ናባና ጠምት (ግብ. ሓዋ. 3፡4)

Mar 25, 2019

ገመድ ናብራ ወይ ተሪሩ ኣይተርር ወይ'ውን ፈጺሙ ኣይብተኽ ጥራይ ስቕ ኢሉ ዘዘው ምስ በለ ምትዕርራይ ኣብይዎ ነቲ ዕድሉ እናረገመ: ንዘይምፍጣርን ንዘይምንባርን ዝመረጸ ሓደ ምስኪን ድኻ፦ . . . ደው ኢሉ፣ ክዘልልን፣ ጐይዩ ኪሃድምን ዘይተዓደለ ካብቲ ምዉቕ፣ ጥዑምን ክፉእ ዘይብሉን ማሕፀን ወላዲቱ ክወፅእ ከሎ ነዛ ምድሪ'ዚኣ በቲ ክስጕም ብዘይምኽኣሉ ሕጂ ዝስምዖ ዝኾነ ይኹን ስምዒት የልቦን። እቲ ሕይወቱ ዘጣዕሶ፡ ዘቓጽሎ: ኰታ ዘኅዝኖ ዝነበረ ሽ. . . ዑ ኣብቲ ዕሸልን ውዑይን ዕድሚኡ ነበረ። ደኃር ግና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንነፍሶም ዝበሉ ሰባት ምጽዋት ምእንቲ ኪልምን ኢሎም: ነዚ ምስኪን ተሰኪሞም: ኣብ ትሕቲ ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ የቐምጥዎ ነበሩ።

ተስፋኡ ብምሉኡ ተጸንቂቑ ተወዲኡ ኣሎ። ከይደመየ ብሓሳብ ሓቢጡ። ከይሞተ ተቐቢሩ፣ ዕድሉ ስለዝኾነ! ነታ ሕይወቱ ክሳዕ'ታ ዝተረፈቶ ዘመን ክንዲ ካልኢት'ውን ትኹን ከጽንሓ ንልማኖ “ሥርሐይ” ኢሉ ተተኃኃዞ። እውይ! ገጽ ሰብ ሓዊ ኮይኑ ክባላዕ: ከሕርር! እንተኾነ ግና ስኽፍ'ዃ ኣይበሎን። ፈጺሙ'ውን ኣይደኸመን፦ ኢድ ነፍስ ወከፍ ኃላፋይ መንገዲ እናጠመተ ጥረ ምቝርጣምን: ቍራስ ምጭባጥን ልሙድ እኳ እንተኾነ: እቲ እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን ዝብል መጸናንዒ ቃሎም: እንጌራ ተስፋ ኾይንዎ ኣሎ።

ሎሚ'ውን ከም ቀደሙ ትኳቦ ንምርካብ ክብል: ነቶም ተሰኪሞም ዘምጽእዎ ሰባት ለሚኑን ለማሚኑን ናብራ ክደፍእ ኣብ መመላለሲ ቤተ መቕደስ ኮፍ ኢሉ ኣሎ። ኣብ'ቲ ኣፍ ደገ ስለዘሎ እታ ናይ ሰዓት ሠለስተ ፀሓይ ተሕርሮ ኣላ። እቲ መከራ ዝጸገበ ገጹ ከፊእዎ ኣሎ። ከንፈሩ ነቒጹ ኣርዑት ስቓይን ኃዘንን ተጻዒንዎ። ኣብ ጭንቀት ከሎ ጻውዒት ይሰምዕ። ንየማነ ጸጋሙ እንተ ጠመተ ግና ሰብ ክርኢ ኣይከኣለን። ሎሚ'ውን ከም ትማሊ ነታ ዝጸልመተትን: ዝሰንከለትን ሕይወቱ ኂዙ ናብ ቤቱ ኪምለስ ናይ ግድን ኮኖ። ክመሲ ምስ ደለየ: ፀሓይ'ውን ክትዓርብ ቍሩብ ምስ ተረፋ: እንተ በዝኀ ክልተ ሰዓት: ድንን ኢሉ ነተን ዝለመሳ ኣእጋሩ ረኣየን። ጠመተን። እቲ ምቕጣነን የፍርሃካ። እተን አዕይንቱ ንብዓት ስለ ዝቛጸራ: ዝን በለ'ሞ ሃንደበት ክልተ ሰባት ናብ'ቲ መቕደስ ንኽኣትዉ በቲ መደያይቦ ክድይቡ ከለዉ ረኣየ፦ ሽሻይ ምሸት ንምርካብ ነተን ዝነቐጻ ከናፍሩ ብኃይሊ እናፈላለየ “በጃኹም ኣይትኅለፉኒ” በሎም። ንቅዱስ ዮሓንስን ቅዱስ ጴጥሮስን . . . . . . . . ።


ቅዱሳን ጴጥሮስን ዮሓንስን'ውን ነዚ ድምፂ'ዚ እናሰምዑ ክኃልፉዎ ኣይደለዩን። ከብዶም ምግባር ኣብይዎም ሓንሳእ ደው ኢሎም ኣተኵሮም ጠመትዎ እቲ ምስኪን ልሙስ ክንደይ የኅዝን። እተን ከም ኵቦ ዝነቐጻ ከናፍሩ: እቲ ሃሩርን ቊርን ዝበራረዩሉን ዝኸፍኦን ገጹ: እተን ብንብዓት ዝመልኣ ተማኅፀንቲ ኣዕይንቱ: እቲ ትዀቡለይ ዝብል ዝርጉሕ ኢዱን እተን ከም ሣዕሪ ዝቐጠና ኣእጋሩን ብኣዕይንቲ ጴጥሮስን ዮሓንስን ጐሊሔን ተራእያ። መዓስ እዚ ጥራይ: እታ ዝተጨበጠትን ዝቘዘመትን ነፍሲ: እታ ርውየት እትደሊ ምስኪነይትን ባዶን ሕይወት ኣብ ጸልማት ተዋሒጣ። እተን ኣዕይንቱ ንጴጥሮስን ዮሓንስን ይጥምታ ኣለዋ። እቲ ኃዲርዎም ዘሎ መንፈስ ናብ'ዚ ተስፋ ዝቘረጸ ሰብ መርሖም'ሞ ቐረብዎ . . .


እቲ ልሙስ’ውን ነቲ ንብዓቱ ደረዞ'ሞ። ደጊሙ አእዳዉ ዘርጊሑ እናኣንቀሳቐሰ ተጸበዮም። ነቲ ዝደልዮ ሳንቲም (ገንዘብ) ተስፋ ገይሩ ኸሎ: ካብ'ቲ ኣቐዲሙ ዝሰምዖ ዝነበረ ድምፂ ፍልይ ዝበለ ዘይተሓስበ ቓል ሃንደበት “ናባና ጠምት” በሎ። እዚ ንሓድሽ ሕይወት ኣፍ ደገ ዝኾነ ድምፂ'ዚ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ነበረ። እቲ ልሙስ ድኻ ብውሽጡ ባህ በሎ። ገጹ'ውን በርሀ። ገንዘብ ወይ'ውን ሓፃውን ከምዝህቡዎ ርግጸኛ ነበረ። ወርቅስ እንተሃቡኒ እንታይ ይፍለጥ ኢሉ ምጥርጣሩ’ውን ኣይተረፈን። ስለዝኾነ ኸኣ ነተን አእዳዉ ናብ'ቶም ሰባት ገጹ ዘርጊሑ ነቲ ዝተዅብሉ ነገር ኪቕበል ተሃንጠየ፦ እቲ መልሲ ግና ኣይከምቲ ዝተጸበዮን። “ወርቅን ብሩርን የብልናን!” ዘኅዝን መድረኽ።. . .


እቲ ኪቕበል ዝተዳለወ ልብ'ቲ ልሙስ ተኸፊሉ። ነቲ ኣቐዲሞም ዝበልዎ ሓሲቡ'ውን ኃዘነ። ናባና ጠምት! ነቲ ልቡ ብትምኒት ኣንጠልጢልዎ፣ “ወርቅን ብሩርን የብልናን ኢሎምኒ ኣለዉ እንታይ ደኣ'ሞ ኪህቡኒ'ዮም∶ ነዚ ዘሎና ግና፣ ክንህበካ ኢና” ወሰኸሉ ብቕጽበት! ኣእምሮኡ ብዙኅ ሓሰበ። ወግሐ ጸብሐ እቲ እንተዝረኽቦ ኢሉ ዝትምነዮ ወርቅን ብሩርን'ዩ። ካልእ ነገር ዘሎ ኣይመስሎን። እወ! ሰባት ገንዘብ'ዮም ኪህብዎ ዝኽእሉ። ካልእ ደኣ እንታይ ኪገብሩሉ! በዓል ጴጥሮስኮ ብኣተሓሳስባኡ ተራ ሰባት'ዮም! “ወርቅን ብሩርን እንተዘይብሎም ደኣ እንታይ ይህቡኒ ይኾኑ፧” ኢሉ ሓሰበ። ነቲ ኣቐዲሙ ዝሓሰቦ ሓሳብ ደገሞ። ነቲ ዘረባኡ ከይወድአ ኸሎ ቅዱስ ጴጥሮስ “እቲ ዘሎና ግና ክንህበካ ኢና” ኢሉ ኣጸናንዖ። እቲ ልሙስ ዝገደደ ዓወነ። ኣብ ኢድ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ዝርእዮ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን። እንታይ ኪህብዎ ከምዝሓሰቡን ዝደለዩን ምርዳእ ኣበዮ። ብዝኾነ እስከ ነቲ ዝህቡኒ ነገር ክቕበል በለ'ሞ አእዳዉ ዘርጊሑ ተጸበዮም። ወርቅን ብሩርን ከምዘይብሎም ገሊጾምሉ'ዮም። እንተኾነ ግና ሓደ ህያብ ኪህብዎ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሰብ'ዚ ብእንታይ ኮን ይኸውን ይህቡኒ ይኾኑ ዝብል ሓሳብ ተዋሒጡ እቲ ዚህብዎ ነገር ካብ ወርቅን ብሩርን ከምዝንእስ ገሚቱ ኣሎ። እተን ኣዕይንቱ'ውን ናብ'ተን ዝርጉሓት አእዳዉ ኣፍጢጠን ኣለዋ። እቲ ዝሓሰቦ ግና ኣይኮነሉን። እቲ ንመወዳእታ ጊዜ ካብ ኣፍ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝወፅአ ቓል ነቲ ዝረኸቦ ናይ ስቓይ: ጭንቀትን መከራን ደመና ሰንጢቑ ኃሊፉ ናብ ውሽጡ ኣተወ። “ብናይ ኣምላኽና ብስም'ቲ ናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሥእ'ሞ ተመላለስ!” በሎ።

እቲ ኽቕበሎ ዝተጸበዮ ኂደት ኣዝዩ በዚኁ: ኣብ ልዕሊኡ ፈሰሰን ተረፈን እቲ መእሰሪኡ'ውን ተበትከ። እቲ ኣርዑት ተሰብረ: እቲ ዝጐደለ ተመልአ። ኣብ ርእሲ'ቲ ኻልእ'ውን ተወሰኸ። ደኺሙ ነበረ'ሞ በርትዐ። ኃዚኑ ነበረ'ሞ ተጸናንዐ። ቅዱስ ጴጥሮስ በዚ ኣይወድአን ነታ የማነይቲ ኢዱ ናብ'ቲ ልሙስ ገጹ ዘርግሓ እሞ ኢድ: እግርን ዓካርዓካሪቶን'ቲ ልሙስ ተረረ። ኣብ ሕይወቱ ንመጀመርታ ጊዜ ንላዕሊ ገጹ ዘለለ: ሰጐመ: ደው ኸኣ በለ። ብዛዕባ ወርቅን ብሩርን ምሕሳብ ንዘለዓለም ይትረፈኒ ኢሉ'ውን እናተመላለሰ ንእግዚአብሔር ከመስግን ጀመረ። እቲ ጐልጐል'ውን ምኽኣል ክሳዕ ዝስእኖ ዓንደረን ጨደረን። . .


ነቲ ክሳዕ ሎሚ ዘኅለፎን ሰባት ዝሃብዎን ህያብ ነፍሲ ኣድኅን ሓሰቦ። መዘኖ ግና ኣርውይዎን ባህ ኣቢልዎን ኣይፈልጥን'ዩ። ሽሕ ጊዜ እንተሃብዎ'ውን እቲ ህያቦም ንዅላሶ ዕለት ዘይኣክልን ናብራ ከኅልፍ ዘይኽእልን ነበረ። ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዮሓንስን ዝሃብዎ ህያብ ግና ሰብ ንሰብ ዘይህቦ ኣምላኻዊ: መለኮታዊ: ውህብቶ ካብ ወርቅን ብሩርን ኣዝዩ ዝበለጸ: ዝተፈትወ: ዘይክፈሎ: ዕፁብን ድንቅን ህያብ'ዩ። ብታሕጓስ ተጨደ ተፈንጭሐ . . . .።


ዕፁብ ድንቂ ህያብ ኣምላኽ እናበለ ዓው ኢሉ ጨደረ። ምድሪ ጸበበቶ። ምስ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ'ውን ባህ እናበሎ ናብ'ቲ መቕደስ ኣተወ። እቶም ዝፈልጥዎ ብምሉኦም ካብ ማእሰርቲ ሕማም ከምዝተፈትሐ ምስ ረኣይዎ: “እቲ ንፈልጦ ሰብኣይ ደኣ ልሙስ’ዶ ኣይነበረን∶” እናበሉ ኣመስገኑ። ብውሽጦም ኸኣ ፈጺሞም ተገረሙ። ንሱ ኸኣ ድኅሪ ሕጂ ገጽ ሰብ ከምዘይርኢ: ኣሚኑ ናብ እግዚአብሔር ክምለስን ንቅዱሳን ክስዕብን ወሰነ። እናኣመስገነ’ውን ክመላለስ ጀመረ። “ዕፁብ ድንቂ ህያብ ስለ ዝረኸበ!” 


ኣቱም ሕዝበ ክርስቲያን! ንሕናኸ ንመን ኢና እንጥምት ዘሎና∶ ንመን ኢና እንርኢ ዘሎና። እቲ እንደልዮ’ኸ እንታይ እዩ∶ ነስተውዕል! ካብ'ዚ ታሪኽ'ዚ እንታይ ንመሃር∶ እንታይ’ከ ንርዳእ ክንደ የኖት ኢና ካብ'ቲ ናይ'ቲ ልሙስ ሰብኣይ ዘይፍለ ሕይወት ዘሎና! ኣብ ባሕሪ በደልን: ኃጢኣትን ተዋሒጥና: ዓሪቕናን ቈሲልናን ንርከብ ኣሎና። በቲ ክፉእ ግብርና ካብ ኣምላኽና ተፈሊናን ሓሚምናን ኢና'ሞ ሎሚ መዓልቲ ምድኃን ከሎ ናብኡ ንቕረብ። እታ ቅብልቲ ዕለት ሎሚ እያ። ናብ መስቀሉን ቅዱሳኑን ንጠምት ሽዑ እቲ ጽድቁ: ብርሃኑ: ሕይወቱ: ፈውሱን መንግሥቱን ክውሃበና እዩ። እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ጸጋን ሃብትን ክበዝኃልና እዩ። ሽዑ እዩ ነቲ ሕቶታትና መልሲ: ነቲ ሕንቅልሕንቅሊትና’ውን ትርጕም ዝርከቦ። ፍቁራን ኣኅዋትን ፍቁራት ኣኃትን! ቅዱስ ጳውሎስ'ውን ኣብ'ቲ መልእኽቱ “ክርስቶስ ከብርሃልካ’ዩ እሞ ኣንታ እትድቅስ ዘሎኻ ንቓሕ ካብ ምዉታን'ውን ተንሥእ!” ይብል እሞ በቲ ብርሃኑ ምእንቲ ክንበርህ ናብቲ ንኃጢኣትና: በደልናን ምልማስናን ፈውስን ጽንዓትን ዝኾነ ክርስቶስ ብመንገዲ ንስሓ ተመላሊስና ነቲ ምእንቲ ምድኃን ኵላትና ዝተዳለወ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ተቐቢልና: ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምእንቲ ክንወርስ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን ጸሎት ምስ ኵላትና ይኹን: ኣሜን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ማቴዎስ 10 መስከረም 2013 ዓ.…

September
Sunday
20
ዝክር፦ በዓለ ሥዕላ ወተዝካረ ልደታ ለእግዝእትነ ማርያም፡ ወዮዲት፡ ወመጥሮንያ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ ዕብ. 13፡14-ፍጻሜ ያዕ. 3፡13-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 15፡1-12 ምስባክ፦ መዝ. 44/45 ወንጌል፦ ሉቃ. 1፡46-56 ቅዳሴ፦ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ!

ኣብቲ ብብርሃን ዝወቀበ ዘመን ኣዳራሽ ፡ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዕንቍ ተኾሊዖም ብሓጐስ ዝነብርሉ፡ ሓደ ንበይኑ ኣብ መደቡ ግልል ኢሉ ነበረ።...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 3 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም.ግ. “ሕይወቱ ምሉእ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ዝኃፈረ የለን” መጽ.ሲራ. 2፡10 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት...

ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ገዳመን ክሓንፃ ፕላን ኣጽዲቀን…

ናይ ደቀ ኣንስትዮ ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ብ29 መስከረም ብሠናይ ፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ተገደመ ቤተ ጸሎት፡ መንበሪ...

ኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንምግምጋም ጉባኤ…

ብዕለት 4-5 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም. ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ (ካሪክሉም) ዝግምግም ጉባኤ ተቓኒዑ።...

አሥርቆት ዘወርኀ መስከረም

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ መስከረም ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጥቅምት በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ መስከረም...

እንቋዕ ናብ ዘመነ ማቴዎስ 2013 ዓ.ም.ግ. ኣብጽሓና።

“ካብ ኣንስቲ ኻብ ዝተወልዱ ኻብ ዮሓንስ መጥምቕ ዚዓቢ ሓደ እኳ ኸምዘይተንሥአ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ፤ኣብ መንግሥተ ሰማያት እቲ ዚንእሶ የዓብዮ” ማቴ፡11፥11  ሄሮድስን...

ዐቃቤ መንበር ዘፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ እንቋዕ ናብ ዓመተ 2013…

ዐቃቤ መንበር ዘፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ብምኽንያት ርእሰ ዓውደ ዓመት 2013 ዓ.ም. ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ቡራኬ፦ ንዅልኹም ኣብ ቀረባ ውሽጢ...

ባሕረ ሓሳብ ፡ ሓሳበ ዘመን ፳፻፲ወ፫/ 2013 ዓ.ም.

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እትጥቀመሉ መቝጸሪ ዘመን ባሕረ ሓሳብ ይበሃል። ባሕረ ሓሳብ ማለት ቍጽሪ ዘለዎ ዘመን፤ ናይ ዘመን ቍጽሪ፤ ሓሳብ ናይ...

ብዝተፈላለየ ዐውደ ትምህርት ዝተማህሩ መምህራን ተመሪቖም!

 ኣብ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ብርሃን ብትርጓሜ መጽሓፍተ ሓዲሳት ሽድሽተ ተመሃሮ፡  ብመዝገብ ቅዳሴ ድማ ሸሞንተ ተመሃሮ ብድምር 14 ተመሃሮ ብደረጃ...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት አቡነ ተክለሃይማኖት ራናና ቤተ ክርስቲያን…

ብዕለት 24 ነሓሴ 2012 ዓ.ም.ግ. “ካብ ዕድኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ ዓዲ ኣቦኻን ውፃእ” (ዘፍ. 12፡1) ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል...

ክብረ በዓል ቅዱስ ሩፋኤል 3 ጳጕሜን ብውዳሴን ቅዳሴን ብድምቀት ተኸቢሩ!

3 ጳጕሜን ክብረ በዓል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ኣብ ኵለን አብያተ ክርስቲያን ብስብሓታትን ጸሎተ ሰዓታትን ክኸብር ከሎ፡ ብፍላይ ኣብ ቅዱስ...

  

latest articles

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...