ናባና ጠምት (ግብ. ሓዋ. 3፡4)

Mar 25, 2019

ገመድ ናብራ ወይ ተሪሩ ኣይተርር ወይ'ውን ፈጺሙ ኣይብተኽ ጥራይ ስቕ ኢሉ ዘዘው ምስ በለ ምትዕርራይ ኣብይዎ ነቲ ዕድሉ እናረገመ: ንዘይምፍጣርን ንዘይምንባርን ዝመረጸ ሓደ ምስኪን ድኻ፦ . . . ደው ኢሉ፣ ክዘልልን፣ ጐይዩ ኪሃድምን ዘይተዓደለ ካብቲ ምዉቕ፣ ጥዑምን ክፉእ ዘይብሉን ማሕፀን ወላዲቱ ክወፅእ ከሎ ነዛ ምድሪ'ዚኣ በቲ ክስጕም ብዘይምኽኣሉ ሕጂ ዝስምዖ ዝኾነ ይኹን ስምዒት የልቦን። እቲ ሕይወቱ ዘጣዕሶ፡ ዘቓጽሎ: ኰታ ዘኅዝኖ ዝነበረ ሽ. . . ዑ ኣብቲ ዕሸልን ውዑይን ዕድሚኡ ነበረ። ደኃር ግና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንነፍሶም ዝበሉ ሰባት ምጽዋት ምእንቲ ኪልምን ኢሎም: ነዚ ምስኪን ተሰኪሞም: ኣብ ትሕቲ ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ የቐምጥዎ ነበሩ።

ተስፋኡ ብምሉኡ ተጸንቂቑ ተወዲኡ ኣሎ። ከይደመየ ብሓሳብ ሓቢጡ። ከይሞተ ተቐቢሩ፣ ዕድሉ ስለዝኾነ! ነታ ሕይወቱ ክሳዕ'ታ ዝተረፈቶ ዘመን ክንዲ ካልኢት'ውን ትኹን ከጽንሓ ንልማኖ “ሥርሐይ” ኢሉ ተተኃኃዞ። እውይ! ገጽ ሰብ ሓዊ ኮይኑ ክባላዕ: ከሕርር! እንተኾነ ግና ስኽፍ'ዃ ኣይበሎን። ፈጺሙ'ውን ኣይደኸመን፦ ኢድ ነፍስ ወከፍ ኃላፋይ መንገዲ እናጠመተ ጥረ ምቝርጣምን: ቍራስ ምጭባጥን ልሙድ እኳ እንተኾነ: እቲ እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን ዝብል መጸናንዒ ቃሎም: እንጌራ ተስፋ ኾይንዎ ኣሎ።

ሎሚ'ውን ከም ቀደሙ ትኳቦ ንምርካብ ክብል: ነቶም ተሰኪሞም ዘምጽእዎ ሰባት ለሚኑን ለማሚኑን ናብራ ክደፍእ ኣብ መመላለሲ ቤተ መቕደስ ኮፍ ኢሉ ኣሎ። ኣብ'ቲ ኣፍ ደገ ስለዘሎ እታ ናይ ሰዓት ሠለስተ ፀሓይ ተሕርሮ ኣላ። እቲ መከራ ዝጸገበ ገጹ ከፊእዎ ኣሎ። ከንፈሩ ነቒጹ ኣርዑት ስቓይን ኃዘንን ተጻዒንዎ። ኣብ ጭንቀት ከሎ ጻውዒት ይሰምዕ። ንየማነ ጸጋሙ እንተ ጠመተ ግና ሰብ ክርኢ ኣይከኣለን። ሎሚ'ውን ከም ትማሊ ነታ ዝጸልመተትን: ዝሰንከለትን ሕይወቱ ኂዙ ናብ ቤቱ ኪምለስ ናይ ግድን ኮኖ። ክመሲ ምስ ደለየ: ፀሓይ'ውን ክትዓርብ ቍሩብ ምስ ተረፋ: እንተ በዝኀ ክልተ ሰዓት: ድንን ኢሉ ነተን ዝለመሳ ኣእጋሩ ረኣየን። ጠመተን። እቲ ምቕጣነን የፍርሃካ። እተን አዕይንቱ ንብዓት ስለ ዝቛጸራ: ዝን በለ'ሞ ሃንደበት ክልተ ሰባት ናብ'ቲ መቕደስ ንኽኣትዉ በቲ መደያይቦ ክድይቡ ከለዉ ረኣየ፦ ሽሻይ ምሸት ንምርካብ ነተን ዝነቐጻ ከናፍሩ ብኃይሊ እናፈላለየ “በጃኹም ኣይትኅለፉኒ” በሎም። ንቅዱስ ዮሓንስን ቅዱስ ጴጥሮስን . . . . . . . . ።


ቅዱሳን ጴጥሮስን ዮሓንስን'ውን ነዚ ድምፂ'ዚ እናሰምዑ ክኃልፉዎ ኣይደለዩን። ከብዶም ምግባር ኣብይዎም ሓንሳእ ደው ኢሎም ኣተኵሮም ጠመትዎ እቲ ምስኪን ልሙስ ክንደይ የኅዝን። እተን ከም ኵቦ ዝነቐጻ ከናፍሩ: እቲ ሃሩርን ቊርን ዝበራረዩሉን ዝኸፍኦን ገጹ: እተን ብንብዓት ዝመልኣ ተማኅፀንቲ ኣዕይንቱ: እቲ ትዀቡለይ ዝብል ዝርጉሕ ኢዱን እተን ከም ሣዕሪ ዝቐጠና ኣእጋሩን ብኣዕይንቲ ጴጥሮስን ዮሓንስን ጐሊሔን ተራእያ። መዓስ እዚ ጥራይ: እታ ዝተጨበጠትን ዝቘዘመትን ነፍሲ: እታ ርውየት እትደሊ ምስኪነይትን ባዶን ሕይወት ኣብ ጸልማት ተዋሒጣ። እተን ኣዕይንቱ ንጴጥሮስን ዮሓንስን ይጥምታ ኣለዋ። እቲ ኃዲርዎም ዘሎ መንፈስ ናብ'ዚ ተስፋ ዝቘረጸ ሰብ መርሖም'ሞ ቐረብዎ . . .


እቲ ልሙስ’ውን ነቲ ንብዓቱ ደረዞ'ሞ። ደጊሙ አእዳዉ ዘርጊሑ እናኣንቀሳቐሰ ተጸበዮም። ነቲ ዝደልዮ ሳንቲም (ገንዘብ) ተስፋ ገይሩ ኸሎ: ካብ'ቲ ኣቐዲሙ ዝሰምዖ ዝነበረ ድምፂ ፍልይ ዝበለ ዘይተሓስበ ቓል ሃንደበት “ናባና ጠምት” በሎ። እዚ ንሓድሽ ሕይወት ኣፍ ደገ ዝኾነ ድምፂ'ዚ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ነበረ። እቲ ልሙስ ድኻ ብውሽጡ ባህ በሎ። ገጹ'ውን በርሀ። ገንዘብ ወይ'ውን ሓፃውን ከምዝህቡዎ ርግጸኛ ነበረ። ወርቅስ እንተሃቡኒ እንታይ ይፍለጥ ኢሉ ምጥርጣሩ’ውን ኣይተረፈን። ስለዝኾነ ኸኣ ነተን አእዳዉ ናብ'ቶም ሰባት ገጹ ዘርጊሑ ነቲ ዝተዅብሉ ነገር ኪቕበል ተሃንጠየ፦ እቲ መልሲ ግና ኣይከምቲ ዝተጸበዮን። “ወርቅን ብሩርን የብልናን!” ዘኅዝን መድረኽ።. . .


እቲ ኪቕበል ዝተዳለወ ልብ'ቲ ልሙስ ተኸፊሉ። ነቲ ኣቐዲሞም ዝበልዎ ሓሲቡ'ውን ኃዘነ። ናባና ጠምት! ነቲ ልቡ ብትምኒት ኣንጠልጢልዎ፣ “ወርቅን ብሩርን የብልናን ኢሎምኒ ኣለዉ እንታይ ደኣ'ሞ ኪህቡኒ'ዮም∶ ነዚ ዘሎና ግና፣ ክንህበካ ኢና” ወሰኸሉ ብቕጽበት! ኣእምሮኡ ብዙኅ ሓሰበ። ወግሐ ጸብሐ እቲ እንተዝረኽቦ ኢሉ ዝትምነዮ ወርቅን ብሩርን'ዩ። ካልእ ነገር ዘሎ ኣይመስሎን። እወ! ሰባት ገንዘብ'ዮም ኪህብዎ ዝኽእሉ። ካልእ ደኣ እንታይ ኪገብሩሉ! በዓል ጴጥሮስኮ ብኣተሓሳስባኡ ተራ ሰባት'ዮም! “ወርቅን ብሩርን እንተዘይብሎም ደኣ እንታይ ይህቡኒ ይኾኑ፧” ኢሉ ሓሰበ። ነቲ ኣቐዲሙ ዝሓሰቦ ሓሳብ ደገሞ። ነቲ ዘረባኡ ከይወድአ ኸሎ ቅዱስ ጴጥሮስ “እቲ ዘሎና ግና ክንህበካ ኢና” ኢሉ ኣጸናንዖ። እቲ ልሙስ ዝገደደ ዓወነ። ኣብ ኢድ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ዝርእዮ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን። እንታይ ኪህብዎ ከምዝሓሰቡን ዝደለዩን ምርዳእ ኣበዮ። ብዝኾነ እስከ ነቲ ዝህቡኒ ነገር ክቕበል በለ'ሞ አእዳዉ ዘርጊሑ ተጸበዮም። ወርቅን ብሩርን ከምዘይብሎም ገሊጾምሉ'ዮም። እንተኾነ ግና ሓደ ህያብ ኪህብዎ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሰብ'ዚ ብእንታይ ኮን ይኸውን ይህቡኒ ይኾኑ ዝብል ሓሳብ ተዋሒጡ እቲ ዚህብዎ ነገር ካብ ወርቅን ብሩርን ከምዝንእስ ገሚቱ ኣሎ። እተን ኣዕይንቱ'ውን ናብ'ተን ዝርጉሓት አእዳዉ ኣፍጢጠን ኣለዋ። እቲ ዝሓሰቦ ግና ኣይኮነሉን። እቲ ንመወዳእታ ጊዜ ካብ ኣፍ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝወፅአ ቓል ነቲ ዝረኸቦ ናይ ስቓይ: ጭንቀትን መከራን ደመና ሰንጢቑ ኃሊፉ ናብ ውሽጡ ኣተወ። “ብናይ ኣምላኽና ብስም'ቲ ናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሥእ'ሞ ተመላለስ!” በሎ።

እቲ ኽቕበሎ ዝተጸበዮ ኂደት ኣዝዩ በዚኁ: ኣብ ልዕሊኡ ፈሰሰን ተረፈን እቲ መእሰሪኡ'ውን ተበትከ። እቲ ኣርዑት ተሰብረ: እቲ ዝጐደለ ተመልአ። ኣብ ርእሲ'ቲ ኻልእ'ውን ተወሰኸ። ደኺሙ ነበረ'ሞ በርትዐ። ኃዚኑ ነበረ'ሞ ተጸናንዐ። ቅዱስ ጴጥሮስ በዚ ኣይወድአን ነታ የማነይቲ ኢዱ ናብ'ቲ ልሙስ ገጹ ዘርግሓ እሞ ኢድ: እግርን ዓካርዓካሪቶን'ቲ ልሙስ ተረረ። ኣብ ሕይወቱ ንመጀመርታ ጊዜ ንላዕሊ ገጹ ዘለለ: ሰጐመ: ደው ኸኣ በለ። ብዛዕባ ወርቅን ብሩርን ምሕሳብ ንዘለዓለም ይትረፈኒ ኢሉ'ውን እናተመላለሰ ንእግዚአብሔር ከመስግን ጀመረ። እቲ ጐልጐል'ውን ምኽኣል ክሳዕ ዝስእኖ ዓንደረን ጨደረን። . .


ነቲ ክሳዕ ሎሚ ዘኅለፎን ሰባት ዝሃብዎን ህያብ ነፍሲ ኣድኅን ሓሰቦ። መዘኖ ግና ኣርውይዎን ባህ ኣቢልዎን ኣይፈልጥን'ዩ። ሽሕ ጊዜ እንተሃብዎ'ውን እቲ ህያቦም ንዅላሶ ዕለት ዘይኣክልን ናብራ ከኅልፍ ዘይኽእልን ነበረ። ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዮሓንስን ዝሃብዎ ህያብ ግና ሰብ ንሰብ ዘይህቦ ኣምላኻዊ: መለኮታዊ: ውህብቶ ካብ ወርቅን ብሩርን ኣዝዩ ዝበለጸ: ዝተፈትወ: ዘይክፈሎ: ዕፁብን ድንቅን ህያብ'ዩ። ብታሕጓስ ተጨደ ተፈንጭሐ . . . .።


ዕፁብ ድንቂ ህያብ ኣምላኽ እናበለ ዓው ኢሉ ጨደረ። ምድሪ ጸበበቶ። ምስ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ'ውን ባህ እናበሎ ናብ'ቲ መቕደስ ኣተወ። እቶም ዝፈልጥዎ ብምሉኦም ካብ ማእሰርቲ ሕማም ከምዝተፈትሐ ምስ ረኣይዎ: “እቲ ንፈልጦ ሰብኣይ ደኣ ልሙስ’ዶ ኣይነበረን∶” እናበሉ ኣመስገኑ። ብውሽጦም ኸኣ ፈጺሞም ተገረሙ። ንሱ ኸኣ ድኅሪ ሕጂ ገጽ ሰብ ከምዘይርኢ: ኣሚኑ ናብ እግዚአብሔር ክምለስን ንቅዱሳን ክስዕብን ወሰነ። እናኣመስገነ’ውን ክመላለስ ጀመረ። “ዕፁብ ድንቂ ህያብ ስለ ዝረኸበ!” 


ኣቱም ሕዝበ ክርስቲያን! ንሕናኸ ንመን ኢና እንጥምት ዘሎና∶ ንመን ኢና እንርኢ ዘሎና። እቲ እንደልዮ’ኸ እንታይ እዩ∶ ነስተውዕል! ካብ'ዚ ታሪኽ'ዚ እንታይ ንመሃር∶ እንታይ’ከ ንርዳእ ክንደ የኖት ኢና ካብ'ቲ ናይ'ቲ ልሙስ ሰብኣይ ዘይፍለ ሕይወት ዘሎና! ኣብ ባሕሪ በደልን: ኃጢኣትን ተዋሒጥና: ዓሪቕናን ቈሲልናን ንርከብ ኣሎና። በቲ ክፉእ ግብርና ካብ ኣምላኽና ተፈሊናን ሓሚምናን ኢና'ሞ ሎሚ መዓልቲ ምድኃን ከሎ ናብኡ ንቕረብ። እታ ቅብልቲ ዕለት ሎሚ እያ። ናብ መስቀሉን ቅዱሳኑን ንጠምት ሽዑ እቲ ጽድቁ: ብርሃኑ: ሕይወቱ: ፈውሱን መንግሥቱን ክውሃበና እዩ። እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ጸጋን ሃብትን ክበዝኃልና እዩ። ሽዑ እዩ ነቲ ሕቶታትና መልሲ: ነቲ ሕንቅልሕንቅሊትና’ውን ትርጕም ዝርከቦ። ፍቁራን ኣኅዋትን ፍቁራት ኣኃትን! ቅዱስ ጳውሎስ'ውን ኣብ'ቲ መልእኽቱ “ክርስቶስ ከብርሃልካ’ዩ እሞ ኣንታ እትድቅስ ዘሎኻ ንቓሕ ካብ ምዉታን'ውን ተንሥእ!” ይብል እሞ በቲ ብርሃኑ ምእንቲ ክንበርህ ናብቲ ንኃጢኣትና: በደልናን ምልማስናን ፈውስን ጽንዓትን ዝኾነ ክርስቶስ ብመንገዲ ንስሓ ተመላሊስና ነቲ ምእንቲ ምድኃን ኵላትና ዝተዳለወ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ተቐቢልና: ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምእንቲ ክንወርስ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን ጸሎት ምስ ኵላትና ይኹን: ኣሜን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ዮሐንስ 17 ጥር 2012 ዓ.ም.

January
Sunday
26
ዝክር፦ መክሲሞስ፡ ወዱማቴዎስ ዘይጼልሎ መልኣክ በክንፉ ወካልእ መልኣክ ይሰድድ ሎቱ አጋንንተ። ዘቅዳሴምንባብ፦ 2ይ ቆሮ. 8፡16-ፍጻሜ። ያዕ. 3፡13-ፍጻሜ። ግብ. ሐዋ. 26፡28-ፍጻሜ። ምስባክ፦ መዝ.90/91 ወንጌል፦ ማር. 10፡35-45። ቅዳሴ፦ ቅዳሴዘዲዮስቆሮስ። * * *
00:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ደናግል ቅድስት ድምያና ንሣልሳይ ጊዜኡ ብክብ…

13 ጥር ዝኽበር ዕለተ ሰማዕትነት ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኣርብዓ ደቃ ኣብ ገዳም ደብረ ደናግል ቅድስት ድምያና (ገዛ ባንዳ) ብድምቀት...

ሕፃነ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ

እቶም ብምኽንያት ልደት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ጡብ ኣደኦም ጸጊቦም ዘይጠበዉ ክልተ ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ዝኾኑ 144,000 ሕፃናት ብርጉም...

ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኣርብዓ ሰማዕታት ደናግል ሰዓብታ

ሣልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ምፍጻሙ ሓደ ማርቆስ ዝበሃል ሕያዋይ ክርስቲያን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ግብጺ ናይ ዝርከባ ክልተ ኣውራጃታት ኣማሓዳሪ ነበረ።...

11 ጥር 2012 ዓ.ም. በዓለ ጥምቀት ኣብ ኵለን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ…

ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ በዓለ ጥምቀት ብድምቀት ክኽበር ከሎ፡ ብደረጃ ሃገር ድማ ኣብ...

እንቋዕ ናብ በዓል ቃና ዘገሊላ ኣብጽሓና!

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ኣብ ዞባ ገሊላ እትርከብ ቃና ዝገበሮ ተኣምር ምኽንያት ብምግባር በዓል ቃና ዘገሊላ እናተባህለ ብስብሓታትን ጸሎተ ቅዳሴን...

“ ወያሠጥሞን ውስተ ቀላየ ባሕር ለአበሳነ /ንኣበሳና ናብ ማዕሙቝ ቀላይ…

ካብ ሠለስተ ኣካል ሓደ ኣካል፡ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ብተዋሕዶ...

“ልሕቀ በበሕቅ / በብንእሽቶ ዓበየ”

ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋን፡ ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢትን ንምፍጻም፡ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣብ ቤተ ልሔም...

መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ምምሥራት ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ…

7 ጥር 2012 ዓ.ም.ግ (16 ጥሪ 2020 ፈ.) ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክኸብር ከሎ ብፍሉይ ግን...

ሓበሬታ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም 2020 ዓ.ም. (2020 ፈ.)

 ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ዝምልከት...

ጋሻ ንምቕባል ንቀዳደም! - ሥላሴ ኣብ ቤት አብርሃም

ጋሻ ምቕባል፡ ብዙኅ በረኸትን ጸጋን ዘውህብ እዩ። 7 ሓምሌ ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ብምቕባሉ፡ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ኣብ ቤቱ ዝተኣንገዱሉን፡...

ግዝረት ኣብ ክርስትና፧?!

ግዝረት፡ ማለት ሕፃን ዕልቦኡ ዝኽንሸበሉ ኵነት እዩ። ዕልቦ ፆታዊ ኽፍሊ ኣካል ናይ ሕፃን ብምቕራጽ ዝፍጸም እዩ።

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገዚሩ ድዩ፧

ሓደ ካብተን ትሽዓተ ንኡሳን በዓላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት’ዩ። ሠራዔ ሕግ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይካ በይና ኃጢኣት ፡ ሕጊ...

  

latest articles

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...

EXISTENCE OF GOD

The name God signifies the Divine Being, meaning He who created the world and governs it. There is one invisible...