ነቲ ካልእ ገጽ ሕይወት ዘፍለጠኒ በዓል ውዕለት

Feb 28, 2017

ካብታ ሃገር ዝመለሰኒ ዘመን ኵነንየይ ወዲኡ ናብቲ ሠናይ ምጽንንዑ ዝመለሰኒ እቲ ብተግባር ኣእዳዉ ዝፈጠረኒ ርኅሩኅ ኣምላኸይ ወትሩ ይኽበር ይመስገን ሎምን ኵሉ ሳዕን።

ኣነ ብተግባር ኣእዳው እግዚአብሔር ዝተፈጠርኩ ጐይታይን ንጉሠይን ንሱ ዝኾነ ብድኅሪ ምፍጣሩ ውን ከንቲባ ናይታ ልምዕቲ ኸተማ ጌሩ ዝሸመኒ ሰብእየ፡ ከተማይ ኣዝያ ባህ እተብል ንምጥማታ እተብህግ ንምንባራ ኣዝያ ምሽእቲ እያ። መልክዕ ናይ ከተማይ ምድራ ልሙዕ ሰቲ፣ ኣግራባ ምቁር ፍረ ዚህቡ፣ ኣየራ ካብ ድኻም ሕይወት ዘበራብር፡ ኣዝዩ ምዑዝ፣ ንፋሳ ህዱእን ልኡምን ተናፋቕን ወኃይዛ ነታ ከተማ ግርማ ዚህቡ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ካብ ምብራቕ ንምዕራብ ኪውኅዙ ኸለዉ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሰትን ንብዘሎ ኣግራብን የስትዩ ካብ ምዕራብ ንምብራቕ ዚውኅዙ እወ ነቲ ኣብኡ ዘሎ የስትዩ። ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን ካብ ሰሜን፡ ናብ ደቡብ እና ወኃዙ ንብዘሎ ናይታ ኸተማ ኣትክልትን ሳዕርን ሕይወት ይህቡ። ንኣይ ውን ካብ ጽምኢ የርውዩንን ብመልክዕ ሥራሖም እሕጐስን፡ ካብ ብዘሎ ርስሓት ብእኦም እነጽሕን።

ኮታ ዘርዚረ ዘይውድኦ መቐረት ዘለዎ ክሕልዋን ክዓያን ዝተዋሃበትኒ ኸተማ ነበረትኒ። ይዝከረኒ ኣብ ከተማይ ሓጐስን ባህታን ንሓደ ኻልኢት ውን ትኹን ገጸይ ብኃዘን ከይጽምሉ ምቁር ሕይወት እነብር ኣሎኹ። እቲ ዝነበረ ሕይወት ክገልጽ እንተ ዘይፍትን ነይረ ዝዛረቦ ቓል ስኢነ ብኣርምሞ ትም ምበልኩ።

ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ከተማይ እናተዘዋወርኩ ሽታኣ እናእስተማቐርኩ፡ ሓደ ጋሻ መጺኡ ዝወደሳ ስመይ እና ኣልዓለ ምዉቕን ፍሕሽውን ሰላምታ ኣቕረበለይ። ኣነ ግና ብዙኅ ምግናን ዘለዎ ካብ ሓቂ ዝረኃቐ ዘየሕጉስን እቲ ኪኸውን ዘለዎ ክሰምዕንን ክሠርሕ ዝብህግ ስለዝነበርኩ ንሰላምታኡ ኣየቕረብኹሉን። እቲ ዝግብኣኒ በለኒ እቲ ዘይግብኣኒ ድማ ንዝግኦ ምለሰሉ ኢለ መለስኩሉ። ጋሻይ በዚ ከየኽተመ ኣብ ምዕራፈይ ምስታ በዓልቲ ቤተይን መናብርተይን ኣካለይን ዝኾነት ንልባ ብዘሕጕስ ዕላል እናመለሰ ዝምኽነ ንኣይ ውን ከተዓራርከኒ ጀመረ። ካብዚ ጊዜ እዚ ጀሚሩ ኣባይ ዝነበሮ ተልእኮ ንኺፍጽም ናይ ቀረባ ዓርኩ ገበረኒ። ንኸተማይ ነቲ ኸቢቡኒ ዝነበረ ግርማን ኣረሲዑ ሓዲሽ ሕይወት ኣብ ለለይ ከምዝብህግ ገበረኒ። እዚ ኸኣ ዋላ እዃ ኸተማይ ብኣይ ክተማኃደር እንተ ተፈቅደለይ ናይ ምምኅዳራ ሕግን ሥርዓትን ግና ተዋሂቡኒ ነይሩ እዩ። ካብቲ ዚሸመንን ዘኽበረንን ጐይታ ሕይወተይ ንዝተውሃበኒ ሕጊ እንተጥሒሰ ዝያዳ ጥበብኛ ከምዚከውን ዘረድኣንን ዝመዓደንን በዓል ውዕለተይ፡ ነዚ ክገብር ድማ ንልበይ ነዋኒዉ ከይሓስብ ንምስተዓለይ ደፊኑ ነቲ ዝተውህበኒ ሕጊ ጐይታይ ንምጥሓስ ክፈርዳ ገበረኒ። ነቲ ጥዑም ዝመስል መታለሊ ቃላቱ ሰሚዓ ንነፍሰይ ናብ ባርነት ኣስተኹዋ። ግርማይ ክቕንጠጥ ተፈሊጡኒ፡ ነፍሰይ ብብርቱዕ ጭንቀት ተወቒዐ ናብ ዝኸዶ ጠፍኣኒ፡ ዕንይንይ ክብል ጀመርኩ፡ ካብቲ ንዅሉ ዝገበረ ጐይታ ክሃድም ናበይ እሞ። ኵሉ ብእኡ ዝተፈጥረ እዩ ግና ኸኣ ፈተንኩ። እቲ ርኅሩኅ ብፍቕሪ ዝጥምተንን ንዅሉ ሽሻያተይ ዝባረኸለይን ንዅሉ መዋዕል ሕይወተይ ዝቕድስን ጐይታይ ድምፁ ዓው ኣቢሉ “ኣበይ ኣሎኻ” ኢሉ ሓተተኒ። ልበይ ካብኡ ከምዝዓለወት ፈሊጡ ዝምልሶ ጠፊኡኒ ምኽንያት ኣቕረብኩ። ንሱ ግና ሓቅን ቅንዕናን ዚፈቱ ንጹሕ ብምዃኑ ንምኽንያተይ ኣይተቐበሎን። እኳ ደኣ ብዘይ ምጥዓሰይን ሓቂ ብዘይምዝራበይን ቍጥዓዑ ኣብ ልዕለይ ኣውረደ። ካብ ቅድሚ ገጹ ፍጹም ደርበየኒ፡ ካብ ከተማይ ብቕዱስ መልኣኹ ገይሩ ኣውፂኡ ኣባረረኒ። ናብታ ኣነ ዘይፈለጥክዋ ምሥጢር ብጥበብ ቃላት ክፍኣት ደርዲሩ ካብ ከተማይን ገጽ ጐይታይን ዓልዩ ምስኡ ምረት ክጸግብ ዝደለየኒ በዓል ውዕለተይ ናብታ ዝገዝኣ ሃገር ተባረርኩ። ንዝነበረኒ ኽብረት ቀንጢጡ ባርያኡ ገበረኒ፡ እንሆ እዛ ሃገር ኣእሞሮ እያ እተሰልቹ፡ ምድራ እሾኽ ተኾርባ፡ ንፋሳ ንገጽካ ዘመጽሉ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብቐዝሒ ዓጽምኻ ዚጐድእ፡ ኃይልኻ ዘድክምን እዩ። ኣዝየ ጸላእክዋ ዕዮን ጻዕርን ዝበዝኃ፡ ዕረፍቲ ዘይህብ ምስታያ ንጐሮሮይ ዘንድድ፡ ብልዓ ድማ መቐረት ዘይብሉ ኾነኒ። ኣዝየ ድማ ተጣዓስኩ፡ ንበዓል ውዕለተይ ብልቢ ረገምክዎ ልበይ ኣብ ውሽጠይ ነደደት፡ ኣምዑተይ ብጓሂ ወትሩ ይነድድ ኣዕይንተይ ልክዕ ከምቲ ኣብታ ቕድስቲ ኸተማይ ዚውኅዝ ወኃይዝ ብዘይ ዕረፍቲ ጀለም ይብል። ንጐረረይ ከጥልል ካብታ ናይታ ኸተማይ ዚውኅዝ ማይ ፈንጢሱ ክመጽኣኒ ሃረር በልኩ። እዚ ዅሉ ስቓይሲ ናብቲ ብባሮቱ ዘይቀስን ርኅሩኅ ጐይታ መን ከብጽሓለይ ይኽእል፡ ኢለ ሃረር እብል። ንኣዕይንተይ ድማ ከም ብርቱዕ ውኂዝ እፍንዎ በዓል ውዕለተይ ልበይ ምሕረት ብዘይምግባር ኣርዑት የኽብደለይ፡ ዕረፍቲ ይከልኣኒ፡ ተስፋ ክቘርጽ ብላግጺ ልበይ ኣጥፍኣለይ፡ ብምቝሕ ኣሲሩኒ እዩ’ሞ ዝብሎ የብለይን።

እታ ሓንቲ ዝዝክራ ጐይታይ ርኅሩኅን ተጠዓሲ ልቢ ዚፈቱን ፈጺሙ ዘይድርብን ምዃኑ ጥራይ እያ። ወትሩ ልበይ ሰንፈል ይብል፡ ጉልበተይ ግና ብኣርዑት በዓል ውዕለተይ ደኺሙ፡ ሕይወተይ ብጓህን ጣዕሳን ማሲኑ፡ ኣዕይንተይ ብዛራ ውኂዝ ፈዚዘን እየን። መን ይፈልጥ እዚ ዛራ ንብዓት እዚ ንእህህታይን ኣውያተይን ሕሰመይን ፆይሩ ናብ ዝፋን ኣቦ ምሕረተይ ይበጽሕ ይኸውን ኢለ ተስፋ እገብር። እቲ ዝገበርክዎ በደል ግና እናርኣኽዎ ተስፋይ ካብ ቅድመይ ይሃስስ። ሕሊናይ ወትሩ ንላዕሊ ምስተሰቕለ ብናብራ እታ ሃገር’ውን ልበይ ኣይከበደን፡ በዓል ውዕለተይ ግና ነዚ ክፉእ ሕይወት እዚ እዩ ዘፍለጠኒ እምበር እቲ ብሓቂ ኣምሲሉ ብምቍራት ቃላት ደርዲሩን ዘስምዓኒ ጥበብ እትብል ካብቲ ዝተዋህበኒ ጸጋ ንላዕሊ ሃብታም ዝመሰለትኒ ቃል ኣይረኸብክዋን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ካብ ሕይወተይ ንቛሕ ሰም ውን ይኹን ዘይፍለ ጸሊም ካባ ኃዘን እያ ዘልበሰትኒ። ካብ መዓልትታት ሓንቲ መዓልቲ ግና ሕይወተይ ብድኻምን ኣርዑት መግዛእቲ መሪርዋ እናተሳሕገት ብመነባብሮ ናይታ ሕስምቲ ሃገር እናተበሳጨወትን ብሕሱም ጣዕሳይን እህህታይን ዛራ ንብዓተይን ከምዝበዝኅን፡ ከምዘደንገፅክዎን ምጽንናዕ ናይታ ሕያወይቲ ኢዱ ተስፋ ኂዛ መጽአትኒ። እታ ዝተዋህበትኒ ተስፋ ድማ ዘመኒ ብምጥቃስ ብብዝኂ ብበደለይ እናለመንኩን ደጊመ ከይብድል ንነፍሰይ እናሓሎኹ ነቲ ሕሱም በዓል ውዕለት ሽሕ’ኳ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ እንተኾንኩ ብፍጹም ጽንዓት ንእኡ እናተቓወምኩ ክጽበ፡ ንዝገበርክዎ በደል ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉ ምድኃን ሓርነት ኪወሃበኒ ምዃኑ፡ ርስቲ ቐደመይ ድማ በቲ መዳርግቲ ኣልቦ ዋጋ ሕይወተይ ኪምለስ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ነገረኒ። ነታ ተስፋ እናማዕደኹ ንሕይወተይ ኣጆኺ ኢለ እናኣጸናናእኩን በቲ ጐይታ ዝፈትዎ መንገዲ ቅንዕና እናገበርኩ መዓልቲ ምድኃነይ ብሃረርታ ተጸበኹ። እቲ እሙንን ቅኑዕን ሓቀኛን ፈጣርየይ ዝቘጸረለይ ዘመን ከየጕደለን ከይወሰኸን፡ ነታ ሓቀኛ ቓሉ ፈጸመለይ፡ እቲ ቐደም ዝተዋህበኒ ቓል ብግብሪ ብኣካል ናብታ ዝነበርክዋ ሃገር ብምምጻእ ንዅሉ ሕማመይ ፆይሩ ብበደለይ ተኸትኪቱን ተሸንኪሩን፡ ብዙኅ ጸዋትወ መከራ ተቐቢሉ፡ ዋጋ በደለይ በጃ ብምኅላፍ በታ ዓባይ ፍቕሩ መቝሕ ፍርደይ ሰይሩ ሓርነት ኣልበሰኒ። ርስቲ ቐደመይ ድማ ኣብ ኢደይ ሃበኒ ሕጂ ግና ኣብታ ሃገር እቲኣ ብኣይ ወለዶ ዝቝጸረሎም ውሉድ ኣለዉኒ ንሳቶም ንሓዋሩ ደቂ ኺኾኑንን መዋርስቲ ናይቲ ፈጣሪና ዝዓደለና ብርሃን ሕይወት ኪኾኑን እምዕዶም ኣሎኹ። ደቀየ ብናብራ ናይታ ሕስምቲ ሃገር ልብኹም ኣይተኽብዱ ንሳ ሕስምትን መራርን እቲ ሓጐሳ ዝበሃል እንተኾነ’ውን ንሕይወት ላዛ ዘይህባ ብምዃኑ ነቲ ዝተዋህበ ሓርነት ኣጽኒዕኩም ብምሓዝ ባንዴራ ናይታ ሰማያዊት ርስትኹም እናኣንበልበልኹም ንሳ ከይትኅደገኩም ተባዓት ተዋጋእቲ ሠራዊት ናይቲ ሓቀኛ ሕይወት ብምዃን ካብ ፍርዲ ናይቲ ሕሱም ገዛኢ እታ ሃገር እቲኣ ተሓለዉ። ነዚ ብዓወት ክትስዕሩ ብተስፋ ተጋደሉ እናበልኩ ነታ ዝተዋህበትና ርስቲ ብኃባር ክንነብር ሃረር እናበልኩ እጽበየኩም ኣሎኹ። ደጊም ደቂ ተስፋ ኢኹም እሞ ነቲ ቕኑዕ ዝኾነ ፍቓድ ኣምላኽ እናፈጸምኩም ምርጫኹም ነዚ ዝነግረኩም ዘሎኹ ሓቅኛ መንገዲ ናይቲ ቐደም ዝፈጠረኒ ጐይታን ደኃር ዘድኃነኒ ፈቃርን ርኅሩኅን ኣቦ ምሕረትና ይኹን።

ስብሐት ለእግዚአብሔርልዑል፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር!

Ad Right

ዘመነ ማቴዎስ 20 ጥር 2013 ዓ.ም.ግ…

January
Thursday
28
ዝክር፦ አብሮኮሮስ ፩ዱ እም ፸፪ኤቱ አርድእት፡ ወ፯ቱ ዲያቆናት፡ ወአባ አክሎግ ቀሲስ ወወንጌሉ ዘወርቅ፡ ወዮሐንስ፡ ወአብህኑ፡ ወአባ ኖኅ፡ ወቅዳሴ ቤቱ ለመርምህናም፡ ወስልዋኖስ፡ ወአባ አብዩድ፡ ወአባ ብንዋህ፡ ወጥንተ ጾመ ነነዌ። ዘቅዳሴምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ቆሮ. 12፡12-26። 1ይ ጴጥ. 4፡7-12። ግብረሓዋርያት፦ ግብ. ሐዋ. 6፡3-7። ምስባክ፦ መዝ. 17/18 ወንጌል፦ ሉቃ. 10፡12-20። ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘኤጲፋንዮስ። …
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኤጲፋንያ - አስተርእዮ

‘ኤጲፋንያ’ ዝብል ቃል መሠረቱ ካብ ቋንቋ ግሪኽ ዝተወርሰ ኾይኑ፡- አስተርኣየ፡ ተራእየ፡ ተጋህደ፡ ተገልጸን ተፈልጠን ማለት እዩ።  እቲ ‘ተራእየ፡ ተገልጸ፡ ተጋህደ፡ ተፈልጠ’...

ኣብ ዘመነ መርዓዊ - ክርስቲያናዊ ኃዳር

ሰማያዊ መርዓዊ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ምስ ኣዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣርድእቱ ቅዱሳን ሓዋርያትን ኣብ ቃና ዘገሊላ ኣብ ቤት መርዓ...

ክብረ በዓል ቅዱስ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ ተባዒሉ!

ዓመት መጸ ዝበዓል ክብረ በዓል ቅዱስ ቂርቆስ ወኢየሉጣ 15 ጥር 2013 ዓ.ም. ብስሙ ኣብ ዝተጸውዓ ኣብያተ ክርስቲያን ኤርትራ ብምዕሩግ መንፈሳዊ...

"ዓለም"

ሕብሪ ገጻ ከምዛ ፀሓይብመንፈስ ግን ዘይረኣይ

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ደናግል ቅድስት ድምያና ብመንፈሳዊ ሓበን ተኸቢሩ!

13 ጥር ዝኽበር ዕለተ ሰማዕትነት ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኣርብዓ ደቃ ኣብ ገዳም ደብረ ደናግል ቅድስት ድምያና (ገዛ ባንዳ) ካብ...

ክቡር በዓለ ጥምቀት ጥር 11 2013 ዓ.ም. ኣብ ኵለን ኦርቶዶክሳውያን…

ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ጐይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ንደቂ ሰባት እውን ዓበይቲ ምሥጢራተ ድኅነት ዝተፈጸመልና፡ ዝቓወመና ዕዳ ደብዳቤ ዝተደምሰሰሉ...

ሕፅበተ መድኃኒት - ምሥጢረ ጥምቀት

ቀዳማይ ሰብ ኣዳም፡ ሕገ እግዚአብሔር ብምጥሓሱ ኣብ ደቂ ሰባት ውርደትን መርገምን ን5500 ዓመት ጸኒዑ ነበረ። እንተኾነ ግና ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ...

ስብሐተ ማኅሌት

‘ማኅሌት’፦ ‘ኀለየ፡ዘመረ፡ኣመስገነ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ምስጋና፡ መዝሙር፡ ንእግዚአብሔር ዝቐርብ መንፈሳዊ መሥዋዕት ማለት እዩ። ብሰንበት ዝቅወም ‘መዝሙር መወድስ’...

ክብረ በዓል አቡነ ሊባኖስ ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቀት ተኸቢሩ!

ዓመት መጽአ 3 ጥር ዝክረ ዕረፍት ኣቡነ ሊባኖስ ዝኽበር ኮይኑ ሎሚ ዓመት’ውን ኣብ ገዳሞም ክብረ በዓል ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ...

ግዝረት አመ ፮ ለጥር

ሓደ ካብተን ትሽዓተ ንኡሳን በዓላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት’ዩ። ሠራዔ ሕግ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይካ በይና ኃጢኣት ፡ ሕጊ...

ግዝረት ኣብ ክርስትና፧?!

ግዝረት፡ ማለት ሕፃን ዕልቦኡ ዝኽንሸበሉ ኵነት እዩ። ዕልቦ ፆታዊ ኽፍሊ ኣካል ናይ ሕፃን ብምቕራጽ ዝፍጸም እዩ።

ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መደብ ፓልቶክ መበል 11 ዓመት…

ኣብ ትኅቲ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዝመሓደር ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መደብ ፓልቶክ መበል 11 ዓመት ኣብ ትሕቲ “መስቀሉ ኣልዒሉ...

  

latest articles

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...