ ሕይወት ዝረሓቅና ውኁዳት ኣይኮንናን። እንተኾነ ግና ሓደ ከነስተውዕሎ ዘለና ኣሎ። ንሱ ኸኣ ኵሎም ኣይሁድ ብግብዝና ተወጢሮም ንጐይታ ኣብቲ ብፍቓዱ ሥጋኡ ዝቘረሰሉን ደሙ ዘፍሰሰሉን ቀራንዮ መስቀል ኃዲጎሞ ከም ዝኸዱ ንፈልጥ ኢና፡ ሎሚ እውን ንሕና ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን (ቀራንዮ) ገዲፍናያ እንኸይድ ውኁዳት ኣይኾናን ኢና፣ እሞ ደኣ ካብ ኣይሁድ ብምንታይ ኢና ንፍለ፧ እቲ ሓደ ፍልልይ ናይ ጊዜ ዘመን ጥራሕ እዩ፣ በዚ ኸኣ ‘ዘመናውያን ኣይሁድ’ ተባሂልና ንጽዋዕ።

እምበኣር ነቶም ካብዚ ናይ ንስሓ ሕይወት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተፈሊና ዘለና ናብ ንስሓ ሕይወት ክመልሰና፣ ነቶም ኣብ ንስሓ ዘለና ድማ ጀመርቲ ዘይኮነስ ፈጸምቲ ኽገብረና ጸጋ እግዚአብሔር ኣይፈለየና፡ ኣሜን!

* ካብቶም መንፈሳዊ ኃይሊ ዝህቡና ፍረታት ጽድቂ ምርሓቕ

ሓደ ካብቲ ንመንፈሳዊ ሕይወትና ዘድክም፥ ካብቶም ምስ እግዚአብሔር ዘራኽቡና ግብርታት ምፍላይ እዩ። እዚኣቶም ድማ ቅዳሴ፡ ጾም፡ ጸሎት፡ ምጽዋት፡ ስግደት፡ ምንባብ ቅዱሳት ጽሑፋት፡ ኣብ መንፈሳዊ ጉባኤታት ምስታፍ ፡ ዝማሬ፡ ዕሽር ሞባእን ምውፃእ፡ . . . ። ሓደ ሰብ ካብዞም ዝተጠቕሱ ምስ ዝፍለ ብርኡይ ይደክም፣ ንመንፈሳዊ ዝሕታለ ውን ቅሉዕ ይኸውን።

* ካብ መንፈሳዊ ዕቤት ጠጠው ምባል

ኣብቲ በጺሕናዮ ዘለና ደረጃ መንፈሳውነት ደው ምባልን ንታሕቲ ገጽካ ምውራድን ሓደ ካብቲ ንመንፈሳዊ ዕቤት ዘዳኽም እዩ። ብመንፈስ ምዕባይ ዘወትር ንቅድሚት ኣጠሚቱ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ዘሰጋግር ዓቢይ መንፈሳዊ ኃይሊ እዩ።

እግዚአብሔር ‘ፍጹማን ኩኑ’ ዝበለና ናይ ክርስትና ፍጽምና ወሰን ዘይብሉ ዘይባተኽ ደው ዘይብል ምዃኑ ንኽነግረና እዩ። ተጋድሎ ናይ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንዘክር! ንሱ ምሥጢር ተገለጸሉ፡ ክሳዕ ሣልሳይ ሰማይ ተነጢቁ ከደ፡ ብዙኅ ድንቅን ተኣምራትን ገበረ። ቅዱስ ጳውሎስ ግና “ ብድኅረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ንቅድመይ ገጸይ እመጣጠር ኣለኹ” ብምባል ንቅድሚት ምስጓም ከም ዝግባኣና መኺርና ኣሎ። ስለዚ ንቅድሚት ጠሚትካ ምጕዓዝ ንነፍስና ዘየቛርጽ ትግሃት ይህብ፡ መንፈሳዊ ኃይሊ ውን የስንቕ ።

* ካብቲ ግቡእ ሥርዓተ ኣምልኾ ምእላይ

ኣብ ሕይወት ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ፡ ብስምዒት ኮነ ሸለልትነት ካብ ልቢ ዘይመንጨወ ሥርዓተ ኣምልኾ ምህላው ውፅኢቱ ንመንፈሳዊ ሕይወት ዘዳኽም እዩ ። ንምሳሌ፥ ክትጽልይ ከሎኻ ምህዋኽ. . . ካብ ምስትውዓል የውፅእ። ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ ካብ እልፊ ቃላት ብልሳንሲ ኃሙሽተ ቃላት ብምስትውዓል ይበልጽ”(1ይ ቆሮ. 14፡19) ዝበሎ፣ ከምኡ’ውን “ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቖምኩ ክጽልይ እምበር ቃላተይ ከጠዓዕም ኣይኮንኩን” ዝብል ካብ ብሂል አበው ኣሎ።

* ኃላፍነት ምብዛኅ

ካልእ መበገሲ ናይ መንፈሳዊ ድኽመት ተባሂሉ ዝጥቀስ ኃላፍነት ምብዛኅ እዩ። ኃላፍነት ክበዝኅ ከሎ እቲ ፆሩ ትዕግሥትኻን ትሕትናኻን ተፈታቲኑ ንመንፈሳዊ ድኻም የቃልዓካ።
መንፈሳዊ ሕይወት ክጅምር ከሎ፡ ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብዓቢይ ፍርሓትን ትሕትናን፡ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክኣቱ ብቑዕ ከምዘይኮነ ርእሱ እናገሠፀ ይኣትውን ምሕረት እግዚአብሔር ክረክብ ወትሩ ብጸሎት ይተግህን ነበረ። ድኅሪ ጊዜ ግና ፆር ኃላፍነት ምስ ተሰከመ ክሳብ ንርእሱ ምርሳዕ በጺሑ ብዛዕባ ካልኦት ሰባትን ሥራሕን ጥራሕ ይሓስብ። ኣቐዲሙ ፡ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣንቢቡ ንክነብረሉ ዝጋደል ዝነበረ፡ ሕጂ ግን ንኻልኦት ክምህር ኢሉ ጥራሕ የንብብ። ኣብ ክንዲ ብሕይወቱ ንቤተ ክርስቲያን ከገልግል ዝሓስብ ብፍልጠቱ ክነብርን ክኸብርን ይጽዕር። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሕይወት ንመንፈሳዊ ድኽመት ዘቃልዕ እዩ።

* ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ሕይወት ጣልቃ ምእታው

ገለ ሰባት ኣብ ሕይወት ካልእ ሰብ ጣልቃ ብምእታውን ጸቕጢ ብምፍጣርን ምክንያተ መንፈሳዊ ድኻም ዝኾኑሉ ጊዜ ኣሎ። እዚ መንፈሳዊ ሰብ ብልክዕን ዓቀን ብዝኃለፎ ዕቤት መንፈሳውነትን ኵሉ ጊዜ ብሕይወቱ ንእግዚአብሔር ከሐጕስ ይጽዕር ነበረ። ድኅሪ ሰባት ኣብቲ ሕይወቱ ጣልቃ ኣትዮም ‘መንእሰይ እንዲኻ ንምንታይ ከም ሰብካ ዘይትዕንድር ዘይትጻወት፡ ካብ ሕጂ ከምዚ ኢልካ ኣበይ ክትበጽሕ ኢኻ፡ ትምህርትኻ ዘይትገብር ቤተ ክርስቲያን ደኣ ቀስ ኢልካ ዘይተርክበሉ’ እናበሉ ኣተሓሳስባኡ ንኽልውጥ ምኽንያት ይኾንዎ። በዚ ተጽዕኖ እዚ ውን ንርእሱ ኣብ ክንዲ ንእግዚአብሔር ምሕጓስ ንሰባት ምሕጓስን ድላይ ሰባት ምፍጻምን ዕላማኡ ይኸውን። ካብቲ ኂዝዎ ዝነበረ ሕይወት በብቝርብ ይዳኸም። በዚ ኸኣ እቲ ምዉቅ ዝኾነ ፍቕሪ እግዚአብሔር እናዝሓለ ይኸይድ፣ እግዚአብሔር ዋልታኡን ሕይወቱን ምዃኑ ረሲዑ ውን ንድኽመት ዝተቓልዐ ሰብ ይኸውን።

* ዕላማ መንፈሳዊ ሕይወት ምስሓት

እዚ ኸኣ ሠናይ ምግባር ንእግዚአብሔር ዝቐርብ መሥዋዕቲ ምዃኑ ረሲዕካ ብሰባት ንክትርአ ወይ ከም ልማድ ፡ ወይ ተገዲድካ ብጸቕጢ ዝፍጸም፡ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕጓስ ገዲፍካ ንሰባት ከተሐጒስን ብሰባት ክትነኣድን ኢልካ ዝግበር እዩ። እዚ ዓይነት ሰብ’ዚ ዕላማኡ ወትሩ ንሰባት ከሐጒስ ዝተግህ እዩ። ስለዚ ውፅኢቱ፡ ንሰብ ኢልካ ትገብሮ ዓስብኻ ካብ ሰብ ስለ እትቕበሎ፡ እቲ ካብ እግዚአብሔር ክቕበሎ ዝግባእ ምሕረትን ጸጋ ጠጠው ብምባሉ መንፈሳዊ ሕይወቱ ድኹም ይኸውን።

* ዓለማዊ ሓሳብን ፍትወተ ሥጋን

ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለና ክንሠርሕን ብተግባር ኣእዳውና ክንነብርን እግዚአብሔር ኣዚዙና እዩ። እንተኾነ ግና ብሰንኪ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ብዙኅ ውረድ ደይብ፡ ሓሳብ ዓለምን ናይ ሥጋኻን ጥራሕ ምፍጻም ሳዕቤኑ መንፈሳውነትካ ክሳብ ምርሳዕ የብጽሕ። ንእግዚአብሔርን ንመንፈሳዊ ሕይወትካን ዝኸውን ጊዜ ትስእን።
ሓደ ሰብ ብሓሳብ ሥጋ ምስ ዝተኃዝ ፡ ፍቕሪ እግዚአብሔር ካብ ልቡ ይጠፍእ ። መንፈሳዊ ሕይወቱ ድማ ድኹም ይኸውን። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ “ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር” ዝብል ቃል ብምዝካር መበገሲ ውድቀቱ ክዝክርን ንርእሱ ብዕምቆት ክምርምርን ይግባእ። (ራእ.ዮሓ. 2፡5)

* ትዕቢት
በቲ ዝተዋህበካ ጸጋ ኣብ ክንዲ ነቲ ዝሃበካ እግዚአብሔር ምምስጋን፡ ባዕልኻ ጽዒርካ ከም ዝረኸብካዮ ኣምሲልካ ምዕባይ ውፅኢቱ ክፉእ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ምኽንያቱ ሠናይ ውህበት (ጸጋ) ኵሉ ካብ ላዕሊ እዩ። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እንተ በርታዕካን እንተ ሠልጠንካን ብናይ መን ኃይሊ እዩ፧ ኣብዛ ዕለት’ዚኣ ብሕይወት ኣጽኒሑ ብዕድመን ጥዕናን ዝዓቀበካስ መን እዩ፧ ስለዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ምሃብ ይግባእ። ኵሉ ጸጋ ናትካ ከም ዘይኮነ እኳ ደኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓቢይ ዕዳ ከም ዘለካ ፈሊጥካ ነዚ ዕዳ እዚ ናብቲ በዓል ቤት ናይዚ ሠናይ ውህበት ዝኾነ እግዚአብሔር ዕዳኻ ንምኽፋል ክትቃለስ ይግባእ። ነዚ እንተገበርካ ፈጺምካ ካብ ትዕቢት ወፂእካ ኣብ መንበር ትሕትና ክትቅመጥ ይከኣል እዩ። በዚ ውን ካብ መንፈሳዊ ድኻም ትርሕቕ ።

ድኽመትና ኣለሊና መፍትሒ ረኺብና ድልዱል ዝኾነ መንፈሳዊ ጕዕዞ ክንጓዓዝ እግዚአብሔር ጸጋኡ የብዝኃልና!

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን! 

ዘመነ ዮሐንስ 24 መጋቢት 2012 ዓ.…

April
Thursday
2
ዝክር፦ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት፡ ወአፈድፈዱ ምክረ ላዕለ እግዚእነ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ገላ. 4፡12-20 1ይ ጴጥ. 1፡21-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 5፡12-16 ምስባክ፦ መዝ. 81/82 ወንጌል፦ ማቴ. 26፡1-5 ቅዳሴ፦ ዘ፫፻ት ግሩም።         *   *   *
 - 23:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

በቴርጌላ ማርያም - ካብ ተላባዒ ሕማም ዝደኃነ ብጸሎት ማርያም!

ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ምስ ኵልና ይኹን እሞ ኣብ መጽሐፈ ተአምረ ማርያም ካብ ዝሰፈሩ ተአምራት...

በቴርጌላ ማርያም - ካብ ተላባዒ ሕማም ዝደኃነ ብጸሎት ማርያም!

ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ምስ ኵልና ይኹን እሞ ኣብ መጽሐፈ ተአምረ ማርያም ካብ ዝሰፈሩ ተአምራት...

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ

ቅዱስ ሲኖዶስ ብምኽንያት ሕማም ኮረና ቫይረስ ሓዲሽ መግለጺ ኣውጺዑ!

6ይ ሰንበት፡ ‘ገብርኄር’

  ሻዱሻይ ሰንበት ዓቢይ ጾም “ገብርኄር” ትበሃል። እዛ ሰንበት እዚኣ ‘ገብርኄር’ ዝተሰምየት፡ ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ፡ ብዛዕባ ቅኑዓት...

ገብር ኄር

  ኣብ ዓቢይ ጾም ኣብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሻድሸይቲ ሰንበትን ምስኣ ዘላ ሰሙን ገብርኄር ተባሂላ ትፍለጥ። ጐይታ ሠራዊት እግዚአብሔር ነዛ...

ገዳም ደብረ ጽጌ ወደብረ ድኁኃን አቡነ ዮናስ

ሀሎ አሐዱ ብእሲ በአሐቲ ሀገር እንተ ስማ ቡር ሀገረ መስቀል ዘስሙ ንዋየ እግዚእ ወስመ ብእሲቱ ኂሩተ ማርያም / ኣብ ‘ቡር...

ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ንዘይተወሰነ…

ብመሪሕነት ቅዱስ ሲኖዶስን ብማእከልነት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተማእኪሉ ዝካየድ ንግደት ናብ ሀገረ ቅድስት ኢየሩሳሌም፡...

ደብረ ዘይት - ነገረ ምጽአተ ክርስቶስን ኅልፈተ ዓለምን

ኣብ ዓመት ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ’ውን ኅልፈተ ዓለም ብፍሉይ እንዝክረሉ ሠለስተ ጊዜያት ኣለዉ። እቲ ሓደ...

“ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት። /እዚ ከምዚ ዝበለ ብዘይ…

 ዘለናዮ ቅንያት፡ ናይ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ኣብነት ብምግባር፡ ፈቃደ ሥጋና ብፈቃደ ነፍስና ኣግዚእና፡ ካብ አኃዜ ኵሉ ወብዙኀ...

ኣብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ባጀታዊ ኣሠራርሓን ዘተኮረ ጉባኤ ተኻዪዱ! 

10 መጋቢት 2012 ዓ.ም.ግ ኣብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ባጀታዊ ኣሠራርሓን ዘተኮረ ጉባኤ ብመራሕ ሥራሕ ሃገረ ስብከት ኣሥመራ ሊቀ ካህናት ዘርአ ኣስመላሽን...

ክቡር መስቀል

 ጐይታ ዓለማት ክርስቶስ፡ ዝተሰቕለሉ መስቀልምሥጢሩ ዓሚቝ’ዩ ታሪኽ እንተ ዝግንጸልእስራኤላዊ ቀሲኑ ምድረ ተስፋ ከይርኢ ኪለዓል ጀመረ ናይ ኣማሌቅ ጸብኢ

‘ይሁዳ ጠፍአ፡ ቅዱስ ማትያስ ተክአ’

ነታ እግዚአብሔር ብደሙ ዝመሥረታ ቤተ ክርስቲያን፡ ብስብከቶምን መጻሕፍቶምን፡ ብገድሎምን ትሩፋቶምን ስለዝጓሰይዋ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንቅዱሳን ሓዋርያት ዓቢይ ክብሪ ትህቦም። ንኣብነት፦...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...