“እዚ እኳ ክውኅደና!”

Feb 10, 2021

ኦ ጐይታና! ነቶም ዝፈትዉኻን ትእዛዛትካ ዝሕልዉን ኪዳንን ምሕረትን እተጽንዓሎም፡ ዓቢይን እትፍራሕን ኣምላኽ፡ ንሕና ካባኻ ዓሊና ኢና እሞ፡ ምሕረትን ይቕሬታንሲ ካባኻ ኢና እንረክብ። እቲ ኣብ ቅድሜኻ እንምህለሎ ዘለና ምህለላስ ስለ ብዝኂ ምሕረትካ ኢና እምበር ስለ ጽድቅና ኣይኮነን እሞ፡ ኦ ኣምላኽና ዕዝንኻ ኣድንን ስማዕ ከኣ፡ ኣዒንትኻ ቛሕ ኣብል እሞ ምዕናውና ጠምት። (ዳን. 9፡4-18)

መዓትካ ወሪዱ፡ ሕማም ኮረና ተላቢዱ፡ ኣፍና ተዓጽዩ፡ ኣብ ቤትና ተዓጺና፡ መንበር ጉባኤ ቤት ተዓጺፉ፡ ቤተ መቅደስካ ቀረባ ከሎ ርኂቕና ብርኁዉ ተዓጽዩና ኣሎ። ካብ ዝኾነ ጊዜ ንላዕሊ ንፍተን ኣሎና'ሞ እንወፅኣሉ መንገዲ ሓብረና ሃበና። እስራኤል ብመሥዋዕት ከይተረፈ ክብዱሉኻ እንከለዉ ኣብ ነቢይ ኢሳይያስ ኃዲርካ “ንብዝኂ መሥዋዕትኹም ኣይደልዮን እየ! . . . ጸሊአዮ እየ። . . . እዚ ዅሉ ኸተምጽኡ መን እዩ ዝሓተተኩም፣ ቀጽሪ ቤተ መቅደስ ክትረግጹ’ኸ መን ደለየኩም፧' ከም ዝበልካዮም፡ ደጊምካ'ውን “ዓመታዊ በዓላትኩምን፡ መንፈሳዊ ጉባኤያትኩምን ብኣይ ጽሉእ እዩ። ክፍኣት እናገበርኩም እትሠርዕዎ ጉባኤያት ክጽመሞ ኣይክእልን እየ ። . . . ” (ኢሳ. 1፡11-14) ብምባል፡ መሥዋዕቲ ናብ ዘይሥውዑሉ ምድሪ ምርኮ ከም ዝሰደድካዮም፡ ንኣና’ውን ነዚ ኵሉ ዘምጻእካልና ኣብ ጊዜ ቅዳሴና ውዳሴና ኣገልግሎት ቤተ መቅደስካ፡ ኣብ ጉባኤ ቤትካ፡ ምትእክካብ ትምህርተ ሰንበትና. . . ብእንፍጽሞ ግድፈትን ኣበርን’ዶ ይኸውን፧

ብሓቂ ንሕና ንኣኻ ዘይበደልናሉ ጊዜን ቦታን መዓስ ኣበይ ኣሎ፧ ናብ ቤትካ ምምልላስ ኣሰልካይን ኣድካምን ገበርናዮ፣ ገሌና ነቲ ዓፀደ መቅደስካ ንካልእ ዕላማና መቋጸሪ ገበርናዮ፡ ገሌና ኣብ ውሥጡ ኣቲና መማጐትን መከራኸርን ኣዳራሽ ገበርናዮ፡ ገሌና ንሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናተይ ታቦት’ዩ፡ ናተይ ዓዲ’ዩ፡ ናተይ ሕዛእቲ እዩ እናተባሃሃልና ተጓዘናያ። ክንድ’ቲ ናብ ቤት ሃብታም ክንኣቱ ከለና እንገብሮ ክብርን፡ እነርእዮ ጥንቃቀን ዝኣክል፡ ንቤተ መቅደስካ ዘይንገብሮ ምህላውና’ውን ካባኻ ዝተሠወረ ኣይኮነን።

ገሌና ነጸላ ተጎልቢብና ሰብ ዘይፈልጦ ኃጢኣት ፈጸምናሉ፣ ገሌና ፍርሃት ገዲፍና ኃፍረት ምሒና፡ ንረኣዩለይን ስምዑለይን ነቲ ዝማሬ፡ ልብሰ ተክህኖ፡ ኣገልግሎት፡ ወግሐ ጸብሐ መድረክ ውድድር ገበርናዮ። ብላግጽን ሸለልትነትን፡ ብዓለማዊ ትርኢት ኣዂዳዕዳዕናሉ፣ ኣብ ውሣጤ መቅደስካ ከይተረፈ እቲ ምሳኻ ንዘራረበሉ መሥመር ጸሎት ኣቋሪጽና፡ ብጻውዒት ሞባይላትና ወኻዕኻዕ በልናሉ፣ ገሌና ካብ ካህናትካ እኳ ድኅነት ምእመናን ኣቐዲምና ዘይኮነስ ብዓይነቶምን ትኅዝቶኦምን ብአበ ነፍስነት ከም ምርኮ ተማቐልናዮም።

ኵሉ ኣገልግሎት ከም ተራ ሥራሕ ርኢና፡ “ቅዳሴ ነዊኁ፡ ኣገልግሎት በዚኁ” እናበልና ኣዕዘምዘምና። ኣካልና ናይ ይምሰልን ይስሙዑለይን ማኅሌትን ሰዓታትን ቆይምና ልብና ናብ ካልእ ጉዳያት ይኸይድ። ኣብ ዓመት ብዝተፈላለየ ምክንያት ክብረ በዓል ኣብ እንገብረሉ በቲ መንፈሳዊ ዕላማኡ ንኽብርካ ዘይኮነስ፡ ናይ ገዛእ ርእስና ስምዒት ንምርዋይ፡ ተሃንና ንምውፃእ ከም ዝገበርናዮ ይትረፍ ልብን ኵላሊትን ትምርምር ኣምላክ፡ ልብና ዘመላልሶ ሕልናና ዝወቕሰና ሓቂ እዩ።

ኦ ጐይታ! ትዕግሥትኻስ ክንደይ ይዓሙቝ! ኣብ ቤትካ ቆይምና፡ ካብ ጳጳስ ክሳብ ዲያቆን እናተሣለቅና፡ ንሕና ዝፈተናዮም ንስኻ ከም ዝለኣኽካዮም፡ ንሕና ዝጸላእናዮም ከኣ ንስኻ ከምዝረገምካዮም ገይርና ነቕርቦም ከለና ቅሩብ ስኽፍ እኳ ኣይብለናን። በዝን ከምዝን ዝበለ ብኣና ኣማሪርካ፡ ንኣና ተጸይፍካ፡ ኣብ ቤት መቅደስካ ዘይንእከበሉ ጊዜ እንተኣምጻእካ፡ ብሓቂ ክሓምየካ ዝኽእል መን እዩ፧ እቲ’ኳ ንዘለዓለም ዘይዓፀካልና! ንስኻ ኄር ስለዝኾንካ እዩ። እወ ጐይታና ከም በደልና እንተዝኸውን እሞ ይትረፍ እዚ፡ ካልእ እንተተምጽእ’ውን ዝግብኣና እዩ።

“ንወልደ እግዚኣብሔር ዝረገጸ፡ ነቲ ዝተቀደሰሉ ናይ ኪዳኑ ደም፡ ከም ርኹስ ዘማረረ፡ ዘቖጥዐ፡ ከመይ ዝበለ! ዝበኣሰ፡ ዝገደደ መቕጻዕቲ፡ ይግብኦ ይመስለኩም፧” እናበልካ ብቅዱስ ጳውሎስ ከምዝነገርካና ፡ ንመሥዋዕተ ኦሪት ብምርካሶም ቀኒእካ፡ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንሰብዓ ዓመታት መቅደስካ ናብ ዘይርእዩሉ፡ መሥዋዕቲ ናብ ዘይሥውዕሉ፡ ምስጋና ናብ ዘየቕርቡሉ፡ በዓል ናብ ዘየኽብሩሉ ፋርስ ባቢሎን ኣውሪድካ ካብ ቀጻዕካዮም፡ ንኣና ደኣ’ሞ ናትካ ሥጋ ኣብ ዝፍተተሉ፡ ደምካ ኣብ ዝቅድሓሉ ቤተ መቅደስካ፡ ብሰንኪ ኃጢኣትና እንተቐጻዕካና፡ ይትረፍ እዚ ረኺብና ዘሎ፡ ብሕይወተ ሥጋና’ውን ሲኦል እንተተውርደና ይውኅደና እምበር መዓስ ምበዝኃና፧ (ዘኁ. 16፡31)

ኦ ጐይታና! ንስኻ ከባቴ ኣበሳ መፍቀሬ ሰብእ ኢኻ እሞ፡ ነቶም ብፍርሃት፡ ብጽድቅን ጥብዓትን ዘሥምሩኻ ሒደት ኅሩያን ጠሚትካ፡ ንጥፍኣት ናይዞም ብዙኃት ይቅረ በል።(ዘፍ. 18፡33፣ ኢዮ. 32፡9፣ ማቴ. 24፡22) ፡ኵሉ ጊዜ ቤትካ ብርኅዉ፡ መኣድኻ ብቕርቡ ካብ ምእመናን እቶም ዝበዛኅና፡ ብንስሓ፡ ብዕርቂ፡ ብይቕሬታ፡ ብፍርሃት ንሥጋኻን ደምካን ምቕባል ኣብ ዳኅራይ ሕይወትና ንበጽሕን ነርክበሉን እዩ ዝመስለና። ሓደ ሓደ ጊዜ ካብ ካህናት’ውን “እንታይ ሃወኸካ፡ ካብ ሎሚ ኣትኂዝካ ዘይትጸንሕ ተርክበሉ እንዲኻ” ዝብሉ ኣይተሳእኑን።

ኦ ጐይታ! በዚ ኃጢኣትና ቤተ መቅደስካ ተዓፅዩ፡ ብፍቕዲ ቈረብቲ ጥራይ ዝኣትውሉ እዋን እንተኣምጻእካ ብሓቂ ዝግብኣና እዩ። ካብ ቤት መቅደስካ ይትረፍ ንሰሙናት ንዓመታት’ውን እንተቀጻዕካና ከምዘይበዝኃና ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ገሥፀና ደኣ እምበር ፈጺምካ ኣይትደርብየና፡ መሓረና’ምበር ኣይተጥፍኣና። ኦ ጐይታ! ቤት መቕደስካ ድኅሪ ምዕፃዉ’ኳ ኃጢኣትና ኣይነከየን ልብና ኣብ ቅድሜኻ ብፍርሓት ኣይተጣዕሰን። ጸብእን ምውቅቃስናን እውን እንተኾነ ገዲዱ ደኣ’መበር ኣይጐደለን። ክመኽሩና ከለዉ ዝነዓቁና፡ እንተ ኣረሙና ድማ ዝጸልኡና እናመሰለና ገና ሕጂ’ውን ንነቃቀፍን ውዲት ንተኣላለምን ኣሎና።

ግናኸ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ጠሚቶም፡ ንንስሓ ዝጐዩ ገለ ውኁዳን ግና ኵሉ ጊዜ ኣይትስእንን ኢኻ እሞ ምእንትኦም ክትብል ይቕረ በለልና። ኣብ ካልኦት ዘሎ ስሕተት ዝመስል ኣበር ኃሠሥ ኢልና፡ ንርእስና ናፃ ኣውፂእና ኣብ ካልኦት ንፈርድን ንፈራረድን። በታ ኣጸቢቕና ዘይንፈልጣ ፍልጠትና ጥራይ ተላዒልና፡ ኣብ ዘይንፈልጦ ምሥጢር ኣቲና ንህውትት። ነቲ በቒዑ ብተኣምራት ቈቛሕ ባዕላ እናተጻወደትሉ ዝምገብ ዝነበረ ኣባ መቃርስ “መነኮስ ክነሱ፡ ከመይ ኢሉ ሥጋ ይበልዕ” እናበሉ ዝንዕቅዎ ዝነበሩ ወጣንያን መነኮሳት ንኽትምህሮም፡ ናይ ኣባ መቃርስ ብቅዓት ገሊጽካ ነቶም መነኮሳት ከም ዝገሠፅካዮምን ዝመለስካዮምን፡ ንኣና ድማ ንኣኻ ደስ ብዘብል፡ ንኣና ብዝርድኣና ገሢፅካ ምለሰና እምበር ኣይትቀየመና። ከምቲ ንጉሥ ቴዎዶስዮስ፡ ካብ ገዳም ንዝተላእከሉ ደብዳበ መሠረት ገይሩ፡ “ንስኻ’ኮ ከም ቀዳማዊ ኤልያስ ኢኻ ክብሉ ገሊጾምለይ እዮም” ምስ በሎ፡ “ኦ ንጉሥ፡ ነቢይ ኤልያስ መግቡ ዘምጽእሉ ኳዃት ነበርዎ፡ ንኣይ ግና ኣብ ፀሓይ ንዝሰጣሕክዎ እንጌራይ ኳዃክ ይወስደለይ” ክብል ብትሕትና ዝመለሰሉ ኣባ ኤልያስ ዘገዳመ ሲሓት ዝኣመሰሉ ብትሑታን እዩ ደስ ዝብለካ።

ነቶም ዝበቕዑን ብሓቅነት ዘምልኹኻን፡ ካብቲ ከይበቕዐ ዝቕበሎ ኣፍ ነጢቕካ፡ ኣብ ዘለዉዎ ስፍራ ተቝሩቦም ኢኻ። (ዳን. 11፡33-40) ስለዚ ንዓኣቶም ዝትዓፅወን ዝዕፆን ቤተ መቅደስ የብሎምን እሞ ንኣና ንበደለኛታት ግና ሕሰበልና! እምነት ኣሎና ኢልና ቤትና’ኳ ከይሸጐርና ክንድቅስ ዘይንክእል ጎደሎ እምነት ኢና። ንነቢይ ዳንኤል ኣናብስ ከም ቈልዓ ከም ዘጻወትዎ፡ ንኣቡነ ኣረጋዊ ገበል ከም ዝተገዝእሉ፡ ንካልኦት ቅዱሳን ዝተፈላለዩ ኣራዊት ከም ዝትኣዘዝዎም፣ ንኣና ግና ይትረፍ ኣንበሳ ከጻውተና ኣራዊት ክእዘዘና ብባዕልና ዘጥረናዮም እንስሳ ዘቤት እኳ ንጕዳእ ኢና’ሞ ድኽመትና ርኢኻ ይቅረ በለልና እምበር ኣይትመንነና።

ከምቲ ‘ እቲ ተጋዊ ካባኻ ይጸድቅ’ ኢልካ ነቲ ፈሪሳዊ ዝመለስካሉ፡ ንኣና በዚ ምላሽ እዚ ኣይተስተኃፍረና። ንሱ ከም ዝበልጸና ሎሚ ኣጸቢቕና ተረዲኡና ኣሎ፡ ንቤት መቕደስካ ዘዕፀናዮ ንሕና ከም ዝኾንና ፈሊጥና ኣሎና’ሞ ይቅረ በለልና።

ብቑሙ ቤት መቅደስካ ዝኾንና ንሕና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያንካ ኣቲና ክንስና ናብቲ ዓጺናዮ ዝመጻና ዓለም ብልብና ንምለስ። (1ይ ቆሮ. 3፡16) “ሠራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም፡ ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም” እናተባህለ፡ ገሊና ምስ መሓዙትና መደባት ክንሠርዕ፡ ገሌና ክንከብር ክንፍሣሕ፡ ንዝፈተናዮ ክንሸይም ክንሽልም፡ ንዝጸላእናዮ ድማ ክንቀጽዕን ከነቅጽዕን፡ ክንመሃርን ክንመራመርን . . . ብሥጋና ኣብ ሓንቲ ቤተ መቕደስካ፡ ብኅልናና ግና ኣበየ ቦታታት ክንፊ ኣሥሪፅና ንበርር። ገሊና ኣብ ጊዜ ተሰጥዎ ካብ ዝንጋዔና ዝተላዕለ፡ ኣብ ክንዲ ‘እግዚኦ ተሣሃለነ’ ምባል ‘ምስለ መንፈስከ’ ኢልና ተቐቢልና ንምልስ። ካብቲ ብተመስጦ እንቆሞ እቲ ብሓሳባትና እንገሾ ብምብዝኁ ብመንፈስ ክሳዕ ንምለስ፡ ቤተ መቅደስካ እንተ ዓፀኻልና እዚ’ኳ ክውኅደና!።

“ንምንታይ ተዓፀወ ፧” ንብል ዘለና፡ ዝግብኣና ኮይኑ ኣይኮነን እሞ፡ መድኃኔ ዓለም ዳግማይ ብፍርሃት ተመሊስና ክንኣትዎ ርድኣና። እቲ ሕያዋይ ጓሳ፡ ነታ ዝጠፍአት በጊዕ ሓንጊሩ ከም ዝመለሳ፡ ንኣና’ውን ኰብኩብካ ምለሰና እምበር ብዝወፃእናዮ ኣይትግደፈና። (ሉቃ. 15፡5) ጊዜኡ ኣሕፅረልና! ናብ ቤተ መቕደስካ ከም ቅዱስ ዳዊት “ተፈሣሕኩ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ንሐውር” እናበልና ብሓጐስ እንመጽኣሉን እንኣትወሉን ዕለት ኣቕርበልና። (መዝ 121፡1) ከም መበለት ሓና ካብ ቤተ መቅደስካ ከይንፍለ ርድኣና። (ሉቃ. 2፡36)

ነታ ኣብ ልብና ዘላ ዝዓፀናልካ መቅደስካ ብረዲኤትካ ክፈተልና እሞ፡ ካብ በረከት ቤትካ ናብ ንካፈለሉ ምሥጢራት ንሳተፈሉ ቤተ መቅደስካ ኣብቅዓና። ናባና ግልጽ በል እሞ መሓረና፡ ከም እተፍቅረና ኸኣ ምልክት ሃበና።

“ኦ እግዚአብሔር፡ ሕያዋይን ንይቕሬታ ድልውን ኢኻ፡ ናባኻ ንዘእውዩ ዅሎም ከኣ በዓል ዓቢይ ምሕረት ኢኻ። ጐይታና ድምፂ ጸሎትና ስማዕ፡ ንድምፂ ምህለላና ጽን በሎ። ንስኻ ትምልሰልና ኢኻ እሞ ብመዓልቲ ጸበባና ክንጽውዓካ ኢና።” (መዝ 86፡5-7)

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

Ad Right

ዘመነ ማርቆስ 15 መስከረም 2014 ዓ.…

September
Saturday
25
ፍልሰተ ሥጋሁ ለእስጢፋኖስ፡ ወአባጴጥሮስ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ቈላ.1፡1-10 ያዕ. 5፡13-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 6፡7-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 127/128 ወንጌል ዮሐ. 15፡12-19 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

ቃለ ቡራኬ ርእሰ ዓውደ ዓመት 2014 ዓ.ም.

አቀድም አእኵቶቶ ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ኵልክሙ እስመ ተሰምዓት ሃይማኖትክሙ ውስተ ኵሉ ዓለም። (ሮሜ ፲፩፡፰)/ ኣቐዲመ ንዂልኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትኩም...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...