Print this page

"ዓለም"

Jan 22, 2021

ሕብሪ ገጻ ከምዛ ፀሓይ
ብመንፈስ ግን ዘይረኣይ

    ሰላምታኣ ማዕዶ-ማዕዶ
    ንዝኅዛ ዘይትሰዶ
ምድሪ ቤታ ልሙዕ ሣዕሪ
እንተውሽጣ እሾኽ ምድሪ
    ንዝቐርባ ብትሕትና
    ትዛረቦ ተተፍኒና
ንከሓዲ እንክትረሩ
ንእሙን’ግን ብኣንጻሩ
        ነቲ ቅኑዕ በዓል ሓቂ
        ተፋኹሶ ከምዛ ጨርቂ
ንዘፍቅራ ተሐንቖ
ንዝጸልኣ ተጨንቖ
በቃ
ከምኡ እያ ዓለም ጓህሪ
ንዝኃዛ ‘ኢድ’ ተቚሪ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!